Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juli 2008
gepubliceerd op 13 augustus 2008

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg"

bron
vlaamse overheid
numac
2008202740
pub.
13/08/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/besluit/2008/07/10/2008202740/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg"


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, in zonderheid op artikel 24, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 mei 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 april 2008;

Gelet op protocol nr. 657 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 422 van 23 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 44.677/1 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied personenzorg, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage I en II, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

In afwijking van het eerste lid wordt het opleidingsprofiel voor de modulaire opleiding Begeleider in de kinderopvang uiterlijk tijdens het schooljaar 2008-2009 geëvalueerd.

Art. 3.Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2008.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

^