Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 maart 2022
gepubliceerd op 08 juni 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, auto, bibliotheek-, archief- en informatiekunde, drankenkennis, Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, horeca, ICT-technieken, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen, Scandinavische talen, Slavische talen en specifieke personenzorg

bron
vlaamse overheid
numac
2022031666
pub.
08/06/2022
prom.
11/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAART 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, auto, bibliotheek-, archief- en informatiekunde, drankenkennis, Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, horeca, ICT-technieken, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen, Scandinavische talen, Slavische talen en specifieke personenzorg


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021, en § 2, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013, 4 mei 2018 en 3 juli 2020, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, en artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs hebben hun voordracht gedaan op 15 september 2021 en 14 oktober 2021. - De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 27 september 2021, 8 oktober 2021, 22 oktober 2021 en 15 december 2021. - De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 9 november 2021. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 15 december 2021. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol 200 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 21 januari 2022. - De Raad van State heeft advies 70.896/1 gegeven op 23 februari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs

Artikel 1.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling die is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "bijlage VII tot en met XIII" vervangen door de zinsnede "bijlage IX tot en met XIII";2° punt 7° en punt 8° worden opgeheven.

Art. 3.Bijlage VII en VIII bij hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Art. 4.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mechanica-elektriciteit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, wordt de zinsnede "bijlage X, bijlage XXVI tot en met XXXIV" vervangen door de zinsnede "bijlage IX, bijlage X en bijlage XXIX".

Art. 5.Bijlage XXVI tot en met XXVIII en bijlage XXXI tot en met XXXIII bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 6.Bijlage XXV, bijlage XXX en bijlage XXXIV bij hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Art. 7.Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto

Art. 8.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering 26 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "tot en met XXXI" vervangen door de zinsnede "tot en met XXXII";2° aan het tweede lid worden een punt 4° en een punt 5° toegevoegd, die luiden als volgt: "4° de opleiding Onderhoudsmecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen kan voor traag lerende cursisten 390 lestijden omvatten, waarbij de module Aandrijflijn en rollend gedeelte zware voertuigen 140 lestijden omvat; 5° de opleiding Polyvalent Mecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen kan voor traag lerende cursisten 1070 lestijden omvatten, waarbij de module Aandrijflijn en rollend gedeelte zware voertuigen 140 lestijden omvat en de module Complex onderhoud zware voertuigen 120 lestijden omvat.".

Art. 9.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021, worden een bijlage XXXI en XXXII toegevoegd, die als bijlage 3 en 4 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg

Art. 10.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, assistentie vrije zorgberoepen en specifieke personenzorg, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 en 20 maart 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "VI tot en met VIII" vervangen door de zinsnede "XVII tot en met XIX";2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bijlage XV en bijlage XVI" vervangen door de zinsnede "bijlage XV, bijlage XVI en bijlage XX";3° in het tweede lid, 2°, wordt de zinsnede "bijlage VI tot en met IX" vervangen door de zinsnede "bijlage IX";4° in het tweede lid wordt punt 3° opgeheven;5° in het tweede lid, 4°, wordt de zinsnede "bijlage VIII tot en met bijlage X" vervangen door de zinsnede "bijlage IX en bijlage X";6° in het tweede lid, 5°, wordt de zinsnede "bijlage VI tot en met IX" vervangen door de zinsnede "bijlage IX";7° in het tweede lid wordt punt 6° opgeheven;8° aan het tweede lid worden een punt 11° tot en met 16° toegevoegd, die luiden als volgt: "11° de opleiding Logistiek Assistent in de Zorg kan voor snel lerende cursisten 488 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO maar 8 lestijden bedraagt;12° de opleiding Verzorgende kan voor snel lerende cursisten 1248 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO maar 8 lestijden bedraagt;13° de opleiding Zorgkundige kan voor snel lerende cursisten 1468 lestijden bedragen, waarbij de module EHBO maar 8 lestijden bedraagt;14° de opleiding Verzorgende kan voor traag lerende cursisten 1550 lestijden bedragen, waarbij de modules Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2, Begeleidende intervisie verzorgende taken 3-4 en Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6 20 lestijden bedragen, de modules Zorgvraaggerichte sociale vaardigheden, Samenwerking met andere zorgverstrekkers, Zinvolle dagbesteding in de zorg en Ondersteuning van personen met een handicap 40 lestijden bedragen, de modules Huishoudelijke taken, Aangepast koken in de zorgberoepen en Kraamzorg en gezinsondersteuning 60 lestijden bedragen en de modules Stage verzorgende taken 1, Stage verzorgende taken 2, Stage verzorgende taken 3, Stage verzorgende taken 4, Stage verzorgende taken 5 en Stage verzorgende taken 6 100 lestijden bedragen;15° de opleiding Zorgkundige kan voor traag lerende cursisten 1890 lestijden bedragen, waarbij de modules Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2, Begeleide intervisie verzorgende taken 3-4, Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6 20 lestijden bedragen, de modules Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: voeding- en vochttoediening langs orale weg en Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen 30 lestijden bedragen, de modules Zorgvraaggerichte sociale vaardigheden, Samenwerking met andere zorgverstrekkers, Zinvolle dagbesteding in de zorg en Ondersteuning van personen met een handicap 40 lestijden bedragen, de modules Huishoudelijke taken, Aangepast koken in de zorgberoepen, Kraamzorg en gezinsondersteuning, Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: parameters en Gedelegeerde verpleegkundige handelingen: medicatie 60 lestijden bedragen en de modules Stage verzorgende taken 1, Stage verzorgende taken 2, Stage verzorgende taken 3, Stage verzorgende taken 4, Stage verzorgende taken 5, Stage verzorgende taken 6 en Stage zorgkundige taken 100 lestijden bedragen; 16° de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer, vastgelegd in de opleidingsprofielen, vermeld in bijlage III, bijlage IX, bijlage X, bijlage XV, bijlage XVI, bijlage XVIII tot en met bijlage XX, kan voor snel lerende cursisten 40 lestijden bedragen.".

Art. 11.Bijlage VI bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied juwelen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, wordt opgeheven.

Art. 12.Bijlage VII en bijlage VIII bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied juwelen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden opgeheven.

Art. 13.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, worden een bijlage XVII tot en met XX toegevoegd, die als bijlage 5 tot en met 8 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij

Art. 14.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca, en slagerij, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, 4 september 2020, 26 februari 2021 en 2 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, wordt de zinsnede "bijlage XXXVII en bijlage XXXVIII" vervangen door de zinsnede "bijlage LXX";2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bijlage XIX, bijlage XXIV en XXV, bijlage XXVIII tot en met XXX, bijlage XXXIV tot en met XXXVI en bijlage LIX tot en met LXIX" vervangen door de zinsnede "bijlage XXIX en XXX, bijlage LIX tot en met LXIX en bijlage LXXI tot en met LXXIV";3° aan het tweede lid, 3°, worden een punt w) tot en met af) toegevoegd, die luiden als volgt: "w) de opleiding Sommelier kan voor traag lerende cursisten 1080 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten;x) de opleiding Sommelier kan voor snel lerende cursisten 360 lestijden omvatten, waarbij alle modules 40 lestijden omvatten;y) de opleiding Barman kan voor traag lerende cursisten 360 lestijden omvatten, waarbij de modules Eenvoudige barsnacks en ijsbereidingen en Bartender 60 lestijden omvatten en de modules Initiatie bartender en Cocktails en mocktails 120 lestijden omvatten;z) de opleiding Barman kan voor snel lerende cursisten 120 lestijden omvatten, waarbij de modules Eenvoudige barsnacks en ijsbereidingen en Bartender 20 lestijden omvatten en de modules Initiatie bartender en Cocktails en mocktails 40 lestijden omvatten; aa) de opleiding Hulpbarman kan voor traag lerende cursisten 180 lestijden omvatten, waarbij de module Eenvoudige barsnacks en ijsbereidingen 60 lestijden omvat en de module Initiatie bartender 120 lestijden omvat; ab) de opleiding Hulpbarman kan voor snel lerende cursisten 60 lestijden omvatten, waarbij de module Eenvoudige barsnacks en ijsbereidingen 20 lestijden omvat en de module Initiatie bartender 40 lestijden omvat; ac) de opleiding Hulpkelner kan voor traag lerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten; ad) de opleiding Hulpkelner kan voor snel lerende cursisten 80 lestijden omvatten, waarbij alle modules 40 lestijden omvatten; ae) de opleiding Kelner kan voor traag lerende cursisten 600 lestijden omvatten, waarbij alle modules 120 lestijden omvatten; af) de opleiding Kelner kan voor snel lerende cursisten 200 lestijden omvatten, waarbij alle modules 40 lestijden omvatten.".

Art. 15.In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 1° bijlage XIX, XXIV, XXV, XXVIII, XXXIV, XXXV, XXXVII en XXXVIII;2° bijlage LVIII, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten1.

Art. 16.Bijlage XXXVI bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 17.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden een bijlage LXX tot en met LXXV toegevoegd, die als bijlage 9 tot en met 14 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit

Art. 18.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "bijlage I tot en met III" vervangen door de zinsnede "bijlage I tot en met III, bijlage XXXII en bijlage XXXIII";2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bijlage VIII tot en met XX en bijlage XXVIII tot en met XXXI" vervangen door de zinsnede "bijlage VIII tot en met XI, bijlage XVI tot en met XXXI en bijlage XXXIV tot en met XLI";3° aan het tweede lid, 2°, worden een punt m) tot en met w) toegevoegd, die luiden als volgt: "m) de opleiding Gereedschapstechnieker kan voor traag lerende cursisten 820 lestijden omvatten, waarbij de modules Draaien - insteller en Frezen en kotteren - insteller 100 lestijden omvatten en de module Draaien - gereedschapstechnieker 120 lestijden omvat;n) de opleiding Insteller Verspaning kan voor traag lerende cursisten 260 lestijden omvatten, waarbij de modules Draaien - insteller en Frezen en kotteren - insteller 100 lestijden omvatten;o) de opleiding Omsteller Verspaning kan voor traag lerende cursisten 740 lestijden omvatten, waarbij de modules Draaien - insteller en Frezen en kotteren - insteller 100 lestijden omvatten en de module Draaien - omsteller 120 lestijden omvat;p) de opleiding Productieoperator Kunststoffen (Machineregelaar) kan voor traag lerende cursisten 250 lestijden omvatten, waarbij de module Bediening machines en procesoptimalisatie kunststofverwerking 120 lestijden omvat;q) de opleiding Productieoperator Kunststoffen (Machineregelaar) kan voor snel lerende cursisten 170 lestijden omvatten, waarbij de module Bediening machines en procesoptimalisatie kunststofverwerking 40 lestijden omvat;r) de uitbreidingsmodule Mentor op de werkvloer, vastgelegd in het opleidingsprofiel Productieoperator Kunststoffen (Machineregelaar), kan voor snel lerende cursisten 40 lestijden omvatten;s) de opleiding Datacommunicatie- en Netwerktechnicus kan voor traag lerende cursisten 830 lestijden omvatten, waarbij de module Veilig werken met elektriciteit 30 lestijden omvat, de module Multimediale toestellen aansluiten en verbinden 40 lestijden omvat, de modules Bekabeling in residentiële gebouwen en Gebruikersbeheer en apparaatbeveiliging 60 lestijden omvatten en de module Nieuwe technologieën 80 lestijden omvat;t) de opleiding Datacommunicatie- en Netwerktechnicus kan voor snel lerende cursisten 680 lestijden omvatten, waarbij de module Nieuwe technologieën 20 lestijden omvat en de module Bekabeling in tertiaire en industriële gebouwen 60 lestijden omvat;u) de optionele modules Werken op hoogte module 1+2 en Werken op hoogte met hoogtewerker, vastgelegd in het opleidingsprofiel Datacommunicatie- en Netwerktechnicus, kan voor snel lerende cursisten 10 lestijden omvatten;v) de opleiding Digitale gebruikersondersteuner kan voor traag lerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de modules Communicatieve vaardigheden digitale gebruikersondersteuner, Functioneel Engels in IT, Functioneel Frans in IT en Ondersteuning besturingssystemen 80 lestijden omvatten en de modules Customer support, Helpdesk en Ondersteuning bij netwerkproblemen 120 lestijden omvatten; w) de opleiding Digitale gebruikersondersteuner kan voor snel lerende cursisten 620 lestijden omvatten, waarbij de module Update IT-competenties 20 lestijden omvat.".

Art. 19.Bijlage XII tot en met XV bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten0, worden opgeheven.

Art. 20.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden een bijlage XXXII tot en met XLI toegevoegd, die als bijlage 15 tot en met 24 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen

Art. 21.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009035994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, 19 juli 2019 en 4 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd: 1° voor het studiegebied Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2: bijlage VII en VIII;2° voor het studiegebied Europese neventalen richtgraad 1 en 2: bijlage VII en bijlage IX;3° voor het studiegebied Europese talen richtgraad 3 en 4: bijlage XI en XII;4° voor het studiegebied Oosterse talen: bijlage IX, bijlage X, bijlage XIII en bijlage XIV;5° voor het studiegebied Scandinavische talen: bijlage VII, bijlage VIII, bijlage XI en bijlage XII; 6° voor het studiegebied Slavische talen: bijlage IX en bijlage X."; 2° in het tweede lid, 1°, wordt de zinsnede "Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 1" vervangen door de zinsnede "Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 1 (ERK A2)";3° in het tweede lid, 2°, wordt zinsnede "Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Zweeds richtgraad 2" vervangen door de zinsnede "Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 2 (ERK B1)"; 4° in het tweede lid wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 de opleiding Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch en Turks Richtgraad 1 (ERK A2) kan voor snel lerende cursisten 210 lestijden omvatten, verdeeld in 6 modules van telkens 35 lestijden;"; 5° in het tweede lid, 3°, wordt de zinsnede "Grieks, Pools, Russisch of Turks richtgraad 2" vervangen door de zinsnede "Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch en Turks Richtgraad 2 (ERK B1)";6° in het tweede lid worden punt 6° en punt 7° vervangen door wat volgt: "6° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 3 (ERK B2) kan voor snel lerende cursisten 140 lestijden omvatten, verdeeld in 4 modules van 35 lestijden; 7° de opleiding Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans of Zweeds Richtgraad 4 (ERK C1) kan voor snel lerende cursisten 140 lestijden omvatten, verdeeld in 4 modules van 35 lestijden;"; 7° aan het tweede lid worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt: "8° de opleiding Arabisch, Chinees en Japans Richtgraad 1 (ERK A2) kan voor snel lerende cursisten 280 lestijden omvatten, verdeeld in 8 modules van 35 lestijden; 9° de opleiding Arabisch, Chinees en Japans Richtgraad 2 (ERK B1) kan voor snel lerende cursisten 280 lestijden omvatten, verdeeld in 8 modules van 35 lestijden.".

Art. 22.In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 1° bijlage I, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020;2° bijlage II, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto sluiten;3° bijlage III, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten2;4° bijlage IV, V en VI, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020.

Art. 23.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010, 19 juli 2019 en 4 september 2020, worden een bijlage VII tot en met bijlage XIV toegevoegd, die als bijlage 25 tot en met 32 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het experimenteel erkennen van het nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het secundair volwassenenonderwijs en de vastlegging van de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde

Art. 24.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het experimenteel erkennen van het nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde voor het secundair volwassenenonderwijs en de vastlegging van de modulaire structuur voor dat experimenteel nieuw studiegebied sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt de zinsnede "bijlage II tot en met IV" vervangen door de zinsnede "bijlage I en bijlage IV tot en met VII".

Art. 25.In hetzelfde besluit worden de volgende bijlagen opgeheven: 1° bijlage II, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012035544 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het experimenteel nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde en de studiegebieden hout en personenzorg, en van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs sluiten;2° bijlage III, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012035544 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het experimenteel nieuw studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde en de studiegebieden hout en personenzorg, en van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs sluiten.

Art. 26.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 en 22 december 2017, worden een bijlage V tot en met VII toegevoegd, die als bijlage 33 tot en met 35 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten3 over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws

Art. 27.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten3 over de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Hebreeuws worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "bijlage 1 tot en met 9" wordt vervangen door de zinsnede "bijlage 9 tot en met 17";2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen: 1° de opleidingen Hebreeuws Richtgraad 1 (ERK A2) en Hebreeuws Educatief Richtgraad 1 (ERK A2) kunnen voor snel lerende cursisten 140 lestijden omvatten, waarbij alle modules 35 lestijden omvatten;2° de opleidingen Hebreeuws Richtgraad 2 (ERK B1), Hebreeuws Richtgraad 3 (ERK B2), Hebreeuws Educatief Richtgraad 2 (ERK B1) en Hebreeuws Educatief Richtgraad 3 (ERK B2) kunnen voor snel lerende cursisten 280 lestijden omvatten, waarbij alle modules 35 lestijden omvatten; 3° de opleidingen Hebreeuws Richtgraad 4 (ERK C1) en Hebreeuws Educatief Richtgraad 4 (ERK C1) kunnen voor snel lerende cursisten 280 lestijden omvatten, waarbij alle modules 70 lestijden omvatten.".

Art. 28.Bijlage 1 tot en met 8 bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 29.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage 10 tot en met 17 toegevoegd, die als bijlage 36 tot en met 43 bij dit besluit zijn gevoegd. HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 30.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2022, met uitzondering van: 1° artikel 3, artikel 5, artikel 11, artikel 15, artikel 19, artikel 22, artikel 25 en artikel 28, die in werking treden op 1 september 2023;2° artikel 6, artikel 10, 3° tot en met 7°, artikel 12 en artikel 16, die in werking treden op 1 september 2024.

Art. 31.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 maart 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^