Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 september 2006
gepubliceerd op 26 oktober 2006

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel

bron
vlaamse overheid
numac
2006036640
pub.
26/10/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/besluit/2006/09/01/2006036640/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, 15, § 1 en § 2, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad van 29 juni 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op protocol nr. 594 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 360 van 5 mei 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.720/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « de bijlagen I tot en met III » worden vervangen door de woorden « bijlage I tot en met IV »;2° er worden een punt 3° en een punt 4° toegevoegd, die luiden als volgt: « 3° in bijlage III de modulaire opleiding « Informatica: toepassingssoftware TSO 3 »;4° in bijlage IV de modulaire opleiding « Informatica: toepassingssoftware verkort TSO 3 ».

Art. 2.Aan artikel 1 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt: « § 2. Op grond van artikel 15, § 2, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs wordt in de volgende modulaire opleiding voor bijzondere doelgroepen afgeweken van het vastgestelde minimale aantal lestijden: « Informatica: Toepassingssoftware verkort TSO 3 ». »

Art. 3.Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt: « § 2. Het hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema kan bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden: 1° « Informatica toepassingssoftware TSO 3 », goedgekeurd op 31 mei 2003.»

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^