Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2006

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006054426 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** op 23 au(...) Alvorens te beslissen over de vraag van de gewestelijke directeur der registratie te ****, namens(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006000611 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanstelling in een hoger ambt . - Verlenging Gevolg gevend aan het arrest nr. 155.630 van 27 februari 2006 waarbij de Raad van State het koninklijk besluit va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie Aanstellingen in een hoger ambt . - Verlenging Gevolg gevend aan het arrest nr. 155.630 van 27 februari 2006 waarbij de Raad van State het koninklijk besluit van 4 december 2000 heeft vernietigd dat de heer H(...) Gevolg gevend aan het arrest nr. 155.623 van 27 februari 2006 waarbij de Raad van State de koninkli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 2006 wordt de aanwijzing van de heer Vercoutter, Herman, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Bierbeek - Boutersem - Holsbeek - type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 12 oktober 2006, wordt de aanwijzing van de heer Vanwezer, Johan, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Halle, met ingang van 1 oktober 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006009848 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2006 is aan Mevr. Vannes, V., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met i type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006012464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 september 2006 zijn benoemd of bevorderd. Leopoldsorde Ridder De heer De La Rue, Paul Albert, kaaiofficier. De heer Prigneaux, Jean-Claude Léan De heer Tielemans, André, bestuurschef. De heer Zonnekein, Willy Abraham, eerste officier-werkt(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader voor de invoering van een computerprogramma waarmee het voordeligste aanbod van elektronische communicatiediensten kan worden bepaald type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031510 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 28 juni 2006, werd de firma NV Grontmij Vlaanderen erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het b De erkenning draagt het nummer AGR105.

arrest

type arrest prom. 03/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006003493 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006203512 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 138/2006 van 14 september 2006 Rolnummer 3783 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 23 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie, gesteld door het Ho Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006203524 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 151/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummers 3819 en 3820 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheid Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006012457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-genera(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027156 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027155 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006027157 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verhoging van de jaarlijkse toelagen toegekend aan de voor gehandicapte personen bestemde hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven, residentiële diensten, dagonthaaldiensten, diensten voor plaatsing in gezinnen, diensten voor integratiehulp, diensten voor vroegtijdige hulp en begeleidingsdiensten voor volwassenen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031521 bron franse gemeenschapscommissie van het brusselshoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2005/127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot invoering van een toelage aan de rekenplichtigen en een projecttoelage bij het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031529 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2005 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop op het grondgebied van Brussel-Stad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036544 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verlof- en vakantiedagen van het « Athénée Ganenou » te Ukkel voor het schooljaar 2006-2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203490 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van gekwalificeerde ambtenaren om te zorgen voor de uitvoering van de politiereglementen op het door de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" uitgebate vervoernetwerk type besluit van de waalse regering prom. 12/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006203534 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een ambtstoelage aan de bosbrigadiers

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 700 « Wijk van het Geluk » geacht wordt goedge Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031531 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 710 « Wijk Astrid » geacht wordt goedgekeurd t Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031532 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evere tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 1 « Oud Evere » geacht wordt goedgekeurd te zijn Overeenk Deze opheffing is gepland door het gemeentelijk ontwikkelingsplan van de gemeente Evere, goedgekeur(...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 160 « Bordet » geacht wordt goedgekeurd te zij Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4 « 17 Aprilstraat » geacht wordt goedgekeurd Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031511 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 12 september 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de heer Schmidt, André, woonachtig Segherslaan 86, te 1081 Bruss type registratie prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031512 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 3 mei 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « V.O.F. NEDERLOF- VAN DENMEERSCHE » gelegen Gangboord 7A, à

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006095192 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 10 oktober 2006, wordt De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

document

type document prom. -- pub. 26/10/2006 numac 2006031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 25 september 2006 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de firma « BURLAC NV » gelegen de Fiennesstraat 69, à 1070 Brussel geregistree
^