Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 september 2006
gepubliceerd op 26 oktober 2006

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden

bron
vlaamse overheid
numac
2006036668
pub.
26/10/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/besluit/2006/09/01/2006036668/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, op artikel 41, § 4, 2° en 3°, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad van 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.714/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Boekbinden, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met V, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.De modulaire opleiding « Manueel boekbinder TSO 3 » leidt tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Art. 4.Het hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema kan bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden: 1° « Boekbinden BSO 3 », goedgekeurd op 22 december 2000.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^