Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 december 2022
gepubliceerd op 24 februari 2023

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van arbeidsovereenkomsten ter bevordering van de sport van hoog niveau in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023030251
pub.
24/02/2023
prom.
15/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van arbeidsovereenkomsten ter bevordering van de sport van hoog niveau in de Franse Gemeenschap


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van 29 september 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042276 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd sluiten houdende diverse bepalingen inzake sport, jeugdhulp en jeugd, artikel 1;

Gelet op de gendertest van 7 juli 2022, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 7 juli 2022;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Sport van 9 augustus 2022;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 13 oktober 2022;

Gelet op het advies 72/375 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, alinea 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen en de preventie van doping;

Overwegende het decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende sportethiek en tot instelling van een waarnemingscentrum voor ethiek in lichamelijke en sportieve activiteiten, alsook van een netwerk voor ethiek;

Op de voordracht van de minister van Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder 1° "decreet": het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap;2° "Administratie": de Algemene Sportadministratie van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;3° "Minister" : de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met sport;4° "Sportbonden": de sportbonden zoals beschreven in artikel 1, 11° en 12° van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap, en die een programmaplan genieten zoals beschreven in artikel 37 van hetzelfde decreet;5° "Sporters met statuut": sporters met een statuut op hoog niveau of een hoopvolle sportstatuut zoals beschreven in artikel 19, § 1, tweede lid, 1°, van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten;6° "Strijd tegen doping": de verschillende wettelijke regelingen die zijn ingevoerd en de verschillende bepalingen die zijn opgelegd bij of krachtens het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie sluiten betreffende de strijd tegen doping en de preventie daarvan; 7° "Sportethiek": de sportethiek omschreven in artikel 1, 10°, van het decreet van 14 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021042966 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk sluiten betreffende de sportethiek en tot oprichting van een waarnemingscentrum voor ethiek in lichamelijke en sportieve activiteiten, alsook van een ethisch netwerk;. 8° Onder "werkdag" wordt verstaan alle andere dagen dan zaterdagen, zondagen en feestdagen;9° "Herwaardering": loonsverhoging of wijziging van het statuut (van halftijds naar voltijds) van een atleet met een overeenkomst in geval van wijziging van de voorwaarden die tot de toekenning van de overeenkomst hebben geleid. HOOFDSTUK 2. - Toekenning van arbeidsovereenkomsten aan sporters met een status

Art. 2.Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten is de minister belast met het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van artikel 1 van het decreet van 29 september 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042276 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd sluiten houdende bepalingen inzake sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd, namelijk: 1° de duur en de voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten voor elke betrokken sporter vast te stellen;2° het gunnen van arbeidsovereenkomsten overeenkomstig bijlage I.

Art. 3.In de loop van het jaar kan, afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen, op basis van de ontvangen in aanmerking komende aanvragen en overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 9 en 10, een arbeidsovereenkomst met een looptijd tot 31 december van het lopende jaar worden opgewaardeerd of gesloten.

De overeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd, in evenveel exemplaren als er belanghebbenden zijn, en door elk van de partijen ondertekend, overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van voornoemde wet.

Art. 4.Naast de overeenkomst wordt een tripartiete terbechikkingstellingssovereenkomst gesloten tussen de Franse Gemeenschap, "werkgever" genoemd, de sporter en de sportsportbond, "VZW" genoemd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de overeenkomst.

Deze overeenkomst bepaalt de wederzijdse rechten en plichten van de partijen, inzonderheid op het gebied van de promotie van de Franse Gemeenschap en meer in het bijzonder van de administratie, alsmede op het gebied van de dopingbestrijding en de sportethiek. HOOFDSTUK 3. - De indiening en het onderzoek van aanvragen om arbeidsovereenkomsten

Art. 5.De sportsportbond dient vóór 30 september van het lopende jaar, in overleg met de betrokken sporters, per brief een aanvraag in bij de administratie. De ingediende aanvraagdossiers moeten de volgende informatie bevatten: 1° naam, voornaam, adres, curriculum vitae en niveau van het diploma, getuigschrift of brevet van de sporter;2° persoonlijke sportrecords;3° sportieve prestaties;4° sportresultaten van de laatste vier seizoenen;5° sportieve doelstellingen voor de komende vier seizoenen;6° schriftelijke motivaties van de statussporter en de sportsportbond;7° progressiecurve als gedefinieerd in bijlage III;8° begrotingsraming. Het modelaanvraagformulier staat als bijlage II. Art. 6 De administratie deelt de aanvraagdossiers voor overeenkomsten in: 1° controleren of de statussporter voldoet aan de criteria voor een overeenkomst;2° het analyseren van de elementen van de in artikel 7 genoemde dossiers;3° het opstellen van een rangorde tussen de ontvankelijke aanvragen aan de hand van de prioriteringscriteria in de bijlage bij dit besluit;4° het uitvoeren van een objectieve, met redenen omklede en begrote arbitrage.

Art. 6.De minister is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het verlenen, niet verlengen of niet gunnen van overeenkomsten. De beslissing van de minister wordt meegedeeld aan de sporters met een status en aan de sportbond waarbij zij zijn aangesloten.

Indien ten aanzien van een sporter met status aanvankelijk een negatieve beslissing is genomen, kan de sportbond in geval van positieve ontwikkelingen in zijn prestaties of het optreden van een nieuwe factor een nieuw verzoek overeenkomstig artikel 7 indienen.

Art. 7.Een sanctie-, schorsings- of beëindigingsprocedure kan worden ingeleid door de minister of op verzoek van de betrokken sportbond.

Voorafgaand aan elke beslissing om een financiële sanctie op te leggen, het contract op te schorten of het contract te beëindigen, houdt de administratie een hoorzitting met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de betrokken sportbond en de sporter met een overeenkomst.

De bij aangetekende brief verstuurde oproep voor de hoorzitting vermeldt het onderwerp, de dag en het uur van de hoorzitting, die niet eerder dan 15 werkdagen na ontvangst van genoemde oproep mag worden vastgesteld.

De sportbond en de betrokken sporter worden via de dagvaarding in kennis gesteld van de elementen waarvan de administratie op de hoogte is en van de mogelijkheid zich door een raadsman van hun keuze te laten vergezellen.

Indien na tijdige aankondiging niemand op deze hoorzitting aanwezig is, wordt een proces-verbaal van verhindering (afwezigheid) opgemaakt.

De minister beslist binnen een maand na de datum van de hoorzitting.

De beslissing over de sanctie, schorsing of beëindiging wordt binnen 15 werkdagen na de beslissing van de voor sport bevoegde minister per post ter kennis gebracht van het bestuur, de sporter en de betrokken sportbond. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 8.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Brussel, 15 december 2022.

De minister-president, P.-Y. JEHOLET De minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^