Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021021141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten tussen de woonplaats en de werkplaats van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021021602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § 7, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021031535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021031541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de werknemers type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 03/09/2021 numac 2021031542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021031543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 18/08/2021 numac 2021041856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de tuinbouwbedrijven en tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inzake het woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021041997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus voor de bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 24/09/2021 numac 2021042014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot verlenging tot 30 juni 2021 van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021042016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 21/09/2021 numac 2021042453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag om medische redenen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanmoedigingspremie ten gunste van de werknemers van de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, tewerkgesteld in ondernemingen van individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor afhandeling op luchthavens" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020 betreffende de invoering van de flexibele arbeidsorganisatie in de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaats en de maatwerkbedrijven type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de uitvoering van het voorakkoord van 24 november 2020 voor de social/non profitsectoren binnen Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven voor de periode 2021-2025, houdende een premie voor omkaderingspersoneel type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de invoering en organisatie van overbruggingsploegen voor bedienden in de textielsector type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202759 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor het jaar 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoelage aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie COVID voor de personeelsleden van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitbouw van multidisciplinaire mobiele equipes om in vervanging van afwezige werknemers te voorzien type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende het leven lang leren, het werkbaar werk en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2020 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de COVID-premie voor het personeel van de instellingen die erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de vastlegging, voor 2020, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021202837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die ontslagen worden en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021202986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het leven lang leren, werkbaar werk en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021203094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021203097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de solidariteitstoezegging aanvullend pensioen in geval van tijdelijke werkloosheid "Coronavirus" type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021203099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021202987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tijdelijke crisismaatregelen ter ondersteuning van werkgevers in economische moeilijkheden als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018 (149048/CO/340), tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2014 tot oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de orthopedische technologieën" (1) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021203092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021203098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021203700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 04/11/2021 numac 2021204974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 27/09/2022 numac 2022033297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-loosheidsreglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaal-ouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2021 van de universitaire ziekenhuizen voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen

decreet

type decreet prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021021544 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021031993 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport type decreet prom. 14/07/2021 pub. 31/08/2021 numac 2021032560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie type decreet prom. 14/07/2021 pub. 02/09/2021 numac 2021032599 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 14/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021042664 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet over de plaatsingscapaciteit van de Franse Gemeenschap om te zorgen voor de uitvoering van en de controle op het elektronisch toezicht, en over het tijdschema voor rechtzoekenden die zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf van drie jaar of minder type decreet prom. 14/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021042672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de steun aan de filmsector en aan de creatie in de audiovisuele sector type decreet prom. 14/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042805 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021021512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds B2 door het "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 20/07/2021 numac 2021021511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het algemeen reglement van 16 mei 2019 houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de "Société wallonne du crédit social" en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021021614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** betreffende de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaren van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de gezondheidstoestand in verband met de COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 10 februari 2020 als een algemene natuurramp beschouwd wordt en waarbij diens geografische uitgestrektheid bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021032137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021033201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 63, § 2, 6°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen

erratum

type erratum prom. 14/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021032080 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 juni 2021 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het gebruik van de vaccinatiestelsels tegen COVID-19 voor personen jonger dan 18 jaar, blz. 76304. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032561 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de bestrijding van de coronacrisis, het Europees herstelplan, de Kansengelijkheid, de Schoolgebouwen, Wallonie-Bruxelles Enseignement, de Vrouwenrechten, het Hoger Onderwijs, het Wetenschappelijk Onderzoek, de Non-profitsector, het Onderwijs en de Begrotingsfondsen
^