Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 20/10/2020 numac 2020031544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 september 2020, wordt de heer Koen SCHUYTEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt de heer Ludo SCHOOFS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol onts De heer Ludo SCHOOFS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043325 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3185 van 30 september 2020, wordt aan mijnheer Francis Piccu-Van Speybrouck, op 1 december 2020 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur-generaal verleend, met aanspraak op een rustp Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043352 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3175 van 17 september 2020, wordt kolonel ****. **** op 17 september 2020, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2020 wordt de heer Peter VANSINTJAN aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen e Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020015780 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid voor de erkenningscyclus 2020-2024 type ministerieel besluit prom. 07/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043342 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type ministerieel besluit prom. 07/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043343 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type ministerieel besluit prom. 21/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020204148 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van het Europees programma bestemd voor de scholen

arrest

type arrest prom. 14/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043369 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid zoals gewijzigd door de besluiten van de Voorzitter van het Directiecomité van 19 september 2016, 2 februari 2017, 20 september 2017, 8 februari 2018, 19 oktober 2018, 1 april 2019, 13 september 2019, 24 december 2019 en 29 mei 2020

decreet

type decreet prom. 16/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020015777 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft type decreet prom. 01/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043331 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen, met het oog op de omzetting van Richtlijn 2018/822/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020031474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden administratie, horeca, land- en tuinbouw, lassen, logistiek en verkoop, mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, ruwbouw, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2 en Scandinavische talen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020204190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 110bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 12/10/2020 pub. 20/10/2020 numac 2020043350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031552 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba WITBOS die woonplaats kiest bij Mrs. Joris Geens e Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de ondernemingsrechtbank Henegouwen (m/v/x). - BFG20109 Deze selectie werd afgesloten op 14/10/20(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs van Financiën (niveau A) voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. - Selectienummer: ANG20278 Solliciteren kan tot 10/11/2020 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Procesbeheerders A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19364 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, be(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20 november 2019 wordt de vergunning voor het exploitere Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043359 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef : Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via verandering van graad, k type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020043360 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Referendaris Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep **** : 15 ; Referendaris in het ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204220 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Paleis voor Schone Kunsten. - Vacante betrekking van financieel directeur/directrice . - Oproep tot kandidaten De Minister van de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van financieel directeur/directrice bij het Pa(...) Het Paleis voor Schone Kunsten is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020015755 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2021 1. In 2021 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031498 bron ministerie van landsverdediging Werving beperkte duur. - **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2021 1. In 2021 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een diploma van **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031503 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2021 1. In 2021 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** niet-technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031504 bron ministerie van landsverdediging **** beperkte duur. - **** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2021 1. In 2021 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een bachelor voor de La 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031509 bron ministerie van landsverdediging Laterale bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2021 1. In 2021 worden bijkomende **** georganiseerd voor de laterale werving van kandidaat-beroepsofficieren, die houder zijn van een diploma 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur(...) type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020031512 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2021 1. In 2021 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 17 september 2020 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk.

document

type document prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204219 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen.- Selectienummer: ANG19285 Deze selectie werd afgesloten op 23/09/2020. Er zijn 24 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204230 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data Marketeers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG20046 Deze selectie werd afgesloten op 13/07/2020. Er zijn 3 laureate(...) De lijst blijft 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204259 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG20221 Deze selectie werd afgesloten op 08/10/2020. Er zijn 2 (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/10/2020 numac 2020204260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige masters (niveau A1) voor alle federale departementen. - Selectienummer: ANG20218 Deze selectie werd afgesloten op 09/10/2020. Er zijn 872 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 5 gesl(...)
^