Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 september 2020
gepubliceerd op 20 oktober 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, horeca, land- en tuinbouw, lassen, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, ruwbouw, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en Scandinavische talen

bron
vlaamse overheid
numac
2020031474
pub.
20/10/2020
prom.
04/09/2020
ELI
eli/besluit/2020/09/04/2020031474/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, horeca, land- en tuinbouw, lassen, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, ruwbouw, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en Scandinavische talen


DE VLAAMSE REGERING, Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op : -het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 4 mei 2018, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 1 juli 2011, 19 juni 2015, en 5 april 2019, en § 2, artikel 25ter, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011, artikel 41, § 4, 2°, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 12 juli 2013 en 4 mei 2018, en 3°, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 42, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld : - De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs hebben hun voordracht gedaan op 16 januari 2020 en 14 februari 2020. - De onderwijsinspectie heeft advies gegeven op 23 januari 2020, 19 februari 2020, 21 februari 2020 en 26 februari 2020. - De Vlaamse Onderwijsraad heeft advies gegeven op 31 maart 2020. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft een akkoord gegeven op 29 juni 2020. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft protocol nr. 164 houdende de conclusies van de onderhandelingen gesloten op 9 juli 2020. - De adviesaanvraag binnen 30 dagen is op 13 juli 2020 bij de Raad van State ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; het advies is niet meegedeeld binnen die termijn; met toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, werd de adviesaanvraag op 27 augustus 2020 van de rol afgevoerd.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt de indeling van de studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs in opleidingen vervangen door de indeling, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, 24 juli 2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de zinsnede "bijlagen I tot en met XIV" wordt vervangen door de zinsnede "bijlagen V tot en met IX en bijlage XIV";2° punt 10° wordt opgeheven.

Art. 3.Bijlage X bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 september 2006, 11 juni 2010, 30 augustus 2016 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "bijlage II tot en met IV en" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6.Bijlage II tot en met IV bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied mechanica-elektriciteit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014 en 5 september 2014, wordt de zinsnede "bijlage II tot en met XXXIV en bijlage XXXVII" vervangen door de zinsnede "bijlagen III en IV, bijlage VIII tot en met XI, bijlage XV, bijlage XXV tot en met XXXIV en bijlage XXXVII".

Art. 8.Bijlage V, bijlage VII, bijlage XII, bijlage XVII tot en met XXI en bijlage XXIII en XXIV bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 9.Bijlage II, bijlage VI, bijlage XIII, bijlage XIV, bijlage XVI en bijlage XXII bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10.Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 28/08/2007 numac 2007036442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie sluiten betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 en Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4".

Art. 12.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "bijlage I tot en met V" vervangen door de zinsnede "bijlage I tot en met VI";2° in het tweede lid worden een punt 5° en 6° toegevoegd, die luiden als volgt : "5° de opleiding Lezen en Schrijven voor Anders Gealfabetiseerden Richtgraad 1 kan voor snel lerende cursisten 20 lestijden bedragen, waarbij de module Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden 20 lestijden bedraagt; 6° de opleiding Lezen en Schrijven voor Anders Gealfabetiseerden Richtgraad 1 kan voor traag lerende cursisten 60 lestijden bedragen, waarbij de module Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden 60 lestijden bedraagt.".

Art. 13.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 28 februari 2014, wordt een bijlage VI toegevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 14.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bakkerij, drankenkennis, horeca en slagerij, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, punt 3° wordt de zinsnede "bijlage LV tot en met LVIII" vervangen door de zinsnede "bijlage LV tot en met LX voor het studiegebied horeca";2° aan het tweede lid wordt een punt 3° toegevoegd dat luidt als volgt : "3° voor het studiegebied horeca : a) de opleiding Medewerker Fastfood kan voor traag lerende cursisten 240 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken in de spoelkeuken, Klassieke fastfoodgerechten en Trendy fastfoodgerechten elk 120 lestijden omvatten; b) de opleiding Medewerker Spoelkeuken kan voor traag lerende cursisten 120 lestijden omvatten, waarbij de module Werken in de spoelkeuken 120 lestijden omvat.".

Art. 15.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, worden een bijlage LIX en lX toegevoegd, die als bijlage 4 en 5 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 16.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw en ruwbouw, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten0, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden : 1° voor het studiegebied afwerking bouw : a) de opleiding Stukadoor kan voor traag lerende cursisten 620 lestijden omvatten, waarbij de duurtijd van de modules Manuele natte binnenbepleistering, Manuele buitenbepleistering en Droogbouw wanden en horizontale plafonds met 50% verhoogd kan worden;b) de opleiding Stukadoor kan voor snel lerende cursisten 480 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte module 1 + 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;c) de opleiding Vloerder-Tegelzetter kan voor snel lerende cursisten 320 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte module 1 + 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten; 2° voor het studiegebied ruwbouw : a) de opleiding Dekvloerlegger kan voor snel lerende cursisten 110 lestijden omvatten, waarbij de module Werken op hoogte module 1 + 2 10 lestijden omvat."

Art. 17.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, 7 oktober 2011, 21 september 2012 en 6 september 2013, wordt opgeheven.

Art. 18.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten0, wordt een bijlage XXIX toegevoegd, die als bijlage 6 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 19.Bijlage XXVII van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten0, wordt opgeheven.

Art. 20.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulair structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT-technieken, lassen en mechanica-elektriciteit".

Art. 21.Artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, 21 september 2012, 1 maart 2013, 28 februari 2014, 5 september 2014 en 10 maart 2017, wordt vervangen door wat volgt : "

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs op de volgende wijze vastgelegd in de volgende bijlagen, die bij dit besluit zijn gevoegd : 1° bijlage I tot en met III voor het studiegebied ICT-technieken;2° bijlage XXI tot en met XXV voor het studiegebied lassen;3° bijlage IV tot en met XX en bijlage XXVIII tot en met XXX voor het studiegebied mechanica-elektriciteit. Ter uitvoering van artikel 24, § 2, van het voormelde decreet wordt voor bijzondere doelgroepen op de volgende wijze afgeweken van het minimale aantal lestijden : 1° voor het studiegebied lassen : a) de opleiding Constructielasser kan voor snel lerende cursisten 440 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;b) de opleiding Constructielasser kan voor traag lerende cursisten 600 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten en de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat;c) de opleiding Lasser-Monteerder kan voor snel lerende cursisten 600 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;d) de opleiding Lasser-Monteerder kan voor traag lerende cursisten 840 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten, de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en de module Montagetechniek 240 lestijden omvat en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat;e) de opleiding Pijpfitter-Fabriceur kan voor snel lerende cursisten 620 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat en de modules Werken op hoogte module 1 +2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;f) de opleiding Pijpfitter-Monteur kan voor snel lerende cursisten 540 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat en de modules Werken op hoogte module 1 +2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;g) de opleiding Pijplasser kan voor snel lerende cursisten 920 lestijden omvatten, waarbij de module Initiatie lassen 40 lestijden omvat;h) de opleiding Pijplasser kan voor traag lerende cursisten 1080 lestijden omvatten, waarbij de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PA en PB en Hoeknaadlassen TIG TA en PB elk 60 lestijden omvatten en de modules Hoeknaadlassen halfautomaat PC PD PI PG en Hoeknaadlassen TIG PC PD PF en PG elk 120 lestijden omvatten en waarbij de optionele module Hoeknaadlassen BMBE alle posities 180 lestijden omvat.2° voor het studiegebied mechanica-elektriciteit : a) de opleiding Elektrotechnisch Monteur kan voor snel lerende cursisten 80 lestijden omvatte, waarbij de modules Werken op hoogte 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;b) de opleiding Elektrotechnisch Monteur kan voor traag lerende cursisten 130 lestijden omvatten, waarbij de module Voorbereidende technieken 30 lestijden omvat en de module Plaatsing elektrische onderdelen 60 lestijden omvat;c) de opleiding Elektrotechnische Installateur kan voor snel lerende cursisten 500 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;d) de opleiding Elektrotechnische Installateur kan voor traag lerende cursisten 760 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk 10 lestijden omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de modules Montage en aansluiting domotica, Uittekenen en parameterisatie domotica, Aarding, teller, elektrisch bord, diagnose (residentieel en tertiair), Project uitvoering en Project elektrisch dossier elk 60 lestijden omvatten;e) de opleiding Elektrotechnicus kan voor snel lerende cursisten 700 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;f) de opleiding Elektrotechnicus kan voor traag lerende cursisten 900 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk 10 lestijden omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de modules Montage en aansluiting domotica en Uittekenen en parameterisatie domotica elk 60 lestijden omvatten;g) de opleiding Technicus Industriële Elektriciteit kan voor snel lerende cursisten 980 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten;h) de opleiding Technicus Industriële Elektriciteit kan voor traag lerende cursisten 1120 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk 10 lestijden omvatten, de module Basisschakelingen 120 lestijden omvat, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de module Montage en aansluiting domotica 60 lestijden omvat;i) de opleiding Installateur Gebouwenautomatisering kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden omvatten, waarbij de modules Werken op hoogte 1 en 2 en Werken op hoogte met hoogtewerker elk 10 lestijden omvatten; j) de opleiding Installateur Gebouwenautomatisering kan voor traag lerende cursisten 820 lestijden omvatten, waarbij de modules Voorbereidende technieken en Veilig werken met elektriciteit elk 10 lestijden omvatten, de modules Basisschakelingen en Gevorderde schakelingen (residentieel en tertiair) elk 120 lestijden omvatten, de module Aarding, teller, elektrisch bord 90 lestijden omvat, de module Montage en aansluiting verlichting 30 lestijden omvat en de module Montage en aansluiting domotica en 60 lestijden omvat.".

Art. 22.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017, worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 september 2010, 21 september 2012, 1 maart 2013 en 28 februari 2014;2° artikel 3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 en 1 maart 2013;3° artikel 4 tot en met 6;4° artikel 7 tot en met 8, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015;5° artikel 9.

Art. 23.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017, worden een bijlage XXI tot en met XXX toegevoegd, die als bijlage 7 tot en met 16 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 24.Bijlage V, bijlage VI en bijlage XVIII bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012036111 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied toerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2012 pub. 18/10/2012 numac 2012036092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de bodempreventie- en bodembeheersplicht en de bodemsaneringsorganisaties sluiten, worden opgeheven.

Art. 25.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden sluiten0, wordt vervangen door wat volgt : "Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen".

Art. 26.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, wordt tussen de zinsnede "bijlage I" en het woord "voor" de zinsnede "en bijlage IV" ingevoegd; 2° aan het eerste lid wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : "3° bijlage V en VI voor de studiegebieden Europese talen richtgraad 3 en 4 en Scandinavische talen."; 3° in het tweede lid, 4° worden tussen het woord "Frans" en het woord "richtgraad" de woorden "of Engels" ingevoegd;4° in het tweede lid wordt punt 5° opgeheven;5° aan het tweede lid worden een punt 6° en 7° toegevoegd, die luiden als volgt : "6° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 3 kan voor snel lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in twee modules Vantage 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Vantage 2 A/B van telkens 40 lestijden; 7° de opleiding Duits, Engels of Frans richtgraad 4 kan voor snel lerende cursisten 160 lestijden bedragen, verdeeld in twee modules Effectiveness 1 A/B van telkens 40 lestijden en twee modules Effectiveness 2 A/B van telkens 40 lestijden.".

Art. 27.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 28.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010 en 19 juli 2019, worden een bijlage IV tot en met VI toegevoegd, die als bijlage 18 tot en met 20 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 29.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010035519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, bedrijfsbeheer en logistiek en verkoop, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "bijlage II tot en met V en bijlage VII" vervangen door de zinsnede "bijlage VI en bijlage XVI tot en met XXII";2° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "bijlage VI en bijlage VIII tot en met XIII" vervangen door de zinsnede "bijlage VI, bijlage VIII tot en met XIII en bijlage XXIII";3° aan het tweede lid worden een punt 5° tot en met toegevoegd, die luiden als volgt : "5° de opleiding Administratief Medewerker Onthaal kan voor snel lerende cursisten 620 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;6° de opleiding Administratief Medewerker Onthaal kan voor traag lerende cursisten 700 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt;7° de opleiding Polyvalent Administratief Medewerker kan voor snel lerende cursisten 660 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;8° de opleiding Polyvalent Administratief Medewerker kan voor traag lerende cursisten 740 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt;9° de opleiding Medisch Administratief Assistent kan voor snel lerende cursisten 740 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;10° de opleiding Medisch Administratief Assistent kan voor traag lerende cursisten 8200 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt;11° de opleiding HR Assistent kan voor snel lerende cursisten 700 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;12° de opleiding HR Assistent kan voor traag lerende cursisten 780 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt;13° de opleiding Boekhoudkundig Assistent kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt;14° de opleiding Boekhoudkundig Assistent kan voor traag lerende cursisten 720 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt;15° de opleiding Vastgoed Assistent kan voor snel lerende cursisten 640 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 80 lestijden bedraagt; 16° de opleiding Vastgoed Assistent kan voor traag lerende cursisten 720 lestijden bedragen, waarbij de module Digitale administratieve vaardigheden 120 lestijden bedraagt."; 4° punt 1° en 2° van het tweede lid worden opgeheven;5° punt 3° van het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 30.Bijlage II, bijlage V en bijlage VII bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 31.Bijlage III en IV bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 32.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019, worden een bijlage XVI tot en met XXIII toegevoegd, die als bijlage 21 tot en met 28 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 33.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied juwelen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011035896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied lederbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied koeling en warmte sluiten betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 28 februari 2014, wordt de zinsnede "bijlage 1 tot en met 7" vervangen door de zinsnede "bijlage 1 tot en met 3 en bijlage 6 tot en met 10".

Art. 34.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 28 februari 2014, wordt opgeheven.

Art. 35.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 36.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 37.Bijlage 4 en 5 bij hetzelfde besluit, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013035289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied diamantbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie sluiten, worden opgeheven.

Art. 38.Aan hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en 28 februari 2014, worden een bijlage 8 tot en met 10 toegevoegd, die als bijlage 29 tot en met 31 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 39.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020, met uitzondering van artikel 3, artikel 6, artikel 8, artikel 19, artikel 24, artikel 29, 5°, artikel 31 en artikel 37, die in werking treden op 1 september 2021, en artikel 9, artikel 29, 4° en artikel 30, die in werking treden op 1 september 2022.

Art. 40.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 september 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^