Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 juli 2009
gepubliceerd op 21 oktober 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2009035994
pub.
21/10/2009
prom.
24/07/2009
ELI
eli/besluit/2009/07/24/2009035994/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie en de studiegebieden personenzorg en Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, artikel 179bis, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, artikel 180 en 181, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied personenzorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 26 februari 2008 en 24 juni 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op protocol nr. 14 van 6 maart 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op protocol nr. 692 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 458 van 24 april 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 46.706/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°in de eerste zin worden de woorden « bijlage II tot en met XVII » vervangen door de woorden « bijlage II tot en met XVIII »; 2° in 3° worden de woorden « bijlage V » vervangen door de woorden « bijlage XVIII ».

Art. 2.Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XVIII toegevoegd, die als bijlage I bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Bijlage V bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied personenzorg worden de woorden « bijlage I en II » vervangen door de woorden « bijlage I tot en met IV ».

Art. 5.In hetzelfde besluit worden een artikel 2/1 en 2/2 ingevoegd, die luiden als volgt : «

Art. 2/1.Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de modulaire opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 februari 2009 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg.

Art. 2/2.De modulaire opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 georganiseerd worden. »

Art. 6.Aan artikel 2, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt : « De opleidingsprofielen voor de modulaire opleidingen jeugd- en gehandicaptenzorg en tandartsassistent worden uiterlijk tijdens het schooljaar 2011-2012 geëvalueerd. »

Art. 7.Aan hetzelfde besluit worden een bijlage III en IV toegevoegd, die als bijlage II en III bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 8.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van voormeld decreet wordt voor bijzondere doelgroepen als volgt afgeweken van het minimale aantal lestijden van de volgende opleidingen : 1° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 360 lestijden, verdeeld in 4 modules van telkens 90 lestijden;2° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 2 kan voor snel-lerende cursisten 320 lestijden bedragen, verdeeld in 8 modules van telkens 40 lestijden, of voor traag-lerende cursisten 640 lestijden, verdeeld in 8 modules van telkens 80 lestijden;3° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 40 lestijden;4° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel bedrijfsgericht richtgraad 3 kan voor snel-lerende cursisten 120 lestijden bedragen, verdeeld in 3 modules van telkens 40 lestijden;5° de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 160 bedragen, verdeeld in 4 modules van telkens 40 lestijden;6° de opleiding Nederlands tweede taal - professioneel juridisch richtgraad 4 kan voor snel-lerende cursisten 80 lestijden bedragen, verdeeld in 2 modules van telkens 40 lestijden.»

Art. 9.Aan het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 1 worden de bepalingen onder 11° tot en met 13° opgeheven;2° de bijlage XI tot en met XIII worden opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009, met uitzondering van artikel 3 en 9, die in werking treden op 1 september 2010.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^