Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 juli 2021
gepubliceerd op 26 juli 2021

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021021544
pub.
26/07/2021
prom.
14/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/14/2021021544/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


14 JULI 2021. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 10/06/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021545 bron waalse overheidsdienst ministerie van de franse gemeenschap 10 JUNI 2021. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervormin Gelet op het bijzonder decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014, het decreet van de Frans(...) sluiten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Instemming wordt verleend met Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 juli 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op « Wallonie-Bruxelles Enseignement », F. DAERDEN De Vicepresidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 260-1. - Commissieverslag, nr. 260-2 - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 260-3 Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 14 juli 2021.

^