Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020486 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 28/03/2022 numac 2022031375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van de nucleaire passiva die ten laste vallen van de federale Staat, in uitvoering van de programmawet van 27 december 2021 type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 13/04/2022 numac 2022031378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende overheidsopdrachten voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren, in uitvoering van het artikel 85, § 1, vierde lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 19/04/2022 numac 2022031193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/04/2022 numac 2022040515 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 18/07/2022 numac 2022015179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, betreffende de **** over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/05/2023 numac 2023042273 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/03/2022 pub. 14/09/2023 numac 2023043841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende overheidsopdrachten voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren, in uitvoering van het artikel 85, § 1, vierde lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022031197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 21/03/2022 numac 2022031200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022020490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 22/03/2022 numac 2022031196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022031352 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 29/03/2022 numac 2022031353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 18/05/2022 numac 2022202407 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot beëindiging van de maatregelen vermeld in het besluit van de Regering van 4 maart 2021 tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 18/01/2023 numac 2023200066 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 120 van organisatieafdeling 34 en programma 094 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 11/03/2022 pub. 08/02/2023 numac 2023200559 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 120 van organisatieafdeling 34 en programma 100 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

decreet

type decreet prom. 11/03/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022031395 bron vlaamse overheid Decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge type decreet prom. 11/03/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022031490 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 14/04/2022 numac 2022040861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de relanceprojectoproep tot subsidiëring van toeristische projecten van recreatief en sportief fietsen en bierbeleving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022020561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 maart 2020 tot aanstelling van de leden van de Evaluatiecommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 29/04/2022 numac 2022031331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 04/05/2022 numac 2022040635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 06/05/2022 numac 2022040613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 10/05/2022 numac 2022040663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Science in Sustainable Food Packaging als nieuwe opleiding van de Universiteit Gent, vestiging Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022040664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022040665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022040671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de sales support als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022031555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, wat betreft het maximale aantal te erkennen verenigingen waar armen het woord nemen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022031554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022031593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 08/06/2022 numac 2022031666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden algemene personenzorg, auto, bibliotheek-, archief- en informatiekunde, drankenkennis, Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Hebreeuws, horeca, ICT-technieken, mechanica-elektriciteit, Oosterse talen, Scandinavische talen, Slavische talen en specifieke personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2022 pub. 29/06/2022 numac 2022040911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 houdende toekenning van een subsidie aan het ondersteuningsnetwerk kinderopvang en het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie aan pools gezinsopvang, wat betreft de realisatie van de kwaliteitsondersteuning op de werkvloer ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025

erratum

type erratum prom. 11/03/2022 pub. 25/03/2022 numac 2022031320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over een mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in de zorginstellingen. - Erratum type erratum prom. 11/03/2022 pub. 30/03/2022 numac 2022031404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie. - Erratum type erratum prom. 11/03/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022031487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 11/03/2022 pub. 11/04/2022 numac 2022020705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nodige maatregelen inzake de door de Europese Unie gecoördineerde reisbeperkingen ten gevolge van de coronavirus COVID-19 pandemie. - Erratum. - Duitse vertaling type erratum prom. 11/03/2022 pub. 11/04/2022 numac 2022031546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum
^