Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2018 pub. 13/03/2020 numac 2020030219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2020: - dat in werking treedt op 29 februari 2020 's avonds, is mevr. Deloge J., vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville, op haar verzoek in ruste gesteld. Zij kan haar aanspr - is de benoeming van de heer Verspecht Th. tot de functie van werkend assessor in strafuitvoerings(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is mevr. Buys M., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op pens Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffi(...) type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020614 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de legalisatie wordt uitgevoerd en de mogelijke weigeringsgronden van legalisatie type koninklijk besluit prom. 04/07/2019 pub. 13/03/2020 numac 2020030222 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020040456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020 wordt het mandaat van de heer Devid CAMERLYNCK als korpschef van de lokale politie van de politiezone SPOORKIN beëindigd op 12 december 2 type koninklijk besluit prom. 08/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020040539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2012 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen en trekkingsloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020517 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020544 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 februari 2020, is het verzoek tot associatie van de heer Mahieu A., notaris ter standplaats Moeskroen, en de dames van den bergh M. en Huin Ch., om de associatie "Alain MAHIEU, Chloé HUIN & Math Mevr. van den bergh M. en mevr. Huin Ch. zijn aangesteld als geassocieerde notarissen ter standplaa(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020545 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 28 februari 2020, is het kantoor van de heer Vanswijgenhoven R., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel, gevestigd te Ukkel. Het beroep tot nietigverklaring van de voor type ministerieel besluit prom. 14/01/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020582 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van de voorlopige erkenning van de Franse Gemeenschap aan de CHU UCL Namen - Site van Godinne voor een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker. - Erkenning A/039 type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 13/03/2020 numac 2020030221 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

arrest

type arrest prom. 10/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020040610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland

decreet

type decreet prom. 17/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020201287 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020547 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020549 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Administratief assistent B1 binnen de Dienst Human Resources bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Neder Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de certificeringsprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen opgericht door de Franstalige dienst voor Beroepen en Kwalificaties op het gebied van de beroepen van "magazijnier ", "arbeider brood- en banketbakker (m/v)", "productieprocesoperator in de voedingsindustrie" en "operator van recepten in de voedingsindustrie (m/v)" in het technisch, beroeps- en gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, derde fase type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2020 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en - kort programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/09/2019 pub. 13/03/2020 numac 2020020597 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/1900 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van de commissaris die de minister-voorzitster, collegelid bevoegd voor Begroting, vertegenwoordigt in het Beheercomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020020607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een werkingsdotatie van 3.000.000,00 EUR aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030253 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché deskundige A2 financiële rekeningen binnen de Directie Begroting en Financiën bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en ex Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Verpleegkundige B1 binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlandse taalrol Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030255 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Attaché financieel beheer A1 binnen de Directie Begroting en Financiën bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Frans Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030258 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Boekhoudkundig Assistent B1 binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlands Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030257 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Sociaal Assistent B1 binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlandse taalr Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 681

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020616 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.076/XV-4337. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020615 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Lessen heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.077/XV-4338. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020621 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. KOUMIZA S. heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.126/ XIII-8892. Voor de Hoofdgriffier, Céc(...) type bericht prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020040588 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv VYBROS REAL ESTATE heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.235/XV-4370. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Dossierbeheerders niveau B (m/v/x). - Selectienummer: BNG19132 Er (...) Deze selectie werd afgesloten op 9/12/2019. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Dossierbeheerders niveau C (m/v/x). - Selectienummer: BNG19129 (...) Deze selectie werd afgesloten op 6/12/2019. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Attachés (m/v/x). - Selectienummer: BFG19133 Er zijn 6 laureaten. Deze sel(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020093003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers maart 2020 Voort(...)

document

type document prom. 06/02/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020201312 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt mevrouw Aneta SPYCHALSKA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020548 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van Attachés P&O bij de directie infrastructuur van het DG rechterlijke organisatie (A1) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming, er w(...) Attaché P&O bij de directie infrastructuur van het DG rechterlijke organisatie: 1 Voor boven(...)

document

type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020020553 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2020 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor geg Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. Het taale(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020030254 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Geneesheer A1 binnen de Directie Controle bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie. - Franse of Nederlandse taalrol O In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zij(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020040266 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag Naar aanleiding van de vergadering van 28 november 2019 waarop het Verenigd College Mevr. Muriel Quinet in de Franse taalrol aangesteld heeft als mandaatho(...) Naar aanleiding van de vergadering van 28 november 2019 waarop het Verenigd College de heer Jer(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201416 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Contract Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20063 Solliciteren kan tot 30/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201445 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analysts (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20025 Solliciteren kan tot 29/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientists (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20084 Solliciteren kan tot 14/04/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/03/2020 numac 2020201467 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectiedeskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20071 Solliciteren kan tot 30/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^