Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 april 2022
gepubliceerd op 28 juni 2022

Ministerieel besluit tot aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022041037
pub.
28/06/2022
prom.
26/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot aanstelling van controleartsen van de Franse Gemeenschap


De Minister bevoegd voor de strijd tegen doping, Gelet op het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 12, § 1, derde lid;

Gelet op het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de steun aan de filmsector en aan de creatie in de audiovisuele sector type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport sluiten betreffende de dopingbestrijding en -preventie, artikel 31 ;

Gelet op besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping sluiten tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/10/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de strijd tegen doping sluiten betreffende de strijd tegen doping, artikel 17, §§ 1 tot 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2021 pub. 28/01/2022 numac 2021022850 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden met het oog op de doeleinden van digitale ruimtes en tot vaststelling van de categorieën van gegevens die door de diensten van de Regering aan de scholen moeten worden doorgegeven met toepassing van de artikelen 6 en 11 van het decreet van 25 april 2019 betreffende het digitaal bestuur van het schoolsysteem en de overdracht van digitale gegevens in het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2021 pub. 02/02/2022 numac 2021022783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 5 mei 2021 betreffende de aan te nemen procedure bij de niet-automatische verlenging van de artikelen 14 verbindend wordt verklaard sluiten tot uitvoering van het decreet van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de steun aan de filmsector en aan de creatie in de audiovisuele sector type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport sluiten betreffende de dopingbestrijding en -preventie, de artikelen 69, eerste lid, 70, 73, eerste lid en 74 ;

Overwegende dat overeenkomstig en met toepassing van artikel 17, §§ 1 en 3 van voornoemd besluit van de Regering van 21 oktober 2015, de artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE een spontane kandidatuur hebben ingediend, respectievelijk op 28 oktober 2021, 12 november 2021, 4 november 2021 en 22 september 2021, om aangesteld te worden tot controleartsen van de Franse Gemeenschap;

Overwegende de voorwaarden om als controlearts te kunnen worden aangesteld, zoals voorzien in artikel 17, § 1, tweede lid, 1° tot 7°, van voornoemd besluit van de regering van 21 oktober 2015;

Overwegende dat de artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE aan de betrokken voorwaarden beantwoorden ;

Overwegende dat de artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE op 22 januari 2022 het theoretische examen van de initiële opleiding, bedoeld in artikel 17, § 2, derde lid, van het voornoemde besluit van de regering van 21 oktober 2015 hebben afgelegd en ervoor geslaagd zijn;

Overwegende dat de artsen Docteurs Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE respectievelijk op 13 maart 2022, 9 april 2022, 26 maart 2022 en 16 april 2022 het praktische examen van de initiële opleiding bedoeld in artikel 17, § 2, vierde lid, van voornoemd besluit van de regering van 21 oktober 2015 hebben afgelegd en ervoor geslaagd zijn ;

Overwegende dat het welslagen van deze theoretische en praktische examens door de artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE, hen in staat stelt op een voldoende manier de vereisten met betrekking tot de monsternemingsfase te kennen en te beheersen, zoals bepaald in artikel 17, § 2, vijfde lid, van voornoemd besluit van de regering van 21 oktober 2015;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 17, § 3, derde lid, van voornoemd besluit van de regering van 21 oktober 2015, de artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE derhalve voldoen aan alle voorwaarden om te worden aangesteld tot controleartsen van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De artsen Wilfried BOUVAIS, Amaury COVELIERS, Jacques GUISSET en Antoine LETIEXHE worden aangesteld tot controleartsen van de Franse Gemeenschap voor een periode van twee jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 26 april 2022.

V. GLATIGNY

^