Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2022
gepubliceerd op 12 december 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen

bron
vlaamse overheid
numac
2022033682
pub.
12/12/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 maart 2022, § 2, en § 3, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013, 4 mei 2018 en 3 juli 2020, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De pedagogische begeleidingsdiensten en de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie hebben hun voordracht gedaan op 14 januari 2022, 11 februari 2022 en 30 maart 2022. - De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 18 februari 2022. - De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 8 maart 2022 en 19 april 2022. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 30 mei 2022. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol 210 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 17 juni 2022. - De Raad van State heeft advies 71.775/1 gegeven op 18 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs

Artikel 1.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Grafische technieken

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Grafische technieken wordt de zinsnede "bijlage I tot en met XVIII" vervangen door de zinsnede "bijlage III, bijlage V tot en met XIII en bijlage XV tot en met XVIII".

Art. 3.Bijlage I, bijlage II en bijlage IV worden opgeheven.

Art. 4.Bijlage XIV wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs

Art. 5.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017040175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene vorming, handel en mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017020305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" worden vervangen door de woorden "De representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De voorstellen van opleidingsprofielen met een rubriek duaal leren kunnen alleen ingediend worden nadat het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, vermeld in artikel 2bis van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036138 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen sluiten tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, daarmee akkoord is gegaan.".

Art. 6.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017040175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene vorming, handel en mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017020305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs sluiten, wordt tussen het woord "opleidingsprofielen" en het woord "worden" de zinsnede "die niet gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie," ingevoegd.

Art. 7.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018, worden een artikel 6bis en 6ter ingevoegd, die luiden als volgt: "

Art. 6bis.De opleidingen die duaal georganiseerd kunnen worden en het minimumaandeel van de werkplekcomponent per duale opleiding zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6ter.Als een voorstel van opleidingsprofiel enkel een actualisering betreft die betrekking heeft op een minimale aanpassing, legt de bevoegde administratie het geactualiseerde opleidingsprofiel ter beslissing voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming.

In het eerste lid worden onder minimale aanpassingen een van de volgende aanpassingen verstaan: 1° redactionele aanpassingen van taalkundige, grammaticale of vormelijke aard, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijk bedoelde omschrijving van bepalingen van het opleidingsprofiel;2° rechtzettingen van onnauwkeurigheden, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijk bedoelde omschrijving van bepalingen van het opleidingsprofiel;3° beperkte inhoudelijke aanpassingen van bepalingen van het opleidingsprofiel, zonder afbreuk te doen aan: a) de naam van de module;b) het aantal lestijden van de module;c) de inhoudelijke code van de module;d) de afbakening van deelkwalificaties;e) de rubriek attesten;f) de rubriek duaal leren;g) de sequentiële volgorde van de modules;h) de diplomagerichtheid van de opleiding;i) de naam van de opleiding;j) het studiegebied; k) de inhoudelijk bedoelde omschrijving van bepalingen van de erkende beroepskwalificatie als het opleidingsprofiel gebaseerd is op een erkende beroepskwalificatie.".

Art. 8.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2018, wordt een bijlage toegevoegd, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Art. 9.Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007036441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit

Art. 10.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bijlage XXXIV tot en met XLI" vervangen door de zinsnede "bijlage XXXIV tot en met XLII";2° aan het tweede lid, 2°, worden een punt x) en een punt y) toegevoegd, die luiden als volgt: "x) de opleiding Woningcontroleur kan voor traag lerende cursisten 520 lestijden omvatten, waarbij de module Digitaal tekenprogramma: basisvaardigheden 40 lestijden omvat en de module Regelgeving woningkwaliteit 20 lestijden omvat; y) de opleiding Woningcontroleur kan voor snel lerende cursisten 320 lestijden omvatten, waarbij de modules Conformiteitsonderzoek VCW: elektriciteit, Conformiteitsonderzoek VCW: stabiliteit, Conformiteitsonderzoek VCW: verwarming en co en Conformiteitsonderzoek VCW: hout en bouw elk 20 lestijden omvatten en de modules Conformiteitsonderzoek VCW: vocht, Conformiteitsonderzoek VCW: niet-zelfstandige woningen en Digitaal tekenprogramma: basisvaardigheden elk 10 lestijden omvatten.".

Art. 11.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, wordt een bijlage XLII toegevoegd, die als bijlage 4 bij dit besluit wordt gevoegd. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, 19 juli 2019, 4 september 2020 en 11 maart 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 2° /1, wordt tussen de zinsnede "Hongaars," en de zinsnede "Pools," de zinsnede "Oekraïens," ingevoegd;2° in het tweede lid, 3°, wordt tussen de zinsnede "Hongaars," en de zinsnede "Pools," de zinsnede "Oekraïens," ingevoegd.

Art. 13.Bijlage IX en bijlage X, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022, worden vervangen door bijlage 5 en 6, die bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken

Art. 14.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken worden de woorden "het studiegebied grafische technieken" vervangen door de zinsnede "de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media en printmedia".

Art. 15.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd: 1° bijlage 2 voor het studiegebied fotografie;2° bijlage 3 tot en met 4 voor het studiegebied grafische communicatie en media;3° 5 tot en met 8 voor het studiegebied printmedia. Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet kan de opleiding Vakfotograaf voor snel lerende cursisten 700 lestijden omvatten, waarbij de modules Starten met fotograferen, Toegepaste fotografie en foto's optimaliseren, Verlichtingstechnieken, Beeldtaal analyseren en toepassen en Beeldbewerking elk 60 lestijden omvatten.".

Art. 16.Artikel 2 tot en met 4 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 17.De bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 18.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage 2 tot en met 8 toegevoegd, die als bijlage 7 tot en met 13 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022, met uitzondering van: 1° artikel 3, dat in werking treedt op 1 september 2023;2° artikel 4 en 17, die in werking treden op 1 september 2024.

Art. 20.De Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties, en de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, J. BROUNS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^