Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2006 pub. 04/05/2007 numac 2007003198 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de installatie van het Astrid-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van de **** van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2006 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de bevordering van de hulpagenten van politie naar het basiskader door aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory CVBA, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003433 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzonderheid inzake het pensioensparen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006003431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 26/09/2006 numac 2006003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006007257 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006007256 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006009648 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van de kandidaatstelling tot een vacante plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie, alsook van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2, 4 en 5 van de wet van 6 december 2005 tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006009702 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 31 en 33 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006012440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake toekenning van betaald educatief verlof in uitvoering van artikel 111, § 7, van de herstelwet van 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006011393 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 mei 2006 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 mei 2006 houdende wijziging van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 15/09/2006 numac 2006012389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 1 op de spoorlijn 96/2 : Masnuy-Saint-Pierre - Lens machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006022944 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de jaren 2004, 2005 en 2006 type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de start- en stagebonus type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 18/12/2007 numac 2007000953 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 17/01/2008 numac 2007001063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2006 pub. 11/09/2006 numac 2006002085 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/09/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006009701 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het Centraal Strafregister type ministerieel besluit prom. 01/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009958 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor adoptie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de vaststelling van het model van de akte inzake fractievorming type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006036345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de vaststelling van de modellen van de akten inzake fractievorming type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 03/10/2006 numac 2006036522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006036535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036544 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006036635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2005-2006 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijking op de rationalisatienorm voor het Koninklijk Atheneum Turnhout en het Koninklijk Atheneum Berchem type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006036643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006036667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006036644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Boekbinden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging vanaf het schooljaar 2006-2007 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 06/11/2006 numac 2006036675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de Lokale Overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006036678 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006036688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Bouw type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Personenzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/11/2006 numac 2006036770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 17/11/2006 numac 2006036862 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure van beslaglegging op goederen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036887 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006036914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006036936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2006-2007, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006036933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek te Havelange en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2000 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek te Havelange type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van het netwerk voor openbare lectuurvoorziening van de stad Charleroi en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002 houdende erkenning van het netwerk voor openbare lectuurvoorziening van de stad Charleroi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2006 pub. 19/01/2007 numac 2006204226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sprimont en houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 augustus 2002 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Sprimont
^