Etaamb.openjustice.be
Decreet van 14 juli 2021
gepubliceerd op 31 augustus 2021

Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021032560
pub.
31/08/2021
prom.
14/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/14/2021032560/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JULI 2021. - Decreet betreffende de dopingbestrijding en -preventie


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK EEN. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet, wordt verstaan onder: 1° geen schuld of nalatigheid : het bewijs van een sporter of andere persoon dat hij niet wist of vermoedde, en zelfs met de grootst mogelijke voorzichtigheid niet redelijkerwijs had kunnen weten of vermoeden, dat hij de verboden stof of verboden methode had gebruikt of toegediend had gekregen of anderszins een antidopingregel heeft overtreden.Behalve in het geval van een beschermde persoon of recreatieve sporter, moet de sporter voor elke overtreding van artikel 6, 1°, ook aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen; 2° geen significante schuld of nalatigheid: het bewijs van een sporter of de andere in artikel 65° bedoelde persoon dat er, gezien binnen het geheel van omstandigheden en rekening houdend met de criteria voor geen schuld of nalatigheid, geen significant verband was tussen zijn schuld of nalatigheid en de dopingovertreding.Behalve in het geval van een beschermde persoon of recreatieve sporter, moet de sporter voor elke overtreding van artikel 6, 1°, ook aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is terechtgekomen; 3° antidopingactiviteiten: antidopingvoorlichting en -educatie, planning van de testverdeling, beheer van de geregistreerde testingpool, beheer van de biologische paspoorten van atleten, het uitvoeren van tests, het organiseren van de analyse van monsters, het verzamelen van informatie en het uitvoeren van onderzoeken, het verwerken van TTN-aanvragen, het beheer van de resultaten, het toezicht op en de handhaving van de naleving van de opgelegde consequenties, en alle andere activiteiten in verband met de dopingbestrijding die door of namens een antidopingorganisatie worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Code en/of de internationale normen;4° sportactiviteit : alle vormen van fysieke activiteit die, door een al dan niet georganiseerde deelname, als doel heeft de uitdrukking of de verbetering van de fysieke en psychische conditie, de ontwikkeling van sociale relaties of het bekomen van resultaten in competitie op alle niveaus, met inbegrip van activiteiten die zonder enige vorm van competitie worden georganiseerd en beoefend in fitnesscentra;5° ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System): administratie- en beheerssysteem tegen doping, dit is een online beheersinstrument, in de vorm van een databank, die gebruikt wordt om gegevens in te voeren, te bewaren, te verdelen en te verspreiden, bestemd om het WADA en zijn partners te helpen bij hun dopingbestrijdingsacties, met naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van gegevens;5° toediening : het verstrekken, leveren of faciliteren van, of het houden van toezicht op, of het op een andere wijze deelnemen aan het gebruik of de poging tot gebruik door een andere persoon van een verboden stof of verboden methode, met uitzondering van de handelingen van bonafide medisch personeel met betrekking tot een verboden stof of verboden methode die wordt gebruikt voor legitieme en geoorloofde therapeutische doeleinden of om een andere aanvaardbare reden, en de handelingen met betrekking tot verboden stoffen die niet verboden zijn tijdens dopingtests buiten wedstrijdverband, tenzij de omstandigheden in hun geheel erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld zijn voor legitieme en geoorloofde therapeutische doeleinden of dat ze bedoeld zijn om de sportprestaties te verbeteren; 7° substantiële hulp: overeenkomstig artikel 10.7.1 van de Code, moet de persoon die substantiële hulp verleent: 1) alle informatie waarover hij beschikt met betrekking tot dopingovertredingen of andere procedures als bedoeld in artikel 10.7.1.1 van de Code volledig onthullen in een ondertekende schriftelijke verklaring of in een opgenomen verhoor, en 2) zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en de uitspraak in elke zaak die verband houdt met die informatie, inclusief, bijvoorbeeld, het afleggen van een getuigenis op een hoorzitting indien een antidopingorganisatie of tuchtcommissie dat vraagt.Bovendien moet de verstrekte informatie geloofwaardig zijn en betrekking hebben op een belangrijk deel van een ingeleide zaak of procedure, indien er nog geen zaak of procedure is ingeleid, volstaan om een zaak of procedure in te leiden; 8° WADA (Wereldantidopingagentschap): de stichting die opgericht is onder Zwitsers recht op 10 november 1999 als internationale organisatie ter bestrijding van doping;9° intrekking: mogelijk gevolg van de overtreding van de antidopingregels, zoals bedoeld in 20°, a); 10° voorlopige hoorzitting : overeenkomstig artikel 7.4.3 van de Code, betreffende de beginselen die toepasselijk zijn op de voorlopige schorsingen, korte en versnelde hoorzitting, voorafgaande aan de hoorzitting bepaald in artikel 8 van de Code, met kennisgeving aan de sporter, waarbij deze zich schriftelijk of mondeling kan uitdrukken; 11° TTN : toestemming wegens therapeutische noodzaak;een TTN is een toestemming waarbij de sporter met een medische aandoening een verboden stof of verboden methode mag gebruiken in overeenstemming met artikel 4.4 van de Code en de International Standard for Therapeutic Use Exemption, op voorwaarde dat de sporter, op grond van een afweging van waarschijnlijkheden, kan aantonen dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: (a) de verboden stof of verboden methode in kwestie is noodzakelijk voor de behandeling van een gediagnosticeerde medische aandoening, ondersteund door relevant klinisch bewijs;b) het therapeutisch gebruik van de verboden stof of verboden methode mag, op grond van een afweging van waarschijnlijkheden, niet leiden tot een verbetering van de prestatie boven deze die toe te schrijven zou zijn aan de terugkeer tot de normale gezondheidstoestand van de sporter na de behandeling van zijn medische aandoening;(c) de verboden stof of verboden methode is een geïndiceerde behandeling voor de medische aandoening en er bestaat geen redelijk therapeutisch alternatief ;d) de noodzaak van het gebruik van de verboden stof of methode is geen gedeeltelijk of volledig gevolg van het vroegere gebruik, zonder TTN, van een stof of methode die op het ogenblik van zijn gebruik verboden was;12° begeleider: een naar behoren opgeleide functionaris die door de autoriteit die verantwoordelijk is voor de monsterneming gemachtigd is om specifieke taken uit te voeren, waaronder een of meer van de volgende, naar goeddunken van de autoriteit die verantwoordelijk is voor de monsterneming: kennisgeving aan de voor de monsterneming geselecteerde sporter;begeleiding en observatie van de sporter tot hij/zij in het dopingcontrolestation aankomt; begeleiding en observatie van de in het dopingcontrolestation aanwezige sporter; en/of observatie en verificatie van de monsterneming, indien zijn/haar specifieke opleiding volstaat om deze taken uit te voeren. De begeleiders die door de NADO van de Franse Gemeenschap werden opgeleid en aangesteld of door haar werden erkend, kunnen eveneens, op verzoek of met instemming van de NADO van de Franse Gemeenschap, deelnemen aan activiteiten die verband houden met preventie, opvoeding en/of bewustmaking inzake dopingbestrijding; 13° CIDD: Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (Interfederale disciplinaire commissie op het gebied van doping), een tuchtrechtelijke instantie, met de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk, als bedoeld en waarvan de bevoegdheden, beginselen en werkingsvoorwaarden zijn vastgesteld in artikel 23; 14°. Verzwarende omstandigheden: omstandigheden bij een sporter of andere persoon, dan wel handelingen van een sporter of andere persoon, die de oplegging van een langere schorsingsperiode dan de standaardsanctie kunnen rechtvaardigen. Deze omstandigheden en handelingen omvatten met name volgende gevallen: wanneer de sporter of andere persoon meerdere verboden stoffen of verboden methoden heeft gebruikt of in bezit heeft gehad, een verboden stof of verboden methode meerdere malen heeft gebruikt of in bezit heeft gehad, of meerdere andere overtredingen van de antidopingregels heeft begaan; wanneer een normaal persoon naar alle waarschijnlijkheid voordeel zou halen uit de prestatiebevorderende effecten van de overtreding(en) van de antidopingregel voorbij de periode van schorsing die normaal van toepassing is; wanneer de sporter of andere persoon zich schuldig heeft gemaakt aan bedrieglijk of obstructief gedrag om opsporing of bestraffing van een overtreding van de antidopingregels te voorkomen; of wanneer de sporter of andere persoon tijdens het beheer van de resultaten heeft gefraudeerd. Om twijfel te voorkomen: de hierboven beschreven voorbeelden van omstandigheden en gedragingen zijn niet exclusief, en ook andere soortgelijke omstandigheden of gedragingen kunnen het opleggen van een langere schorsingsperiode rechtvaardigen; 15° Code: de Wereld Anti-Doping Code aangenomen door het WADA op 5 maart 2003 te Kopenhagen, zoals opgenomen in bijlage 1 van de UNESCO-conventie en haar latere wijzigingen;16° Internationaal Olympisch Comité (IOC) : niet-gouvernementele internationale organisatie zonder winstoogmerk van onbepaalde duur, in de vorm van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Bondsraad van Zwitserland, overeenkomstig een akkoord dat op 1 november 2000 werd gesloten;17° Internationaal Paralympisch Comité (IPC) : niet-gouvernementele internationale organisatie zonder winstoogmerk, op 22 september 1989 opgericht, waarvan de zetel in Bonn gevestigd is;18° Nationaal Olympisch Comité : organisatie die door het Internationaal Olympisch Comité als zodanig wordt erkend, dit is in België het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC);19° wedstrijd: een enige race, een enige match, een enig spel of concours.Bijvoorbeeld, een basketbalmatch of de finale 100 meter atletiek. Bij rittenkoersen en andere wedstrijden waar prijzen elke dag en gaandeweg worden uitgereikt, is het onderscheid tussen een wedstrijd en een evenement het onderscheid dat bepaald is in de regels van de betrokken internationale federatie; 20° gevolgen van de overtredingen van antidopingregels, hierna "gevolgen" genoemd: de overtreding door een sporter of een andere persoon van een antidopingregel kan één of verschillende van de volgende gevolgen hebben : a) intrekking: dit betekent dat de resultaten van de sporter binnen wedstrijdverband of buiten wedstrijdverband ongeldig worden gemaakt, met alle gevolgen ervan, met inbegrip van de intrekking van de medailles, punten en prijzen; b) schorsing: het is de sporter of elke andere persoon verboden, wegens overtreding van antidopingregels, deel te nemen aan elke wedstrijd, aan elke andere activiteit of elke financiering gedurende een bepaalde periode, overeenkomstig artikel 10.14 van de Code; c) voorlopige schorsing: het is de sporter of elke andere persoon verboden deel te nemen aan elke wedstrijd, aan elke andere activiteit, in de zin van artikel 10.14 van de Code, tot de definitieve beslissing die gedurende de in artikel 8 van de Code bedoelde hoorzitting werd genomen; d) financiële gevolgen: het opleggen van een financiële sanctie wegens overtreding van antidopingregels of om de kosten in verband met de schending van antidopingregels terug te vorderen;e) openbaar onthullen of aan het publiek meedelen: dit betekent het onthullen of verstrekken van informatie aan het grote publiek of aan andere personen dan de personen waaraan vooraf kennis moet worden gegeven, overeenkomstig artikel 14 van de Code.Op ploegen, in het kader van ploegsport, kunnen ook gevolgen worden opgelegd overeenkomstig artikel 11 van de Code; 21° financiële gevolgen: mogelijk gevolg van de overtreding van antidopingregels, zoals bepaald in 20°, d);22° dopingtest: onderdeel van het dopingcontroleproces waarbij monsternames worden gepland, monsters worden afgenomen, verwerkt en naar een laboratorium worden getransporteerd;23° gerichte test: test gericht naar een sporter of een groep sporters die specifiek worden geselecteerd voor een test op een bepaald ogenblik, overeenkomstig de criteria die bepaald zijn in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken; 24° Dopingcontrole: alle stappen en procedures vanaf het plannen van de spreiding van de dopingtests tot de uiteindelijke beslissing in beroep en de tenuitvoerlegging van de gevolgen, met alle tussenliggende stappen en procedures, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, het testen, het onderzoek, het traceren, de verblijfsgegevens, de TTN's, het afnemen en verwerken van monsters, de laboratoriumanalyse, het beheer van de resultaten, en de onderzoeken of procedures in verband met inbreuken op artikel 10.14 van de Code; 25° test binnen wedstrijdverband: met het oog op het onderscheiden van de begrippen binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband, tenzij het anders bepaald is in de regels van de internationale federatie of van de betrokken antidopingorganisatie, wordt daaronder verstaan, een test waaraan een daartoe aangestelde sporter moet worden onderworpen in het kader van een bepaalde wedstrijd binnen de in 34° vermelde periode;26° test buiten wedstrijdverband: test die niet gedurende een wedstrijd plaatsvindt;27° onaangekondigde controle: een controle die plaatsvindt zonder voorafgaande waarschuwing van de sporter en waarbij de sporter continu wordt vergezeld, vanaf het moment van bekendmaking tot en met monsterneming;28. UNESCO-Conventie: de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, ondertekend door de Algemene Conferentie van de UNESCO te Parijs op 19 oktober 2005, die toepasselijk gemaakt wordt in de Franse Gemeenschap overeenkomstig het decreet van 1 februari 2008 houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005;29° openbaar onthullen: mogelijk gevolg van de overtreding van een antidopingregel, zoals bepaald in 20°, e);30° technisch document: een document dat te zijner tijd door het WADA wordt aangenomen en gepubliceerd en dat verplichte technische voorschriften bevat voor specifieke antidopingaangelegenheden die in een internationale norm zijn vastgelegd;31° evenementenperiode: de tijd tussen de start en het einde van het evenement, zoals vastgelegd door het bestuursorgaan van het evenement;32° monsters of afname: elk biologisch materiaal dat wordt afgenomen voor dopingcontrole;33° opvoeding: het proces waarbij waarden worden bijgebracht en gedragingen worden ontwikkeld die sportiviteit aanmoedigen en beschermen en opzettelijk en onopzettelijk dopinggebruik voorkomen; 34°. binnen wedstrijdverband: de periode die aanvangt om 23.59 uur op de dag vóór een wedstrijd waaraan de sporter volgens de planning zal deelnemen en eindigt bij de afsluiting van die wedstrijd en het proces van monsterafname bij die wedstrijd. Er wordt echter verduidelijkt dat het WADA een alternatieve definitie voor een sport kan goedkeuren indien een internationale federatie op geldige wijze aantoont dat een dergelijke afwijkende definitie noodzakelijk is voor haar sport.

Indien het WADA de alternatieve definitie goedkeurt, wordt deze gevolgd door alle grote evenementenorganisaties voor de sport in kwestie; 35°. overeenkomst onder voorbehoud van alle rechten: voor de toepassing van de artikelen 10.7.1.1 en 10.8.2 van de Code, een schriftelijke overeenkomst tussen een antidopingorganisatie en een sporter of een andere persoon die de sporter of de andere persoon machtigt om, in een specifiek verband en met welbepaalde termijnen, informatie aan de antidopingorganisatie te verstrekken, met dien verstande dat, indien een overeenkomst inzake substantiële hulp of een overeenkomst inzake de oplossing van een zaak niet tot stand is gekomen, de door de sporter of de andere persoon in dat specifieke verband verstrekte informatie niet door de antidopingorganisatie tegen de sporter of de andere persoon mag worden gebruikt in een procedure inzake het beheer van de resultaten krachtens de Code, en dat de door de antidopingorganisatie in dat specifieke verband verstrekte informatie door de sporter of de andere persoon niet tegen de antidopingorganisatie mag worden gebruikt in een procedure inzake het beheer van de resultaten krachtens de Code. Een dergelijke overeenkomst belet de antidopingorganisatie, de sporter of een andere persoon niet om van een bron verkregen informatie of bewijsmateriaal te gebruiken, behalve in de specifieke, in de overeenkomst beschreven tijdsgebonden context; 36° vervalsing: opzettelijke gedraging die het dopingcontroleproces wijzigt, maar niet anderszins onder de definitie van verboden methoden valt.Vervalsing omvat, maar is niet beperkt tot, het aanbieden of aannemen van smeergeld voor het verrichten of nalaten van een handeling, het verhinderen van de afname van een monster, het verstoren of verhinderen van de analyse van een monster, de fraude met documenten die aan een antidopingorganisatie, TTN-commissie of hoorcomité zijn overgelegd, het verschaffen van een valse getuigenis van een getuige, het plegen van enige andere frauduleuze handeling jegens de antidopingorganisatie of het hoorcomité om het beheer van de resultaten of het opleggen van de gevolgen te verstoren, en elke andere soortgelijke opzettelijke verstoring of poging tot verstoring van enig aspect van de dopingcontrole; 37° schuld: elk plichtsverzuim of elk gebrek aan zorgvuldigheid die in een bepaalde situatie vereist is.Factoren die bij de beoordeling van de schuldgraad van een sporter of een andere persoon in aanmerking moeten worden genomen, zijn bijvoorbeeld de ervaring van de sporter of de andere persoon, of de sporter of de andere persoon een beschermde persoon is, speciale overwegingen zoals een handicap, het risico dat de sporter had moeten zien en de zorgvuldigheid en voorzichtigheid die de sporter aan de dag heeft gelegd met betrekking tot wat het gepercipieerde risico had moeten zijn. Bij de beoordeling van de schuldgraad van een sporter of andere persoon moeten de in overweging genomen omstandigheden specifiek en relevant zijn voor de verklaring van het feit dat de sporter of andere persoon is afgeweken van het verwachte standaardgedrag. Zo zijn, bij voorbeeld, het feit dat een sporter de kans zou missen veel geld te verdienen gedurende de schorsingsperiode, of het feit dat de sporter nog maar een korte overblijvende loopbaan voor de boeg heeft, of het ogenblik binnen het sportkalender, geen relevante factoren die in overweging te nemen zijn om de schorsingsperiode te verminderen, volgens de artikelen 10.6.1 of 10.6.2 van de Code; 38° fitness: een geheel van sportactiviteiten die alleen of in groepsverband worden beoefend in een fitnessruimte en die met name het lichamelijk welzijn, de lichamelijke inspanning of de spierversterking ten doel hebben, met uitzondering van zorg- of medische revalidatieactiviteiten;39° beheer van de resultaten: het proces met inbegrip van de periode tussen de kennisgeving in de zin van artikel 5 van de Internationale Standaard voor Resultaatmanagement (ISRM) of, in sommige gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een atypisch resultaat, voor het biologisch paspoort van de atleet, of in het geval van een aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens, de stappen voorafgaand aan de kennisgeving die uitdrukkelijk zijn voorzien in artikel 5 van de Internationale Standaard voor Resultaatmanagement, tot en met de kennisgeving van de tenlastelegging en de uiteindelijke oplossing van de zaak, met inbegrip van het einde van de hoorzittingsprocedure in eerste aanleg of in beroep, indien beroep is ingesteld;40° Regering: de Regering van de Franse Gemeenschap;41° doelgroep van de Franse Gemeenschap: groep elitesporters die door de NADO van de Franse Gemeenschap worden aangewezen wegens hun aansluiting bij een sportorganisatie die uitsluitend tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoort of wegens hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franse taalgebied, in het geval van een aansluiting bij een nationaal gebleven sportfederatie, die onderworpen worden aan gerichte dopingtests, zowel binnen als buiten competitie, en die verplicht zijn hun verblijfsgegevens mee te delen, zoals bepaald in artikel 22; 42° geregistreerde doelgroep: de groep elitesporters van de hoogste prioriteit die door een internationale sportfederatie of door een NADO zijn aangewezen om onderworpen te worden aan gerichte dopingtests, zowel binnen als buiten competitie, en die verplicht zijn hun verblijfsgegevens mee te delen, zoals bepaald in artikel 5.5 van de Code en in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. In de Franse Gemeenschap stemt de geregistreerde doelgroep overeen met de elitesporters van categorie A, overeenkomstig artikel 22; 43° buiten wedstrijdverband: niet binnen wedstrijdverband;44° institutionele onafhankelijkheid: in geval van beroep zijn de hoororganen institutioneel volledig onafhankelijk van de antidopingorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de resultaten.Zij mogen derhalve op geen enkele wijze worden beheerd door, gekoppeld zijn aan of onderworpen zijn aan de voor het resultatenbeheer verantwoordelijke antidopingorganisatie; 45° operationele onafhankelijkheid: Dit betekent dat (1) geen bestuurslid, personeelslid, commissielid, consultant of ambtenaar van de voor het resultaatbeheer verantwoordelijke antidopingorganisatie of de aan haar gelieerde organisaties (bijvoorbeeld een aangesloten federatie of confederatie) of een bij het onderzoek en het vooronderzoek betrokken persoon mag worden benoemd tot lid en/of griffier (voor zover de griffier betrokken is bij de beraadslagingen en/of het opstellen van besluiten) van de hoorinstantie van de voor het resultaatbeheer verantwoordelijke antidopingorganisatie, en (2) dat de hoorinstanties het hoorzittings- en besluitvormingsproces zonder inmenging van de antidopingorganisatie of een derde partij moeten kunnen uitvoeren.Het doel is erover te waken dat leden van het hoorcomité of personen die anderszins betrokken zijn bij de beslissing van het hoorcomité, niet betrokken zijn bij het onderzoek of enige fase voorafgaand aan het nemen van de beslissing; 46° beslissingslimiet: de waarde van het drempelstofresultaat in een monster waarboven een abnormaal analyseresultaat moet worden gemeld, zoals gedefinieerd in de internationale norm voor laboratoria;47° verboden lijst: de lijst met verboden stoffen en verboden methoden, zoals gevoegd bij de UNESCO-Conventie, en door het WADA bijgewerkt;48° evenement: een reeks individuele wedstrijden die samen worden uitgevoerd onder een verantwoordelijke organisatie (voorbeeld : Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen van internationale federaties;enz.); 49° internationaal evenement: een evenement of wedstrijd waarbij het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, een internationale federatie, een organisator van een groot evenement of een andere internationale sportorganisatie het bestuursorgaan is of de technische officials voor het evenement aanstelt;50° nationaal evenement: een sportevenement of -wedstrijd, dat geen internationaal evenement is, waaraan sporters van internationaal niveau of sporters van nationaal niveau deelnemen;51° marker: een verbinding, groep verbindingen of een of meer biologische variabelen die wijzen op het gebruik van een verboden stof of een verboden methode;52° afbraakstof: elke stof die ontstaat uit een biotransformatie;53° verboden methode: elke methode die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;54° gespecificeerde methode: in het kader van de toepassing van sancties tegen personen wordt geen enkele verboden methode als een gespecificeerde methode beschouwd indien zij niet als zodanig in de lijst van verbodsbepalingen is vermeld;55° minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft;56° minimaal rapportageniveau: de geschatte concentratie van een verboden stof of metaboliet(en) of marker(s) daarvan in een monster, waaronder de door het WADA geaccrediteerde laboratoria het monster niet als een ongewenste analyseresultaten mogen rapporteren; 57° NADO van de Franse Gemeenschap: NADO, door en voor de Franse Gemeenschap aangewezen als NADO, ondertekenaar van de Code, in de zin van en in overeenstemming met artikel 23.1.1 van de Code; 58° organisator: elke natuurlijke of rechtspersoon die, afzonderlijk of samen met andere organisatoren, kosteloos of onder bezwarende titel, een sportactiviteit organiseert;59° antidopingorganisatie: het WADA of een ondertekenaar die regels goedkeurt betreffende de oprichting, uitwerking of toepassing van elk luik van het dopingcontroleproces.Dit begrip omvat, bijvoorbeeld, het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, andere organisaties die grote evenementen organiseren en die tests uitvoeren bij evenementen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, de internationale federaties en de nationale antidopingorganisaties; 60° nationale antidopingorganisatie, afgekort NADO: de voornaamste entiteit of entiteiten waaraan een land de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft toegewezen om antidopingregels vast te stellen en uit te voeren, monsternames te coördineren en de resultaten ervan te beheren op nationaal niveau;61° organisator van een groot evenement: de continentale associaties van nationale olympische comités en andere internationale organisaties voor verschillende sporten, die optreden als bestuursorgaan voor om het even welk continentaal, regionaal of ander internationaal evenement;62° sportorganisatie: sportfederaties, sportfederaties voor gehandicapten, niet-competitieve sportfederaties, multidisciplinaire sportverenigingen, vrijetijdssportverenigingen voor gehandicapten, schoolsportfederaties en sportverenigingen in het hoger onderwijs, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap;63° deelnemer: elke sporter of elk personeelslid dat de sporter begeleidt;64° biologisch paspoort: het programma en de methodes om een overzicht te verzamelen van alle relevante gegevens die beschreven zijn in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken en de Internationale Standaard voor Laboratoria;65° persoon: natuurlijke persoon of organisatie of elke andere entiteit;66° begeleider: elke coach, trainer, manager, agent, teammedewerker, teamverantwoordelijke, official, elk medisch of paramedisch personeelslid, elke ouder of elke andere persoon die een sporter die deelneemt aan of zich voorbereidt op een sportactiviteit, behandelt, assisteert of met hem samenwerkt;67° beschermde persoon: elke sporter of natuurlijke persoon die op het moment van de overtreding van de antidopingregel: (i) de leeftijd van zestien jaar niet heeft bereikt;(ii) de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt en niet behoort tot een geregistreerde doelgroep en nog nooit heeft deelgenomen aan een internationaal evenement zonder categoriebeperking; of (iii) om andere redenen dan leeftijd, niet geheel of gedeeltelijk handelingsbekwaam is bevonden volgens het toepasselijke nationale recht; 68° bezit: het daadwerkelijk of fysiek bezit, dat alleen kan worden vastgesteld als de persoon exclusieve controle heeft, of de intentie heeft om controle uit te oefenen, over de verboden stof of verboden methode of over de ruimte waar een verboden stof of verboden methode zich bevindt.Indien de persoon echter niet de exclusieve controle uitoefent over de verboden stof of het verboden middel of over de ruimten waar de verboden stof of het verboden middel wordt aangetroffen, kan het daadwerkelijk bezit alleen worden vastgesteld als de persoon op de hoogte was van de aanwezigheid van de verboden stof of de verboden methode en de intentie had er controle over uit te oefenen. Bovendien staat een overtreding van de antidopingregel die uitsluitend op bezit is gebaseerd, niet vast als de persoon, voordat hij of zij in kennis is gesteld van een overtreding van de antidopingregel, concrete maatregelen heeft genomen waaruit blijkt dat hij of zij nooit de bedoeling heeft gehad een verboden stof of een verboden middel in bezit te hebben, en afstand heeft gedaan van het bezit ervan door het uitdrukkelijk te melden aan een antidopingorganisatie. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze definitie staat de aankoop, elektronisch of op een andere wijze, van een verboden stof of verboden methode gelijk met bezit door de persoon die de aankoop doet; 69° besmet product: een product dat een verboden stof bevat die niet vermeld staat op het etiket of in de informatie die via een redelijke zoekopdracht op het internet te vinden is;70° programma van onafhankelijke waarnemers: een team van waarnemers en/of controleurs onder toezicht van het WADA die het dopingcontroleproces observeren en advies verstrekken voorafgaand aan of tijdens bepaalde evenementen en hun waarnemingen rapporteren aan het programma voor toezicht op de naleving van het WADA;71° objectieve verantwoordelijkheid: regel die bepaalt dat de antidopingorganisatie, krachtens artikel 6, 1° en 2°, de intentie, de schuld, de nalatigheid of het bewuste gebruik door de sporter niet hoeft aan te tonen om de overtreding van de antidopingregels vast te stellen;72° antidopingverantwoordelijke van een gelabelde fitnessclub: antidopingverantwoordelijke aangesteld door de uitbater van een gelabelde fitnessclub, overeenkomstig het decreet van 10 mei 2013 tot vaststelling van een procedure voor de erkenning van kwaliteitsvolle fitnessclubs;73° atypisch analyseresultaat: een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA goedgekeurd controlelaboratorium, dat krachtens de Internationale Standaard voor Laboratoria of de technische aanhangsels verder onderzoek noodzaakt om uit te maken of er sprake is van een afwijkend analyseresultaat;74° afwijkend analyseresultaat: een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA goedgekeurd controlelaboratorium dat, in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Laboratoria, in een monster de aanwezigheid is gevonden van een verboden stof of van de metabolieten of markers ervan of een bewijs van het gebruik van een verboden methode;75° afwijkend paspoortresultaat een rapport dat als een afwijkend paspoortresultaat wordt beschreven in de toepasselijke Internationale Standaarden;76° atypisch paspoortresultaat: een rapport dat als een atypisch paspoortresultaat wordt beschreven in de toepasselijke Internationale Standaarden;77° fitnesszaal: overdekte ruimte, gratis of tegen betaling toegankelijk voor het publiek, waarin fitnessactiviteiten worden aangeboden en georganiseerd, met inbegrip van niet-competitieve activiteiten;78° gelabelde fitnesszaal: gelabelde fitnesszaal, als bedoeld in artikel 1, 12°, van het decreet van 10 mei 2013 tot vaststelling van een procedure voor de erkenning van kwaliteitsvolle fitnesszalen;79° ondertekenaars: entiteiten die de Code hebben aanvaard en zich ertoe hebben verbonden die na te leven, overeenkomstig artikel 23 van de Code;80° evenementenlocaties: de locaties die als dusdanig zijn aangewezen door het bestuursorgaan van het evenement;81° ploegsport: een sport waarbij de vervanging van spelers tijdens een wedstrijd toegestaan is;82° sporter: elke persoon die een sportactiviteit beoefent, ongeacht het niveau waarop hij die sportactiviteit beoefent, als amateur of als elitesporter;83° amateursporter: elke sporter die geen elitesporter van nationaal of internationaal niveau is;84° elitesporter: sporter die een sportactiviteit beoefent op internationaal niveau, zoals bepaald door zijn internationale federatie, of op nationaal niveau, zoals bepaald in 89° ;85° elitesporter van categorie A: elitesporter van nationaal niveau, die een individuele discipline beoefent, gerangschikt volgens de bijlage in de categorie A, 86° elitesporter van categorie B: elitesporter die een ploegsport beoefent in een discipline gerangschikt volgens de bijlage in de categorie B;87° elitesporter van categorie D: elitesporter van nationaal niveau, die een sportdiscipline beoefent die niet als bijlage wordt opgenomen;88° elitesporter van internationaal niveau: elke sporter die een sportactiviteit beoefent op internationaal niveau, zoals gedefinieerd door zijn internationale federatie;89° elitesporter van nationaal niveau: elke sporter van wie de internationale federatie de Code ondertekend heeft en deel uitmaakt van de olympische of paralympische beweging of erkend is door de Global Association of International Sports Federations (GAISF), die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die aan een of meer van de volgende criteria voldoet: a) hij neemt regelmatig deel aan internationale wedstrijden van hoog niveau;b) hij beoefent zijn sportdiscipline als voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale competitie van de betrokken sportdiscipline;c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen;d) hij neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de teams die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in a), b) of c);90° recreatieve sporter: elke amateurssporter;deze term sluit echter elke sporter uit die in de vijf jaar voorafgaand aan een overtreding van de antidopingregel een topatleet was op internationaal of nationaal niveau, een land vertegenwoordigde op een internationaal evenement zonder categoriebeperking, of was opgenomen in een geregistreerde testpool, een nationale testpool of een andere groep waarvoor door een internationale federatie of een NADO verplichtingen op het vlak van verblijfsgegevens werden gesteld; 91° individuele sport: elke sport die geen ploegsport is;92° Internationale Standaard: standaard, aangenomen door het WADA ter ondersteuning van de Code.De overeenstemming met een internationale standaard, in tegenstelling tot andere standaarden, praktijken of procedures, volstaat om tot de conclusie te komen dat de procedures die in die Internationale Standaard bedoeld zijn, correct worden uitgevoerd. De internationale standaarden omvatten de technische documenten die overeenkomstig hun bepalingen worden bekendgemaakt; 93° misbruikmiddel: in het kader van de toepassing van sancties tegen individuen worden onder misbruikmiddelen ook verboden stoffen verstaan die in de verboden lijst specifiek als misbruikmiddel zijn aangemerkt omdat zij in de samenleving vaak buiten de sportcontext tot misbruik leiden;94° verboden stof: elke stof of stofklasse die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;95° gespecificeerde stof: in het kader van de toepassing van sancties tegen personen zijn alle verboden stoffen gespecificeerde stoffen, tenzij anders vermeld in de verboden lijst;96° schorsing: mogelijk gevolg van de overtreding van de antidopingregels, zoals bedoeld in 20°, b);97° voorlopige schorsing : mogelijk gevolg van de overtreding van de antidopingregels, zoals bedoeld in 20°, c);98° TAS: Tribunal Arbitral du Sport (Hof van Arbitrage voor Sport), ingesteld binnen de stichting naar Zwitsers recht "Conseil international de l'arbitrage en matière de sport" (internationaal scheidsgerecht voor de arbitrage van sportzaken);99° poging : opzettelijk handelingen stellen die een substantiële stap zijn in de richting van handelingen die uitmonden in het overtreden van een antidopingregel.Er is echter geen sprake van een dopingovertreding alleen op basis van een poging tot het plegen van een overtreding als de persoon afziet van de poging voor die is ontdekt door een derde die niet bij de poging betrokken is; 100° gedelegeerde derde: elke persoon aan wie een antidopingorganisatie enig aspect van de dopingcontrole of antidopingvoorlichtingsprogramma's delegeert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derden of andere antidopingorganisaties die voor de antidopingorganisatie monsters nemen, andere dopingcontrolediensten verrichten of antidopingvoorlichtingsprogramma's verzorgen, of personen die als onafhankelijke contractant voor de antidopingorganisatie diensten op het gebied van dopingcontrole verrichten, zoals controleambtenaren of begeleiders.Deze definitie omvat niet de TAS; 101° handel: het aan een derde verkopen, het verstrekken, vervoeren, versturen, leveren of verspreiden, of bezitten voor een van die doeleinden, van een verboden stof of verboden methode, hetzij fysiek, hetzij elektronisch of op een andere wijze, door een sporter, begeleider of andere persoon die onder het gezag van een antidopingorganisatie valt.Deze definitie omvat echter niet handelingen van medisch personeel dat te goeder trouw handelt met een verboden stof die wordt gebruikt voor legitieme of geoorloofde therapeutische doeleinden of om een andere aanvaardbare reden. Ze betreft evenmin handelingen met betrekking tot verboden stoffen die niet verboden zijn tijdens dopingcontroles buiten competitie, tenzij de omstandigheden in hun geheel erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld zijn voor reële en legitieme therapeutische doeleinden of bestemd zijn om de sportprestaties te verbeteren; 102° gebruik: het op om het even welke wijze gebruiken, aanbrengen, innemen, injecteren of consumeren van een verboden stof of verboden methode. HOOFDSTUK II. - Opleiding, informatie en preventie voor dopingvrije sport

Art. 2.In overeenstemming met artikel 18 van de Code en de vereisten van de Internationale Standaard voor Opleiding, zal de NADO van de Franse Gemeenschap een samenhangend programma voor dopingopvoeding, -voorlichting en -preventie ontwikkelen, uitvoeren, controleren, evalueren en bevorderen.

Het in lid 1 bedoelde programma moet de waarden en beginselen van schone en dopingvrije sport bevorderen en bijbrengen, fair play in stand houden en de gezondheid van sporters, en hun recht om op voet van gelijkheid aan wedstrijden deel te nemen, beschermen.

In naleving van de in lid 2 beschreven algemene beginselen en doelstellingen heeft het in lid 1 bedoelde programma als meer specifieke en aanvullende doelstellingen, het bewustmaken, het verstrekken van juiste informatie en de ontwikkeling van de beslissingsbekwaamheid van sporters, met name minderjarigen en amateursporters, teneinde opzettelijke of onopzettelijke overtredingen van de antidopingregels te voorkomen.

Het in lid 1 bedoelde programma wordt uitgevoerd door middel van verschillende vormen van ondersteuning, projecten, subprogramma's, acties, instrumenten en/of methodologieën die zijn aangepast aan de leeftijd en het niveau van de sporters, alsmede aan hun opleidingsniveau.

Voor de uitwerking, uitvoering, evaluatie, ontwikkeling en/of promotie van het in lid 1 bedoelde programma zal de NADO van de Franse Gemeenschap elke passende samenwerking tot stand brengen, in het bijzonder met het WADA, de andere ondertekenaars, de sportbeweging, de Regering, de universiteiten en/of met de onderwijsinstellingen.

Onverminderd artikel 4 stelt de Regering de aanvullende beginselen en modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel vast.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 2, lid 5, worden sportorganisaties, sporters, ondersteunend personeel voor sporters, organisatoren, beheerders en verantwoordelijken van fitnesscentra, beheerders en verantwoordelijken van antidopingprogramma's in erkende fitnesscentra, medische keuringsartsen, begeleiders en, meer in het algemeen, eenieder als bedoeld in artikel 1, lid 65, aangemoedigd deel te nemen aan de uitvoering, ontwikkeling en/of promotie van het in artikel 2, lid 1, bedoelde programma.

De in lid 1 bedoelde deelname is gebaseerd op het beginsel van flexibiliteit, en omvat met name de volgende elementen: a) ze kan verschillende vormen aannemen;b) ze kan gebeuren via verschillende media;c) ze is modulair en aanpasbaar aan specifieke behoeften en/of verzoeken;d) ze wordt besproken en overeengekomen met de NADO van de Franse Gemeenschap;e) ze kan worden voorgesteld of uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de NADO van de Franse Gemeenschap. Onverminderd de voorgaande leden, verspreidt elke sportorganisatie onder de sporters, het ondersteunend personeel en de bij haar aangesloten teams de beginselen en verplichtingen die voortvloeien uit dit decreet, zijn uitvoeringsbesluiten en de Code, teneinde de naleving ervan aan te moedigen en, meer in het algemeen, de waarden en doelstellingen van een schone en dopingvrije sport te bevorderen.

De Regering bepaalt eventuele aanvullende beginselen en modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel.

Art. 4.In het kader van het programma bedoeld in artikel 2, lid 1, met inachtneming van de beginselen, doelstellingen en bepalingen vastgesteld overeenkomstig ditzelfde artikel 2, en zonder dat de onderstaande opsomming limitatief is, zal de NADO van de Franse Gemeenschap: a) haar onderwijsactiviteiten voor verschillende specifieke doelgroepen vaststellen;b) verschillende projecten en programma's en/of educatieve instrumenten voorstellen en uitvoeren die op de verschillende vastgestelde doelgroepen zijn afgestemd;c) logistieke steun verlenen aan de doelgroep van de Franse Gemeenschap om hen te helpen bij het juiste gebruik van de ADAMS-software;d) verplichte vormings- en/of informatiesessies organiseren en geven voor de doelgroep van de Franse Gemeenschap;e) opleidingen en/of voorlichtingssessies voorstellen aan een persoon als bedoeld in artikel 1, 65° ;f) andere dan de onder d) bedoelde verplichte opleidingen en/of voorlichtingssessies kunnen organiseren en verstrekken, onder de door de Regering vastgestelde voorwaarden; Onverminderd f) en artikel 2, lid 6 kan de Regering de aanvullende beginselen en modaliteiten voor de uitvoering van dit artikel vaststellen. HOOFDSTUK III. - Maatregelen om doping te bestrijden Afdeling I. - Algemene beginselen

Art. 5.Het gebruik van doping is verboden.

Dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op elke sporter, elk lid van het ondersteunend personeel van de sporter, elke sportorganisatie, elke manager en elke verantwoordelijke van een fitnessclub, elke manager en elke antidopingverantwoordelijke in een gelabelde fitnessclub, elke organisator, elke medisch inspecteur, elke begeleider, elke persoon bedoeld in artikel 1, 65°, de CIDD, alsook de NADO van de Franse Gemeenschap.

Onverminderd lid 2 zijn binnen sportorganisaties de leden van hun bestuursorganen, hun bestuurders, directeuren en werknemers, alsmede hun afgevaardigden en werknemers, die bij enige fase of procedure van dopingcontrole betrokken zijn, eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Onverminderd lid 3 blijven sportorganisaties als enige verantwoordelijk voor hun verplichtingen uit hoofde van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten.

Onverminderd lid 2, zijn binnen de NADO van de Franse Gemeenschap, haar directeur/directrice, haar werknemers, alsook derde afgevaardigden en werknemers van deze laatsten, die betrokken zijn bij enige fase of procedure van dopingcontrole, eveneens onderworpen aan de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Niettegenstaande paragraaf 5, blijft de NADO van de Franse Gemeenschap als enige verantwoordelijk voor haar verplichtingen overeenkomstig dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

In overeenstemming met de artikelen 23.1.1, 23.2.1, 23.2.2, 23.3 en 24.1 van de Code en onverminderd de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, is de NADO van de Franse Gemeenschap, als ondertekenaar van de Code, namens de Franse Gemeenschap verantwoordelijk voor de uitvoering van de Code en het Antidopingprogramma van de Franse Gemeenschap op een wijze die in overeenstemming is met de Code.

In overeenstemming met het voorgaande lid en overeenkomstig de artikelen 24.1.1 en 24.1.2 van de Code, in het kader van het toezicht op de naleving van de Code door de ondertekenaars, dat door het WADA op zijn verzoek wordt uitgevoerd, brengt de NADO van de Franse Gemeenschap verslag uit aan haar over haar naleving van de Code.

In het kader van de toepassing van de voorgaande alinea zal het NADO van de Franse Gemeenschap in voorkomend geval aan het WADA de gevraagde toelichtingen en inlichtingen verstrekken.

Overeenkomstig artikel 24.1.3 van de Code kan het verzuim van het NADO van de Franse Gemeenschap om met het WADA samen te werken bij de toepassing van de punten 8 en 9, worden beschouwd als een inbreuk of onregelmatigheid, die er uiteindelijk toe kan leiden dat het NADO van de Franse Gemeenschap, als ondertekenaar van de Code, als niet conform de Code wordt beschouwd.

In voorkomend geval zijn de mogelijke gevolgen van de niet-naleving van de Code, en de beginselen die relevant zijn voor de vaststelling van de gevolgen in een specifiek geval van niet-naleving, die welke zijn voorzien in artikel 24.1.12 van de Code en artikel 10 van de Internationale Standaard voor de naleving van de Code door de ondertekenaars. Dit zijn met name gevolgen als het niet in aanmerking komen voor het indienen van een kandidatuur voor de organisatie van belangrijke internationale evenementen in de Franse Gemeenschap of het niet in aanmerking komen voor het verkrijgen van het recht om belangrijke internationale evenementen in de Franse Gemeenschap te organiseren.

Onverminderd de paragrafen 7 tot 11 en overeenkomstig de artikelen 20.5.1 en 22.8 van de Code, is het NADO van de Franse Gemeenschap onafhankelijk en autonoom in al haar operationele beslissingen en activiteiten ten aanzien van alle derden, en in het bijzonder ten aanzien van de sportadministratie, de sportorganisaties en de Regering.

De in het vorige lid bedoelde operationele besluiten en activiteiten hebben onder meer betrekking op: a) alle antidopingactiviteiten, als omschreven in artikel 1, 3° ;b) rechtstreekse samenwerking met andere Belgische, Europese of internationale antidopingorganisaties of overheidsinstanties, met het oog op de toepassing van de Code en zijn antidopingprogramma op een wijze die in overeenstemming is met de Code, zoals bepaald in lid 7;c) onverminderd het bepaalde onder a) en in de artikelen 2 tot en met 4, de ontwikkeling en uitvoering van acties, projecten, programma's en/of campagnes voor dopingpreventie, voorlichting, onderwijs, communicatie en/of bewustmaking inzake dopingbestrijding;d) de budgettaire capaciteit om inkomsten te innen, in het bijzonder uit administratieve boetes, en om uitgaven te doen die verband houden met de uitvoering van de opdrachten van het NADO van de Franse Gemeenschap, als ondertekenaar van de Code. Onverminderd en in overeenstemming met de paragrafen 7 tot 13, is het NADO van de Franse Gemeenschap, met het oog op haar daadwerkelijke autonomie en onafhankelijkheid in haar operationele beslissingen en activiteiten, met name gemachtigd om: a) zelf overeenkomsten, protocollen of andere akkoorden te sluiten met andere Belgische, Europese of internationale antidopingorganisaties of overheidsinstanties, die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van zijn taken als ondertekenaar van de Code;(b) een logo en/of een eigen merk te hebben en te gebruiken;c) te beschikken over en gebruik maken van een eigen begrotingsfonds voor dopingpreventie en -bestrijding.

Art. 6.Onverminderd artikel 10, moet onder doping worden verstaan: 1° de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan in een monster dat afkomstig is van het lichaam van de sporter; Het komt elke sporter persoonlijk toe zich ervan te vergewissen dat geen verboden stof in zijn lichaam wordt opgenomen.

Sporters zijn verantwoordelijk voor elke verboden stof of de metabolieten of markers daarvan waarvan de aanwezigheid in hun monsters wordt ontdekt.

Het bewijs van de intentie, de schuld, de nalatigheid of het bewuste gebruik vanwege de sporter hoeft bijgevolg niet te worden geleverd om de overtreding van de antidopingregels op grond van 1° vast te stellen.

De schending van een antidopingregel op grond van 1° wordt vastgesteld in elk van de volgende gevallen: de aanwezigheid van een verboden stof of van de metabolieten of markers ervan in het A-monster van de sporter, wanneer deze geen analyse vraagt van het B-monster en het B-monster niet wordt geanalyseerd; of wanneer het B-monster wordt geanalyseerd, de bevestiging, door de analyse van het B-monster, van de aanwezigheid van de verboden stof of van de metabolieten of de markers ervan die in het A-monster van de sporter werden ontdekt; of indien het A- of B-monster van de sporter in twee delen wordt gesplitst en de analyse van het confirmatieve deel van het gesplitste monster de aanwezigheid bevestigt van de verboden stof of metabolieten of markers daarvan die in het eerste deel van het gesplitste monster zijn aangetroffen, of indien de sporter afziet van de analyse van het confirmatieve deel van het gesplitste monster.

Met uitzondering van de stoffen waarvoor in de verboden lijst of in een technisch document specifiek een beslissingslimiet is opgegeven, vormt de aanwezigheid van om het even welke gerapporteerde hoeveelheid van een verboden stof of metaboliet of marker ervan in een monster van een sporter een overtreding van de dopingregels.

Als uitzondering op de algemene regel bedoeld in 1°, kunnen de verboden lijst, de internationale normen en technische documenten specifieke criteria bevatten voor het rapporteren of beoordelen van bepaalde verboden stoffen; 2° het gebruik of de poging tot gebruik door een sporter van een verboden stof of een verboden methode. De sporter moet er persoonlijk voor zorgen dat geen verboden stof in zijn lichaam terecht komt en dat geen verboden methode wordt gebruikt.

Het bewijs van de intentie, de schuld, de nalatigheid of het bewuste gebruik vanwege de sporter hoeft bijgevolg niet te worden geleverd om de overtreding van de antidopingregels wegens het gebruik van een verboden stof of een verboden methode vast te stellen.

Het succes of het falen van het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode is niet bepalend.

Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode volstaat om de overtreding van de antidopingregels vast te stellen; 3° het ontwijken van een monsterneming, of het weigeren of zich niet aanbieden voor een monstername door een sporter. De overtreding van een in 3° bedoelde antidopingregel is het ontwijken van een monsterneming of, zonder geldige reden, na de kennisgeving door een naar behoren gemachtigd persoon, het weigeren van een monsterneming of het zich niet aanbieden voor een monsterneming; 4° aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens door een sporter. De in lid 4 bedoelde overtreding van de antidopingregel bestaat uit een combinatie van drie gemiste dopingtests en/of aangifteverzuimen betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens, als omschreven in de Internationale Standaard voor Resultaatbeheer, binnen een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het eerste verzuim door een topsporter van categorie A; 5° het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van de dopingcontrole door een sporter of een andere persoon;6° het bezit van een verboden stof of verboden methode door een sporter of een personeelslid dat de sporter begeleidt; Overeenkomstig artikel 2.6.1 van de Code, kan de overtreding van de in 6° bedoelde antidopingregel worden gevormd door het bezit door een sporter, binnen wedstrijdverband, van een verboden stof of verboden methode, of het bezit door een sporter, buiten wedstrijdverband, van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden methode, tenzij de sporter aantoont dat het bezit strookt met een geldige TTN, toegekend bij toepassing van artikel 4.4, of een andere aanvaardbare rechtvaardiging.

Overeenkomstig artikel 2.6.2 van de Code, betreft de overtreding van de antidopingregel bedoeld onder 6° ook het bezit door een begeleider, binnen wedstrijdverband, van een verboden stof of verboden methode, of het bezit door een begeleider, buiten wedstrijdverband, van een verboden stof of verboden methode die buiten wedstrijdverband verboden is, in verband met een sporter, een wedstrijd of een training, tenzij de betrokken persoon aantoont dat dit bezit strookt met een TTN toegekend aan de sporter met toepassing van artikel 4.4 of een andere aanvaardbare rechtvaardiging opgeeft; 7° de handel of de poging tot handel in een verboden stof of een verboden methode door een sporter of een andere persoon;8° de toediening of de poging tot toediening door een sporter of een andere persoon, aan een sporter binnen wedstrijdverband van een verboden methode of verboden stof, of de toediening of de poging tot toediening aan een sporter buiten wedstrijdverband van een verboden methode of een verboden stof die verboden is buiten wedstrijdverband;9° de medeplichtigheid, of de poging daartoe, van een sporter of een andere persoon. De overtreding van de antidopingregel bedoeld in 9° bestaat uit het meewerken, aanmoedigen, helpen, aanzetten tot, samenzweren, verbergen of om het even welke andere vorm van opzettelijke medeplichtigheid of poging daartoe in het kader van de overtreding van antidopingregels of poging tot overtreding van antidopingregels of de overtreding van artikel 10.14.1 van de Code door een andere persoon; 10° verboden vereniging door een sporter of een andere persoon. Met de overtreding van de antidopingregel opgenomen onder 10° wordt elke professionele of sportgerelateerde samenwerking bedoeld tussen een sporter of een andere persoon die onder het gezag staat van een antidopingorganisatie en een begeleider die: a) onder het gezag van een antidopingorganisatie staat en een schorsing uitzit;of b) niet onder het gezag van een antidopingorganisatie staat en er geen schorsing is opgelegd in het kader van een resultaatbeheersingsproces overeenkomstig de Code, maar in een strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of beroepsprocedure veroordeeld of schuldig bevonden is aan gedrag dat een overtreding van de antidopingregel zou hebben gevormd indien op de betrokken persoon regels van toepassing waren geweest conform de Code. De diskwalificerende status zal van kracht zijn gedurende een periode van zes jaar vanaf de strafrechtelijke, beroepsrechtelijke of tuchtrechtelijke uitspraak of voor de periode van de opgelegde strafrechtelijke, beroepsrechtelijke of tuchtrechtelijke sanctie, als deze laatste langer is dan zes jaar; of c) optreedt als dekmantel of tussenpersoon voor een persoon zoals beschreven in a) of b). Om een overtreding van de antidopingregel onder 10° vast te stellen, moet het NADO van de Franse Gemeenschap aantonen dat de sporter of andere persoon op de hoogte was van de diskwalificerende status van de begeleider van de sporter.

In toepassing van het voorgaande lid dient de sporter of de andere persoon aan te tonen dat de samenwerking met de begeleider, vermeld in a) of in b) van 10°, lid 2, niet professioneel of sportgerelateerd is en/of dat deze samenwerking niet redelijkerwijs kon worden vermeden. Indien de NADO van de Franse Gemeenschap weet heeft van een begeleider die aan de criteria beschreven in a), b), of c) beantwoordt, geeft ze die informatie door aan het WADA; 11° daden van een sporter of een andere persoon om het doen van aangifte bij de autoriteiten te ontmoedigen of daden van vergelding tegen dergelijke aangiften. Indien deze gedraging niet anderszins een overtreding van de antidopingregel onder 5° van dit artikel vormt, bestaat de overtreding van de antidopingregel onder 11° uit: a) iedere daad waardoor een ander wordt bedreigd of geïntimideerd om te voorkomen dat hij of zij te goeder trouw informatie over een vermeende overtreding van de antidopingregel of een vermeende niet-naleving van de Code zou melden aan het WADA, een antidopingorganisatie, wetshandhavingsinstanties, regelgevende of professionele tuchtrechtelijke instanties, een hoorcomité of een persoon die voor het WADA of een antidopingorganisatie een onderzoek uitvoert;of b) vergelding tegen een persoon die te goeder trouw bewijsmateriaal of informatie over een vermeende overtreding van de antidopingregel of een vermeende niet-naleving van de Code heeft verstrekt aan het WADA, een antidopingorganisatie, wetshandhavingsinstanties, regelgevende of professionele tuchtrechtelijke instanties, een hoorcomité of een persoon die voor het WADA of een antidopingorganisatie een onderzoek uitvoert. In het kader van de in 11°, leden 1 en 2 bedoelde overtreding van de antidopingregel vallen onder vergelding, bedreiging en intimidatie elke maatregel die tegen een dergelijke persoon wordt genomen, hetzij omdat de maatregel niet te goeder trouw is genomen, hetzij omdat hij een onevenredige reactie vormt.

Art. 7.§ 1. De bewijslast komt toe aan het NADO van de Franse Gemeenschap, die de overtredingen van een antidopingregel bedoeld in artikel 6 moet aantonen.

De bewijsstandaard waaraan het NADO van de Franse Gemeenschap zich dient te houden is het aantonen van de overtreding van de antidopingregel ten genoegen van de CIDD, die overeenkomstig artikel 23, § 1 en § 3 tot en met 6 beoordeelt of een of meer overtredingen van de antidopingregel zijn begaan, alsmede de ernst van de beschuldiging beoordeelt.

De bewijsstandaard moet, in ieder geval, meer dan een afweging van waarschijnlijkheden zijn, maar minder dan een bewijs boven gerede twijfel.

Wanneer dit decreet de sporter of elke andere persoon waarvan is aangetoond dat hij antidopingregels heeft overtreden, belast met het omkeren van het vermoeden of met het vaststellen van specifieke feiten en omstandigheden, wordt, behoudens het bepaalde in § 2, lid 2, onder b) en c), de maatstaf van het bewijs bepaald door een afweging van de waarschijnlijkheden. § 2. Feiten met betrekking tot een dopingpraktijk kunnen met alle middelen van recht worden vastgesteld, inclusief bekentenissen.

Overeenkomstig artikel 3.2 van de Code, zijn de volgende regels voor de vaststelling van de feiten en inzake vermoeden van toepassing: a) analytische methoden of beslissingslimieten die door het WADA zijn goedgekeurd na overleg met de desbetreffende wetenschappelijke gemeenschap of toetsing door een leescomité, worden verondersteld wetenschappelijk geldig te zijn.Elke sporter of andere persoon die de geldigheid van de voorwaarden van dergelijk vermoeden wil aanvechten of het vermoeden van wetenschappelijke geldigheid wil weerleggen, dient het WADA eerst in kennis te stellen van deze aanvechting en de redenen daarvoor. Het WADA kan ook van een dergelijke betwisting in kennis worden gesteld door het CIDD, in eerste aanleg of in beroep, of door het TAS op eigen initiatief. Binnen tien dagen nadat het WADA die kennisgeving en het dossier met betrekking tot die betwisting heeft ontvangen, heeft het WADA het recht om als partij te interveniëren, als amicus curiae op te treden of op een andere wijze bewijzen te leveren in de procedure. In zaken die voor het TAS worden gebracht, benoemt het TAS-panel op verzoek van het WADA een geschikte wetenschappelijke deskundige om het panel bij te staan bij de beslissing over de betwisting; b) de door het WADA geaccrediteerde of goedgekeurde laboratoria worden vermoed de analyses van monsters en de bewaarprocedures te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Laboratoria.De sporter of een andere persoon kan dat vermoeden weerleggen door aan te tonen dat een afwijking van de Internationale Standaard voor Laboratoria heeft plaatsgevonden die redelijkerwijs het afwijkende analyseresultaat kan hebben veroorzaakt. In het in het vorige lid bedoelde geval, als de sporter of de andere persoon het vermoeden weerlegt, moet het NADO van de Franse Gemeenschap aantonen dat die afwijking het afwijkende analyseresultaat niet heeft veroorzaakt; c) de afwijkingen van alle andere internationale normen of andere antidopingregels of -beginselen die in de Code, dit decreet of de uitvoeringsbesluiten daarvan zijn vastgelegd, maken testresultaten of andere bewijzen van een overtreding van de antidopingregel niet ongeldig en vormen geen verweer tegen een overtreding van de antidopingregel.Indien de sporter of andere persoon echter aantoont dat een afwijking van één van de specifieke bepalingen van de Internationale Normen die hieronder zijn vermeld onder (i), (ii), (iii), of (iv), redelijkerwijs de oorzaak had kunnen zijn van een overtreding van de antidopingregel op basis van een abnormaal analyseresultaat of een aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens, dan dient het NADO van de Franse Gemeenschap aan te tonen dat een dergelijke afwijking niet de oorzaak was van het abnormaal analyseresultaat of een aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens: (i) een afwijking van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken in verband met het nemen of behandelen van stalen die redelijkerwijze een inbreuk op de antidopingregel had kunnen veroorzaken op basis van een abnormaal analyseresultaat, in welk geval het de taak is van het NADO van de Franse Gemeenschap om te bewijzen dat die afwijking het abnormaal analyseresultaat niet heeft veroorzaakt; (ii) een afwijking van de Internationale standaard voor resultaatbeheer of de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken met betrekking tot een afwijkend paspoortresultaat dat redelijkerwijs een overtreding van de antidopingregel zou kunnen hebben veroorzaakt, in welk geval het NADO van de Franse Gemeenschap dient aan te tonen dat een dergelijke afwijking de overtreding van de antidopingregel niet heeft veroorzaakt; (iii) een afwijking van de Internationale standaard voor resultaatbeheer met betrekking tot de verplichting om de sporter in kennis te stellen van de opening van het B-staal, die redelijkerwijs de oorzaak had kunnen zijn van een overtreding van de antidopingregel op basis van een abnormaal analyseresultaat, in welk geval het NADO van de Franse Gemeenschap dient aan te tonen dat een dergelijke afwijking de overtreding van de antidopingregel niet heeft veroorzaakt; (i) een afwijking van de Internationale Standaard voor resultaatbeheer in verband met de kennisgeving van de sporter die redelijkerwijze een inbreuk op de antidopingregel had kunnen veroorzaken op basis van een aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens, in welk geval het de taak is van het NADO van de Franse Gemeenschap om te bewijzen dat deze afwijking het aangifteverzuim betreffende het doorgeven van verblijfsgegevens niet heeft veroorzaakt;d) feiten die worden aangetoond op grond van een beslissing van een rechtbank of een bevoegd professioneel disciplinair orgaan waartegen geen beroepsprocedure loopt, vormen een onweerlegbaar bewijs van de feiten tegen de sporter of de andere persoon waarop de beslissing betrekking heeft, tenzij de sporter of de andere persoon aantoont dat de beslissing de principes van eerlijke rechtsbedeling schendt; e) de CIDD die optreedt in een hoorzitting over de overtreding van antidopingregels, mag een negatieve gevolgtrekking maken ten aanzien van een sporter of andere persoon die wordt verweten de antidopingregels op basis van zijn weigering te hebben overtreden, nadat hij daarvoor redelijke tijd op voorhand is opgeroepen, om te verschijnen tijdens de zitting, en de vragen van de CIDD of het NADO van de Franse Gemeenschap, wanneer die de overtreding van de antidopingregels ten laste legt, te beantwoorden.".

Art. 8.Met het oog op het opzoeken en inzamelen van inlichtingen en, in voorkomend geval, het verzamelen van bewijs, waardoor dopinggevallen kunnen worden aangetoond, zoals bedoeld in artikel 6, beschikt de NADO van de Franse Gemeenschap over een onderzoeksbevoegdheid, overeenkomstig artikel 5.7 van de Code en de vereisten voorzien in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken.

In het kader van de in het vorige lid bedoelde onderzoeksbevoegdheid, kan de NADO van de Franse Gemeenschap: a) inlichtingen over doping die van alle beschikbare bronnen afkomstig zijn, verkrijgen, onderzoeken en behandelen, om de invoering van een doeltreffend, verstandig en evenwichtig plan voor de verdeling van de controles te ondersteunen, gerichte tests plannen en/of als basis dienen voor een onderzoek dat betrekking heeft op één of meer eventuele overtreding(en) van antidopingregels, zoals bedoeld in artikel 6;b) de atypische resultaten en de afwijkende paspoortresultaten onderzoeken, om inlichtingen of bewijzen in te zamelen, met inbegrip van, inzonderheid, analytische bewijzen, om te bepalen of één of meer eventuele overtreding(en) van de antidopingregels, bedoeld in artikel 6, 1° en/of 2° werd/werden begaan;c) elke andere inlichting of elk ander analytisch of niet analytisch gegeven onderzoeken die/dat één of meer eventuele overtreding(en) van de in artikel 6, 3° tot 11° bedoelde antidopingregels vermeldt, om het bestaan van een overtreding uit te sluiten of om bewijsmateriaal te verzamelen met het oog op het openen van een procedure voor de overtreding van de antidopingregels;d) een automatisch onderzoek voeren over de begeleider van de sporter in geval van overtreding van de antidopingregels door een beschermde persoon, en een automatisch onderzoek voeren over elke begeleider van de sporter die zijn steun heeft verleend aan meer dan één sporter die schuldig werd bevonden aan overtreding van de antidopingregels. De Regering kan eventuele bijkomende regels nader bepalen voor de toepassing van dit artikel.

Overeenkomstig artikel 5, lid 14, onder a), en onverminderd het voorgaande lid, kan de NADO van de Franse Gemeenschap met het oog op de toepassing van dit artikel en in het bijzonder om schaalvoordelen te behalen en/of meer georganiseerde vormen van doping te bestrijden, overeenkomsten, protocollen of andere akkoorden sluiten met andere antidopingorganisaties, in het bijzonder met de drie andere Belgische NADO's, alsook met andere Belgische, Europese of internationale overheidsinstanties.

Art. 9.De Regering besluit over de verboden lijst en de herzieningen ervan binnen drie maanden na de aanname ervan door het WADA. Het advies van de Commissie voor de preventie van gezondheidsrisico's in de sport en dat van de Conseil supérieur des Sports is bij deze aannemingsprocedure niet vereist.

De beslissing van het WADA om verboden stoffen en verboden methoden op de verboden lijst te plaatsen, de indeling van stoffen in bepaalde klassen op de verboden lijst, de indeling van een stof als te allen tijde verboden of alleen tijdens een wedstrijd, de indeling van een stof of methode als gespecificeerde stof, waarbij de indeling van een stof of methode als gespecificeerde stof, gespecificeerde methode of misbruikte stof definitief is en niet kan worden aangevochten door een sporter of andere persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beroep op de grond dat de stof of methode geen maskeermiddel is, de sportprestaties niet kan verbeteren, geen gezondheidsrisico inhoudt of niet in strijd is met sportiviteit.

Art. 10.§ 1. De aanwezigheid van een verboden stof of metabolieten of markers ervan bedoeld in artikel 8, 1°, en/of het gebruik of de poging tot gebruik bedoeld in artikel 8, 2°, en/of het bezit of de toediening of de poging tot toediening van een verboden stof of verboden methode in de zin van artikel 8, 6° en 8°, worden niet als een overtreding van antidopingregels beschouwd als daarvoor een TTN gegeven is in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak. § 2. Er wordt een Commissie voor het verlenen van de toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN-commissie) voor vrijstellingen van therapeutisch gebruik ingesteld.

De TTN-commissie bestaat uitsluitend uit onafhankelijke artsen, die door de regering worden benoemd.

De Regering bepaalt, overeenkomstig de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, de voorwaarden en de procedure voor de benoeming van de leden van de TTN-commissie, de voorwaarden en de procedure voor de hernieuwing van de benoeming van deze leden, hun bezoldiging en de middelen om na te gaan of aan de in § 2, tweede lid, bedoelde onafhankelijkheidsvoorwaarden is voldaan. § 3. In overeenstemming met artikel 1, 11°, overeenkomstig artikel 4.4.2 van de Code en onverminderd lid 3, is de TTN-commissie bevoegd om TTN's toe te kennen: a) aan de elitesporters van nationaal niveau, bedoeld in artikel 1, 89°, die behoren tot de doelgroep van de Franse Gemeenschap, ongeacht hun categorie;b) aan de topsporters bedoeld in artikel 12 van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap;c) amateursporters, met inbegrip van recreatieve sportbeoefenaars en beschermde personen. De TTN-commissie is niet bevoegd ten opzichte van de elitesporters die, in toepassing van artikel 4.4.3 van de Code verplicht zijn om zich te richten tot hun internationale federatie.

Onverminderd de twee voorgaande alinea's, maar niettegenstaande lid 1, overeenkomstig artikel 6.3 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak: a) een sporter die reeds bij een andere antidopingorganisatie een aanvraag voor een TTN heeft ingediend, mag niet op dezelfde gronden een aanvraag bij de TTN-commissie indienen;en b) een sporter die reeds een TTN van een andere antidopingorganisatie heeft, kan zich niet op dezelfde gronden tot de TTN-commissie wenden. § 4. De regering stelt, overeenkomstig de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, de werkingsregels van de TTN-commissie vast, alsook de procedures voor de aanvraag, de behandeling en de toekenning van TTN's.

Onverminderd het bepaalde in het eerste en derde lid, en in § 3, derde lid, kunnen amateursporters, met inbegrip van recreatieve sporters en beschermde personen, bedoeld in § 3, eerste lid, c), bij de TTN-commissie een TTN aanvragen en verkrijgen, met terugwerkende kracht.

In afwijking tot lid 2 is, indien een beschermde persoon niettemin behoort tot de doelgroep van de Franse Gemeenschap, lid 2 niet op hem van toepassing en volgt hij dezelfde procedure als die welke voor de doelgroep van de Franse Gemeenschap geldt.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de in lid 2 bedoelde procedure. § 5. Onverminderd en in het kader van de toepassing van § 4, zijn de besluiten van de TTN-commissie: a) gemotiveerd, rekening houdend met de in artikel 1, 11°, vastgestelde criteria;en b) binnen 15 werkdagen na ontvangst van de volledige toestemmingsaanvraag meegedeeld aan de betrokken sporter;en c) uiterlijk binnen 21 dagen na het besluit in ADAMS worden gecodeerd, overeenkomstig artikel 5.5 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak en met inachtneming van de in § 8 gespecificeerde voorschriften inzake beveiliging, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

Wanneer de TTN-commissie besluit een TTN te weigeren, heeft de betrokken sporter het recht beroep aan te tekenen bij het secretariaat van de Commissie van beroep van de TTN-commissie, gevestigd bij het CIDD, volgens de door de regering vastgestelde procedures.

Overeenkomstig artikel 4.4.9 van de Code wordt een TTN-aanvraag die naar behoren is ingediend en volledig is bevonden, geacht te zijn geweigerd indien de TTN-commissie niet binnen de in lid 1, onder b), bepaalde termijn van vijftien werkdagen een besluit neemt.

In geval van toepassing van het bovenstaande lid heeft de betrokken atleet het recht in beroep te gaan bij het secretariaat van de Commissie van beroep van de TTN-commissie, gevestigd bij het CIDD, op de door de Regering bepaalde wijze.

De beroepscommissie van de TTN-commissie, gevestigd bij het CIDD, bestaat eveneens uit onafhankelijke artsen en heeft een geheel andere samenstelling dan de TTN-commissie die de aanvraag in eerste aanleg in behandeling heeft genomen.

De beslissing van de beroepscommissie van de TTN-commissie, gevestigd bij het CIDD, is: a) gemotiveerd, rekening houdend met de in artikel 1, 11°, vastgestelde criteria;b) meegedeeld aan de betrokken sporter en aan de NADO van de Franse Gemeenschap, binnen 15 werkdagen na ontvangst van het beroep van de sporter;en c) gecodeerd in ADAMS, door de NADO van de Franse Gemeenschap, uiterlijk binnen 21 dagen na het besluit, overeenkomstig artikel 5.5 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak en met inachtneming van de in § 8 gespecificeerde voorschriften inzake beveiliging, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

Onverminderd het bepaalde in dit lid, stelt de Regering de nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. § 6. Onverminderd het recht van de sporter om beroep aan te tekenen als bedoeld in § 5, lid 2 en 4, overeenkomstig artikel 4.4.6 van de Code, kan het WADA elk TTN-besluit te allen tijde herzien, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken sporter of zijn sportfederatie, hetzij op eigen initiatief.

Indien de door het WADA getoetste TTN-beslissing voldoet aan de criteria van artikel 1, 11° en de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, zal het WADA die beslissing niet terugdraaien.

Indien het door het WADA getoetste TTN-besluit niet voldoet aan de criteria van artikel 1, 11° en de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, zal het WADA dat besluit terugdraaien.

In overeenstemming met artikel 4.4.8 van de Code kan tegen elke beslissing van het WADA om een TTN-beslissing - genomen krachtens bovenstaande paragraaf - terug te draaien, door de betrokken Atleet, door de NADO van de Franse Gemeenschap en/of door de betrokken Internationale Federatie, uitsluitend beroep worden aangetekend bij het TAS. Onverminderd § 5, lid 2 en 4, en lid 1 en 4, kan, overeenkomstig artikel 4.4.7 van de Code, tegen elk TTN-besluit, dat is genomen door een Internationale Federatie of NADO die ermee heeft ingestemd om een TTN-aanvraag namens een Internationale Federatie te beoordelen en dat niet door het WADA wordt getoetst of dat door het WADA is getoetst maar niet is teruggedraaid, overeenkomstig lid 3, door de betrokken sporter en/of de NADO van de Franstalige Gemeenschap, uitsluitend beroep worden ingesteld bij het TAS. Onverminderd het bepaalde in dit lid, stelt de Regering de nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. § 7. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, onverminderd lid 2, en § 6, lid 1, en op voorwaarde dat het voldoet aan de criteria, vermeld in artikel 1, 11°, en in de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, is een door de TTN verleende TTN-commissie geldig: (a) in de Franse Gemeenschap, en b) op nationaal niveau, wereldwijd, ten aanzien van elke nationale antidopingorganisatie, zonder dat formele erkenning nodig is, overeenkomstig artikel 7 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak. In overeenstemming met de artikelen 5.6 en 5.8 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak en in afwijking van de in lid 1 neergelegde beginselregel, geldt, indien door de TTN-commissie een TTN is verleend aan een sporter in een van de in § 3, lid 1 bedoelde categorieën, die vervolgens een internationale topsporter wordt en/of indien de betrokken sporter aan een Internationaal Evenement deelneemt, de door de TTN-commissie verleende TTN niet van rechtswege, al naar gelang het geval, ten aanzien van de betrokken Internationale Federatie en/of de betrokken organisatie van grote evenementen.

In overeenstemming met artikel 7.1 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, dient de betrokken sporter in het geval dat het bovenstaande lid van toepassing is, contact op te nemen met, naargelang het geval, zijn of haar Internationale Federatie en/of de relevante organisatie voor grote evenementen, met het oog op het verkrijgen van erkenning van, of het verzekeren van de erkenning en geldigheid van, de door de TTN-commissie verleende TTN. Overeenkomstig artikel 4.4 van de Code en de artikelen 5.2 en 7.1 van de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, maar onverminderd § 6, lid 1, wordt een TTN toegekend door een andere antidopingorganisatie, in overeenstemming met de criteria opgenomen in artikel 1, 11°, en in de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, automatisch erkend en geldig geacht in de Franse Gemeenschap.

Onverminderd het bepaalde in dit lid, kan de Regering de nadere regels vaststellen, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. § 8. De TTN-commissie waarborgt, overeenkomstig artikel 13, de strikte naleving van de persoonlijke levenssfeer van sporters bij de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens die haar worden toevertrouwd.

Onverminderd het bovenstaande en met het oog op de naleving: (a) de gegevens worden vertrouwelijk verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van gezondheidswerkers, onverminderd leden 3 en 4;(b) de gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de dopingbestrijding en meer in het bijzonder om na te gaan of in de aan de Commissie voorgelegde gevallen wordt voldaan aan de criteria die zijn vastgelegd in artikel 1, 11°, en in de Internationale Standaard voor Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak;c) de codering van de besluiten van de TTN-commissie in ADAMS, als bedoeld in § 5, lid 1, en § 6, c), heeft uitsluitend tot doel het WADA in staat te stellen gebruik te maken van zijn recht, als bedoeld in § 6, lid 1, en voorts de eerbiediging, erkenning en geldigheid van de door de TTN-commissie genomen besluiten te waarborgen ten aanzien van de enige antidopingorganisaties die de betrokken sporter zouden kunnen testen en/of een tuchtrechtelijke beslissing tegen hem zouden kunnen nemen;d) de toegang in ADAMS tot beslissingen van de TTN-commissie die uit hoofde van § 5, lid 1, en § 6, onder c), zijn gecodeerd, is eveneens beperkt tot medische beroepsbeoefenaren die lid zijn van het WADA of van de enige antidopingorganisaties die de betrokken sporter mogen testen en/of disciplinaire maatregelen tegen hem mogen nemen;e) a contrario en in samenhang met d), de besluiten van de CAUT die in ADAMS zijn gecodeerd uit hoofde van § 5, lid 1, en § 6, c), zijn gecodeerd en ontoegankelijk voor andere personen dan die welke beperkt zijn tot die welke onder d) zijn vermeld. Onverminderd leden 1, 2 en 4 kan de commissie het door haar nuttig geachte advies inwinnen van medische of wetenschappelijke deskundigen volgens de modaliteiten bepaald door de Regering.

Onverminderd leden 1 en 2, wordt de informatie die wordt verstrekt aan de in lid 3 bedoelde deskundigen, die niet onder het medisch geheim vallen, geanonimiseerd en eveneens strikt vertrouwelijk behandeld, onder de verantwoordelijkheid van de leden van de TTN-commissie.

Onverminderd artikel 13 en het bepaalde in dit lid, kan de Regering de nadere regels vaststellen, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Art. 11.In het kader van de dopingbestrijding, onverminderd artikel 5, leden 7 tot en met 14, zal de regering: 1° de samenwerking van de NADO van de Franse Gemeenschap met andere Belgische, Europese of internationale antidopingorganisaties of overheidsinstanties aanmoedigen, met het oog op de toepassing van de Code en zijn antidopingprogramma van de Franse Gemeenschap op een wijze die in overeenstemming is met de Code;2° wederzijdse dopingcontroles tussen antidopingorganisaties aanmoedigen;3° het onderzoek naar dopingbestrijding bevorderen en aanmoedigen;4° de autonomie en de onafhankelijkheid van de NADO van de Franse Gemeenschap respecteren, in het bijzonder door zich niet te mengen in haar operationele beslissingen en activiteiten, overeenkomstig artikel 5, paragrafen 12 tot 14;5° ervoor zorgen, binnen de perken van de beschikbare kredieten, dat de NADO van de Franse Gemeenschap over voldoende middelen beschikt, in het bijzonder menselijke en budgettaire middelen, om al haar taken en verantwoordelijkheden als ondertekenaar van de Code te kunnen uitvoeren, overeenkomstig artikel 5, leden 7 tot 14;6° op voorstel van de NADO van de Franse Gemeenschap of in het nodige overleg met deze laatste, aan het Parlement elke eventuele wijziging van het decreet of de eventuele goedkeuring van een nieuw decreet voorstellen;7° op voorstel van de NADO van de Franse Gemeenschap of in het nodige overleg met deze laatste, elk uitvoeringsbesluit van dit decreet goedkeuren;8° alles in het werk te stellen om, binnen de grenzen van zijn prerogatieven en bevoegdheden, zo nodig in samenwerking met andere Regeringen, Ministers en/of overheidsdiensten van een ander gezagsniveau en met inachtneming van de vereisten, wetten en voorschriften die van toepassing zijn op grenscontroles, immigratie en toegang: (a) het onbeperkte vervoer te verzorgen van urine- en bloedmonsters op een wijze die de veiligheid en integriteit ervan waarborgt;en b) te zorgen voor de onbelemmerde in- en uitreis van dopingcontroleurs, alsmede de onbelemmerde toegang tot alle ruimten waar internationale topsporters of nationale topsporters wonen of trainen, met het oog op onaangekondigde tests; 9° overeenkomstig artikel 22.3 van de Code, en binnen de perken van zijn prerogatieven en bevoegdheden, elk initiatief kunnen nemen met het oog op het aannemen of bevorderen van disciplinaire gedragsregels en in het bijzonder regels die ertoe strekken agenten en werknemers die betrokken zijn bij dopingcontrole, sportprestaties of medische verzorging in sportverband, ook in een toezichthoudende hoedanigheid, disciplinair te straffen voor het feit dat zij activiteiten hebben ondernomen die een overtreding van de antidopingregel zouden hebben gevormd indien regels conform de Code van toepassing waren geweest op deze personen; 10° zich ervan onthouden, onverminderd 4°, binnen de grenzen van zijn prerogatieven en bevoegdheden en in voorkomend geval door samen te werken met andere Regeringen, Ministers en/of overheidsdiensten onder een ander gezagsniveau, de toegang van het WADA tot dopingmonsters, dossiers of antidopinginformatie die in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door het NADO van de Franse Gemeenschap, te beperken of te belemmeren. Onverminderd artikel 12 kan de Regering de nadere regels vaststellen, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Art. 12."In het kader van de toepassing van artikel 11, 1°, onverminderd en buiten de samenwerking bedoeld in de artikel 5 § 4 van het samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, indien een elitesporter tegelijk in de doelgroep van de Franse Gemeenschap en in de doelgroep van een andere antidopingorganisatie wordt opgenomen, zullen deze onder elkaar bepalen dat enkel één onder die de verblijfsgegevens van de betrokken elitesporter zal beheren, en dat de andere toegang tot die gegevens zou kunnen hebben. Als ze het niet eens zijn, worden de beginselen van de Code en van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken toegepast.

In het kader van de toepassing van artikel 11, 1°, onverminderd en buiten de samenwerking bedoeld in de artikel 5 § 4 van het samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, indien een elitesporter van de categorie B of C ook is opgenomen in de doelgroep en in de doelgroep van een andere antidopingorganisatie of een internationale federatie waarvoor hij meer verblijfsgegevens moet geven dan vereist is op grond van artikel 22, § 3, lid 1 of § 1, lid 2, is deze sporter verplicht om verblijfsgegevens vereist door de andere NADO of door de betrokken internationale federatie mee te delen.

In het kader van de toepassing van artikel 11, 1° en 2°, onverminderd en buiten de samenwerking bedoeld in de artikel 5 § 4 van het samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, indien de NADO van de Franse Gemeenschap controles op één of meer sporters wenst uit te voeren bij een sportevenement waarvoor ze in principe niet bevoegd is, moet ze vooraf de toelating vragen aan de organisatie onder de bescherming waarvan dat evenement wordt georganiseerd, overeenkomstig artikel 5.3.2. van de Code.

De Regering kan de eventuele nadere regels voor de in het vorige lid bedoelde procedure bepalen.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Regering nadere regels vaststellen, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Art. 13.§ 1. De informatie die in het kader van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt ingewonnen of meegedeeld - hierna "informatie" te noemen: a) is vertrouwelijk;b) is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van de NADO van de Franse Gemeenschap, als ondertekenaar van de Code, zoals beschreven in artikel 5, leden 7 tot 14;c) bevat persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna "de AVG" genoemd. Onverminderd lid 1 is de in lid 4, a) tot en met g), bedoelde informatie: a) ook gebaseerd op zwaarwegende redenen van algemeen belang, zoals erkend in overweging 112 van de AVG;b) noodzakelijk voor de vervulling van de taken van algemeen belang of die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de NADO van de Franse Gemeenschap is opgedragen. De verwerking van deze gegevens heeft tot algemeen doel de bestrijding van dopinggebruik en de uitvoering van antidopingactiviteiten met het oog op de bevordering van een sportuitoefening die de gezondheid, de billijkheid, de gelijkheid en de sportieve geest eerbiedigt.

Onverminderd lid 3: a) zijn de specifieke doeleinden van de verwerking van informatie in verband met de opvoeding, de voorlichting en de preventie op het gebied van dopingbestrijding die welke worden genoemd in artikel 2, leden 2 en 3;b) de specifieke doeleinden van de verwerking van gegevens in verband met de onderzoeksbevoegdheden van de NADO van de Franse Gemeenschap zijn die welke worden bedoeld in artikel 8, lid 1;c) de specifieke doeleinden van de verwerking, alsmede de specifieke voorschriften inzake beveiliging, vertrouwelijkheid en bescherming van informatie betreffende de TTN's, zijn die welke in artikel 10, § 8, worden vermeld;d) de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens betreffende controles worden verwerkt, zijn die welke worden bedoeld in artikel 15, § 1, lid 1;e) de specifieke doeleinden van de verwerking van informatie betreffende het biologisch paspoort van de sporter zijn die welke worden bedoeld in artikel 15, § 1, lid 1 en artikel 16, lid 2;f) de specifieke doeleinden van de verwerking van informatie met betrekking tot het resultatenbeheer komen overeen met de doeleinden van de artikelen 19, 20 en 23, § 1, die respectievelijk betrekking hebben op de kennisgeving van de resultaten en de tuchtrechtelijke behandeling van dopinggevallen, nadat een vermeende overtreding van de antidopingregel door de NADO van de Franse Gemeenschap is gemeld en in behandeling is genomen; g) de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens over de verblijfplaats van topsporters worden verwerkt, zijn, overeenkomstig artikel 5.5 van de Code, het plannen, coördineren of uitvoeren van dopingcontroles, het verstrekken van informatie die van belang is voor het biologisch paspoort of andere testresultaten van de sporter, het meewerken aan een onderzoek naar een mogelijke overtreding van de antidopingregel of het meewerken aan een procedure waarin een overtreding van de antidopingregel wordt aangevoerd. § 2. Onverminderd lid 2, is de NADO van de Franse Gemeenschap verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie bedoeld in § 1, lid 4.

Wat de ADAMS-gegevensbank betreft, die door het WADA wordt beheerd, is het WADA verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie die daarin is opgenomen. § 3. De gegevens die ter uitvoering van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten kunnen worden verwerkt, zijn die welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van het NADO van de Franse Gemeenschap, als ondertekenaar van de Code, zoals beschreven in artikel 5, leden 7 tot 14, met betrekking tot de doeleinden waarnaar wordt verwezen in § 1, leden 3 en 4.

Onverminderd eventuele aanvullende informatie die door de regering wordt gespecificeerd en die noodzakelijk is voor de uitvoering van de volgende bepalingen, betreft de in lid 1 bedoelde informatie: a) wat betreft vorming, voorlichting en preventie op het gebied van dopingbestrijding: informatie die uit hoofde van hoofdstuk 2 mag worden verwerkt;b) wat de onderzoeksbevoegdheden van de NADO van de Franse Gemeenschap betreft: de gegevens bedoeld in artikel 8 en in bijlage 2, onverminderd lid 1;c) wat de TTN's betreft: de in artikel 10 en punt 3 van bijlage 2 bedoelde gegevens;d) wat de controles betreft: de in de artikelen 8 en 15 tot en met 26 en in bijlage 2 bedoelde gegevens, onverminderd de eerste alinea;e) wat het biologisch paspoort van de sporter betreft: de gegevens bedoeld in de artikelen 8, 15 tot en met 26 en punt 7 van bijlage 2;f) wat betreft het prestatiebeheer: de informatie bedoeld in de artikelen 8, 15 tot en met 26, 29 en bijlage 2, onverminderd de eerste alinea;g) wat betreft de verblijfplaats van sporters: de in artikel 22 en punt 2 van bijlage 2 bedoelde informatie. § 4. De voorwaarden waaronder de informatie wordt verwerkt, zijn die welke in dit decreet zijn vastgesteld, onverminderd de aanvullende procedures en modaliteiten die door de regering worden gespecificeerd en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de hierna volgende bepalingen: a) wat betreft vorming, voorlichting en preventie op het gebied van dopingbestrijding: de voorwaarden voorzien in hoofdstuk 2;b) wat de onderzoeksbevoegdheden van de NADO van de Franse Gemeenschap betreft: de voorwaarden bedoeld in artikel 8;c) wat de TTN's betreft: de voorwaarden voorzien in artikel 10;c) wat de TTN's betreft: de in artikel 8 en 15 tot 26 bedoelde voorwaarden;e) wat het biologisch paspoort van de sporter betreft: de in artikel 8 en 15 tot 26 bedoelde voorwaarden;f) wat betreft het prestatiebeheer: de in artikel 8, 15 tot 26 en 29 bedoelde voorwaarden;g) wat de vestigingsplaats van sporters betreft: de voorwaarden van de artikelen 21, 22 en 23, § 2. § 5. Overeenkomstig de internationale norm voor de bescherming van persoonsgegevens is de bewaartermijn voor gegevens die op grond van het decreet en de uitvoeringsbesluiten worden verzameld en verwerkt, afhankelijk van het soort gegevens, de termijn die in bijlage 2 is vastgesteld. § 6. Onverminderd de beginselen en regels van vertrouwelijkheid, veiligheid en bescherming voorzien in artikel 10, § 8, voor wat betreft de TTN, en in dit artikel, mogen de gegevens die krachtens het decreet en krachtens de toepassing van zijn uitvoeringsbesluiten worden verzameld en verwerkt, enkel worden meegedeeld aan de volgende ontvangers, met inachtneming van de doeleinden voorzien in § 1, leden 3 en 4, en enkel in de mate die strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze doeleinden, voor elk van de hierna opgesomde specifieke domeinen: 1° met betrekking tot de informatie en gegevens die worden verwerkt en verzameld op het gebied van onderwijs, voorlichting en preventie van dopinggebruik, zoals bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4: de agenten van de NADO van de Franse Gemeenschap belast met onderwijsdossiers, het WADA en eventueel sportorganisaties, nationale sportorganisaties, internationale federaties, sporters, sportondersteunend personeel, organisatoren, managers en verantwoordelijken van fitnesscentra, managers en verantwoordelijken van anti-doping van erkende fitnesscentra, andere Belgische NADO's, andere NADO's, aangewezen of erkende keuringsartsen, aangewezen of erkende begeleiders, laboratoria die geaccrediteerd of anderszins erkend zijn door het WADA, universiteiten, onderwijsinstellingen en, meer in het algemeen, eenieder als bedoeld in artikel 1, 65, die deelneemt aan het opleidings-, voorlichtings- en preventieprogramma inzake dopingbestrijding, bedoeld in artikel 2, lid 1;2° met betrekking tot informatie en gegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de onderzoeksbevoegdheden van de NADO van de Franse Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel 8: de agent(en) van de NADO van de Franse Gemeenschap of de agent(en) naar behoren door haar gemandateerd, belast met de onderzoeksdossiers en de onderzochte sporter(s) en/of het (de) lid (leden) van het ondersteunend personeel van de onderzochte sporter(s) en/of de organisator of sportorganisatie waarop het onderzoek betrekking heeft en, eventueel en indien nodig, de andere betrokken antidopingorganisaties, met inbegrip van de andere Belgische NADO's, de betrokken sportorganisatie(s), de betrokken nationale sportorganisatie(s), de betrokken internationale federatie(s), de organisaties die verantwoordelijk zijn voor grote evenementen, de politie- en justitiediensten, de CIDD, de douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en het WADA;3° met betrekking tot de informatie en gegevens verzameld en verwerkt bij de TTN-aanvragen: de leden van de TTN-commissie, de eventueel geraadpleegde medische of wetenschappelijke deskundigen, de geteste sporter en zijn behandelende arts, het WADA, de andere betrokken antidopingorganisaties, met inbegrip van de andere Belgische NADO's en, in voorkomend geval en indien nodig, de leden van de beroepsraad van de TTN, de betrokken sportorganisatie(s), de betrokken nationale sportorganisatie(s), de betrokken internationale federatie(s), de organisaties verantwoordelijk voor grote evenementen en de CIDD;4° met betrekking tot de informatie en gegevens die worden verzameld en verwerkt voor de planning en uitvoering van dopingcontroles, met inbegrip van, in voorkomend geval, voor de uitvoering van het biologisch paspoort van de sporter, bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid: de functionarissen van de NADO van de Franse Gemeenschap belast met de testdossiers, de aangewezen of erkende keuringsartsen, de door het WADA geaccrediteerde of anderszins erkende laboratoria, de geteste sporter en het WADA en, eventueel en indien nodig, de andere betrokken antidopingorganisaties, waaronder de andere Belgische NADO's, de betrokken sportorganisatie(s), de betrokken nationale sportorganisatie(s), de betrokken internationale federatie(s), de organisaties die verantwoordelijk zijn voor grote evenementen, de NADO van de Franse Gemeenschap agent(en) die belast is (zijn) met onderzoeksdossiers en de CIDD;5° met betrekking tot de verblijfplaatsgegevens van topsporters op nationaal niveau, zoals bedoeld in artikel 22: de betrokken topsporter en, in voorkomend geval, de door de sporter gemachtigde derde als bedoeld in artikel 22, § 3, lid 2, de agent(en) van de NADO van de Franse Gemeenschap die belast is (zijn) met het toezicht op de verblijfplaatsverplichtingen, de betrokken arts die door de NADO van de Franse Gemeenschap is aangewezen om tests uit te voeren en het WADA en, eventueel en indien nodig, de andere betrokken antidopingorganisaties, waaronder de andere Belgische NADO's, de betrokken sportorganisatie(s), de betrokken internationale federatie(s), de organisaties die verantwoordelijk zijn voor grote evenementen, de agent(en) van de NADO van de Franse Gemeenschap belast met de onderzoeksdossiers en de CIDD;6° met betrekking tot informatie en gegevens die zijn verzameld en verwerkt in het kader van het resultatenbeheer, met inbegrip van tuchtrechtelijke beslissingen die door de CIDD zijn genomen krachtens artikel 23: de CIDD, de agenten van de NADO van de Franse Gemeenschap belast met het beheer van de resultaten, het WADA, de sportorganisaties, de nationale sportorganisaties, andere relevante antidopingorganisaties met inbegrip van andere Belgische NADO's en, indien van toepassing, de NADO van het land waar de persoon verblijft, de NADO van de landen waarvan de persoon een onderdaan of licentiehouder is, organisaties die verantwoordelijk zijn voor grote evenementen, de C.I.O. of C.I.P., naar gelang van het geval, wanneer de beslissing gevolgen kan hebben voor de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, met name beslissingen die gevolgen hebben voor de mogelijkheid daaraan deel te nemen, de antidopingmanagers van de erkende fitnesscentra, de politiediensten en de gerechtelijke diensten, alsmede het WADA. Wanneer informatie wordt meegedeeld aan een van de in lid 1 bedoelde ontvangers en deze ontvanger in een derde staat is gevestigd, gaat de voor de verwerking verantwoordelijke na of de betrokken derde staat een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Wanneer informatie wordt doorgegeven aan een ontvanger in een derde land, deelt de voor de verwerking verantwoordelijke de ontvanger mee dat verdere doorgifte verboden is: a) aan ontvangers in landen zonder adequaatheidsbesluit;b) voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel van de inzameling. § 7. Onverminderd de bepalingen van dit artikel en de specifieke bepalingen van artikel 10, § 8, betreffende de TTN's, geschiedt elke verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van sporters onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidswerker. § 8. Onverminderd artikel 17, § 7 kan de NADO van de Franse Gemeenschap deze gegevens verwerken, zodra ze anoniem zijn gemaakt, voor statistieke doeleinden, voor onderzoek of voor de bevordering van het beleid voor de bestrijding van doping.

De in lid 1 bedoelde anonimisering moet van dien aard zijn dat het met geen enkel redelijk middel meer mogelijk is de startgegevens toe te schrijven aan een individuele sporter. § 9. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Regering nadere regels vaststellen, alsmede aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. Afdeling II. - Toepassingsgebied

Art. 14.Het decreet is van toepassing: 1° op het grondgebied van het Franse taalgebied;2° op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, aan de instellingen die een sportactiviteit, een sportcompetitie, een sportmanifestatie of een sportopleiding organiseren en die door hun organisatie moeten worden beschouwd als vallend onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse Gemeenschap. Afdeling III. - Dopingtoezicht en dopingtestprocedures

Art. 15.§ 1. "Een dopingcontrole kan als doel hebben, met het oog op de vaststelling van de in artikel 6, 1° en 2° bedoelde dopinggevallen, ofwel het directe ontdekken van een verboden stof of verboden methode in het lichaam van de sporter, ofwel het indirecte ontdekken van een verboden stof of een verboden methode omwille van zijn gevolgen op het lichaam, door het opstellen van het biologisch paspoort van de sporter, onder de in artikel 16 bedoelde voorwaarden.

In overeenstemming met de artikelen 5.2 en 5.2.5 van de Code en artikel 4.5.5 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, kan elke sporter, elite of amateur, met inbegrip van recreatieve sporters, sporters die als beschermde personen worden beschouwd en minderjarige sporters, worden onderworpen aan een dopingcontrole door de NADO van de Franse Gemeenschap, ook indien de sporter in een schorsingsperiode zit, en ongeacht of de test is opgenomen in het testdistributieplan als bedoeld in lid 3.

Onverminderd de paragrafen 2, 4 en 5, alsook de bijkomende principes, voorwaarden en procedures bepaald door de Regering, stelt de NADO van de Franse Gemeenschap jaarlijks een plan op voor de verdeling van de dopingcontroles die moeten worden uitgevoerd op sporters, zowel in als buiten competitie en met inbegrip, in voorkomend geval, buiten elke competitie, in fitnesscentra.

Onverminderd leden 2, 3 en 5 wordt het in lid 3 bedoelde controleverdelingsplan: a) op vertrouwelijke wijze opgesteld en uitgevoerd door de NADO van de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 5, leden 12 en 13, a) van dit decreet, artikel 5.4 van de Code, en artikelen 4.1 tot 4.9 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken; b) bestaat uit het plannen van gerichte en aselecte controles;c) is bedoeld om doeltreffend en evenredig te zijn, en uiteindelijk een consequente prioritering mogelijk te maken van sportdisciplines, categorieën sporters, soorten tests, soorten monsters die moeten worden genomen en soorten monsteranalyses die moeten worden uitgevoerd; d) wordt voorafgegaan door een gedocumenteerde dopingrisicobeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de criteria van artikel 4.2.1 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken; e) zorgt ervoor, maar niet uitsluitend, dat er controles worden uitgevoerd: 1° betreffende sportbeoefenaars op alle niveaus, met inbegrip van amateursporters, en in het bijzonder betreffende minderjarige sporters, sporters die als beschermde personen worden beschouwd en recreatieve sporters, met dien verstande dat de meeste tests gericht zijn op en voorbehouden zijn aan topsporters op nationaal niveau;2° in een significant aantal verschillende sporten, rekening houdend met de onder d) bedoelde dopingrisicobeoordeling;3° tijdens en buiten de competitie, rekening houdend met de onder d) bedoelde dopingrisicobeoordeling;4° in het voorkomende geval, buiten de competitie, rekening houdend met de onder d) bedoelde dopingrisicobeoordeling;5° in team- en individuele sporten;6° door middel van bloed- en urinetests en, in voorkomend geval, het biologisch paspoort van de sporter, zoals bedoeld in het lid 1;7° op het gehele grondgebied van de Franse Gemeenschap. Onverminderd de voorgaande alinea's worden alle dopingcontroles die gepland en/of uitgevoerd worden door en op verzoek van de NADO van de Franse Gemeenschap uitgevoerd in overeenstemming met het proportionaliteitsbeginsel, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met: a) het niveau van de te testen sporter;b) strikte naleving van de maatregelen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming als bedoeld in artikel 13;c) geverifieerde en betrouwbare informatie over dopinggebruik waarover het NADO van de Franse Gemeenschap beschikt, in het kader van zijn onderzoeksbevoegdheden als bedoeld in artikel 8;d) afhankelijk van de punten a) tot en met c), de plaats, het tijdstip en het type van de inspectie die moet worden gepland en/of uitgevoerd. § 2. Alle dopingcontroles van de NADO van de Franse Gemeenschap worden uitgevoerd door keuringsartsen.

De in lid 1 bedoelde keuringsartsen zijn artsen of houders van een masterdiploma in de geneeskunde, hetzij opgeleid door de NADO van de Franse Gemeenschap en aangesteld door de regering, hetzij opgeleid door een andere antidopingorganisatie en erkend door de NADO van de Franse Gemeenschap.

Onverminderd de twee voorgaande alinea's mag een medisch inspecteur zich tijdens een dopingcontrole laten bijstaan door een of meer begeleiders en/of vergezeld worden door een of meer vertegenwoordiger(s) van de ordehandhaving.

De regering stelt de voorwaarden en procedures vast voor de benoeming van keuringsartsen en begeleiders, alsmede die voor de erkenning van keuringsartsen en begeleiders die door een andere antidopingorganisatie zijn opgeleid.

De regering stelt tevens de regels vast betreffende de onafhankelijkheid van de keuringsartsen en de aangewezen of erkende begeleiders, alsmede die betreffende hun bezoldiging. § 3. Onverminderd de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van de ordediensten, kunnen de keuringsartsen, tijdens de inspectiemissies die zij uitvoeren voor de NADO van de Franse Gemeenschap: 1° monsters van de de bevoorrading van de sporter en zijn ondersteunend personeel verzamelen of laten verzamelen, voor analyse in een door het WADA geaccrediteerd laboratorium of op een andere door het WADA goedgekeurde wijze;2° lichaamsmonsters van de sporter, zoals bijvoorbeeld haar, bloed, urine of speeksel, verzamelen of laten verzamelen met het oog op analyse in een geaccrediteerd of anderszins door het WADA goedgekeurd laboratorium;3° de voertuigen, kleding, uitrusting en bagage van de sporter en zijn begeleiders controleren;4° alle informatie verzamelen die zij in verband met een mogelijke overtreding van de artikelen 5, eerste lid, en 6 van dit decreet achten. Onverminderd § 1, leden 2 en 3, en overeenkomstig de artikelen 5.2 en 5.2.5 van de Code, hebben vertegenwoordigers van wetshandhavingsinstanties, keuringsartsen en begeleiders, met name met het oog op dopingcontroles door de NADO van de Franse Gemeenschap, toegang tot kleedkamers, trainingsruimten, fitnessruimten, sportaccommodaties, sportfaciliteiten en sportvelden waar sportactiviteiten worden georganiseerd. § 4. De dopingcontroles die door de in § 2, lid 1, bedoelde keuringsartsen worden verricht, kunnen overeenkomstig de voorschriften van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, in het bijzonder artikel 4.6.1 daarvan, worden verricht op urine en/of bloed en eventueel worden verricht in het kader van het biologisch paspoort van de sporter, als bedoeld in § 1, lid 1.

Voor het urine- en bloedonderzoek worden twee monsters genomen, die worden omschreven als A- en B-monsters.

Onverminderd de leden 1 en 2 bepaalt de regering de procedures en voorwaarden voor het nemen van monsters, alsmede de procedures voor de opslag, het vervoer en de analyse van de monsters. § 5. Voor alle tests die voor de NADO van de Franse Gemeenschap worden uitgevoerd, vullen de keuringsartsen een dopingcontroleformulier in, kortweg een DCF, en ondertekenen ze dit.

Het DCF omvat: 1° de naam en voornaam van de sporter;2° indien de sporter minderjarig is, de naam van de wettige vertegenwoordiger die hem begeleidt of de naam van de persoon die door deze laatste gemachtigd is;3° geboortedatum en nationaliteit van de sporter;4° het feit dat de controle werd verricht binnen of buiten competitie;5° de vereiste soort(en) van controle(s);6° de controledatum;7° de controleruimte;8° de naam van de keuringsarts;9° indien van toepassing, de naam van de eventueel aanwezige begeleider;10° de toepasselijke maatregelen inzake vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging, overeenkomstig artikel 13. Het DCF kan op papier of elektronisch worden opgesteld, ingevuld en ondertekend.

Het DCF is geschreven in het Frans, maar is vertaald in het Nederlands en het Engels. In geval van betwisting prevaleert de oorspronkelijke Franse versie.

Het DCF wordt opgesteld in viervoud, één exemplaar voor de sporter, één exemplaar voor het door het WADA geaccrediteerde of anderszins erkende laboratorium en twee exemplaren voor het NADO van de Franse Gemeenschap.

Het voor de sporter bestemde exemplaar wordt hem of haar direct na de test overhandigd door de keuringsarts of wordt hem of haar door het NADO van de Franse Gemeenschap binnen de tien dagen na de test toegestuurd.

De kopieën bestemd voor het NADO van de Franse Gemeenschap worden haar door de keuringsarts binnen de drie dagen na de keuring toegezonden.

De regering stelt de nadere regels en eventuele aanvullende procedures voor de toepassing van dit lid vast. § 6. Indien de sporter die wordt getest een minderjarige is, wordt hij vergezeld door een wettelijke vertegenwoordiger of door een andere volwassen persoon die daartoe gemachtigd is door een wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige sporter.

De regering stelt de nadere regels en eventuele aanvullende procedures voor de toepassing van dit lid vast.

Naast minderjarige sporters kan de regering, overeenkomstig de voorschriften van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, ook eventuele aanpassingen van testprocedures vaststellen voor andere categorieën sporters, zoals sporters met een handicap of sporters die als beschermde personen worden beschouwd. § 7. Indien een sporter of een het lid van het begeleidend personeel van een sporter wordt getest en zich vervolgens terugtrekt uit de sport, mag dit geen invloed hebben op de voortzetting van het dopingcontroleproces, met inbegrip van het beheer van de resultaten.

Onverminderd en in overeenstemming met lid 1 wordt, indien een sporter of een andere persoon zich tijdens het proces voor het resultatenbeheer terugtrekt uit de sport, het proces niettemin voltooid.

Onverminderd en in overeenstemming met lid 1 wordt, indien een sporter of een andere persoon zich terugtrekt uit de sport voordat het proces voor het resultatenbeheer op gang is gebracht, het proces voor het beheer van de resultaten niettemin uitgevoerd en voltooid. § 8. Onverminderd de bevoegdheid erkend aan andere ambtenaren door of krachtens andere wets- of decreetbepalingen wordt de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie door de regering toegekend aan een of meerdere begeleider(s) en eventueel aan een of meerdere personeelsleden van de NADO van de Franse Gemeenschap, om de taken bedoeld in dit decreet uit te oefenen.

De regering stelt de procedure, de nadere regels en de voorwaarden voor de toepassing van het voorgaande lid vast. § 9. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, stelt de regering nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Art. 16.Een biologisch paspoort van de sporter, zoals bedoeld in artikel 15, § 1, eerste lid, kan worden opgesteld door de NADO van de Franse Gemeenschap voor nationale topsporters die behoren tot de doelgroep van de Franse Gemeenschap, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken en de Internationale Standaard voor Laboratoria.

Onverminderd het in artikel 15, § 1, eerste lid, bedoelde hoofddoel, kan het biologisch paspoort van de sporter ook worden gebruikt om gerichte tests op de betrokken elitesporters te laten uitvoeren.

De Regering bepaalt, in overeenstemming met de Code en de bepalingen van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, de procedureregels voor het opstellen, het beheren en het opvolgen van het biologisch paspoort.

Onverminderd het voorafgaande lid, kan de regering een eenheid voor het beheer van het paspoort van de sporter aanstellen, ermee belast de NADO van de Franse Gemeenschap bij te staan voor het opstellen, het beheren en het opvolgen van het biologisch paspoort.

Als het voorafgaande lid wordt toegepast, worden de gegevens betreffende de gezondheid van de sporters, binnen de eenheid voor het beheren van het paspoort van de sporter, verwerkt door en onder de verantwoordelijkeid van een gezondheidsprofessional.

De bewaartermijn van de gegevens van het biologisch paspoort van de sporter staan vermeld in punt 7 van bijlage 2.

Art. 17.§ 1. Onverminderd §§ 2 en 6 worden de monsters afgenomen overeenkomstig artikel 15 geanalyseerd door een WADA-geaccrediteerd of op een andere wijze door het WADA goedgekeurd laboratorium, enkel en alleen om verboden stoffen of verboden methoden opgesomd in de verboden lijst bedoeld in artikel 9 op te sporen.

Het door de WADA geaccrediteerd of op een andere wijze door het WADA goedgekeurde laboratorium onderzoekt, volgens de criteria en vereisten die zijn vastgelegd in de Internationale Standaard voor Laboratoria, daartoe het monster dat is genomen en verzonden door de NADO van de Franse Gemeenschap. § 2. Op uitdrukkelijk verzoek van de NADO van de Franse Gemeenschap of van het WADA kan het door de WADA geaccrediteerd of op een andere wijze door het WADA goedgekeurde laboratorium in de lichamelijke monsters, die volledig anoniem zijn gemaakt, eveneens de aanwezigheid onderzoeken van andere stoffen of elementen die blijk geven van het gebruik van methoden andere dan deze die vermeld zijn in de in artikel 9 bedoelde lijst, met als doel: 1° mee te werken aan het door het WADA ingestelde toezichtprogramma;2° deel te nemen aan een door de NADO van de Franse Gemeenschap ingestelde dopingbestrijdingsprogramma;3° een erkende antidopingorganisatie bij te staan bij het opstellen van het profiel van de relevante biologische parameters van de sporters voor doeleinden op het vlak van dopingbestrijding. § 3. De Regering bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens welke een laboratorium door de Franse Gemeenschap kan worden erkend of de erkenning ervan kan worden ingetrokken. Om te worden erkend, moet het laboratorium door het WADA worden geaccrediteerd of anders goedgekeurd. § 4. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, en in overeenstemming met artikel 6.1 van de Code, worden met het oog op de rechtstreekse vaststelling van een ongunstige analyseresultaten overeenkomstig artikel 6, 1°, de monsters alleen geanalyseerd in door het WADA geaccrediteerde laboratoria of op een andere door het WADA goedgekeurde wijze. De keuze van het door de WADA geaccrediteerd of op een andere wijze door het WADA goedgekeurde laboratorium voor de analyse van de monsters ligt uitsluitend bij de NADO van de Franse Gemeenschap die verantwoordelijk is voor het resultatenbeheer. § 5. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, in overeenstemming met artikel 6.1.1 van de Code, en zoals bepaald in artikel 7, § 2, eerste lid, kunnen feiten met betrekking tot overtredingen van de antidopingregel worden vastgesteld met elk betrouwbaar middel.

Hieronder vallen bijvoorbeeld laboratoriumanalyses of andere betrouwbare forensische analyses die buiten door het WADA geaccrediteerde of erkende laboratoria zijn uitgevoerd. § 6. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, en overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Code, moeten monsters en de bijbehorende analytische gegevens en informatie over dopingcontroles worden geanalyseerd om verboden stoffen en verboden methodes op te sporen die vermeld worden in de verboden lijst, alsook andere stoffen zoals geïnstrueerd door het WADA krachtens artikel 4.5 van de Code, of om antidopingorganisaties te helpen bij het opstellen van profielen voor de relevante parameters in de urine, het bloed of een andere matrix van de sporter, met inbegrip van DNA- of genetische profielen, of voor enig ander legitiem doeleinde in het kader van de strijd tegen doping. § 7. Onverminderd de bepalingen van dit artikel, en overeenkomstig artikel 6.3, van de Code, mogen monsters, de bijhorende analytische gegevens en informatie over dopingcontroles worden gebruikt voor anti-dopingonderzoek, met dien verstande dat geen enkel monster voor onderzoeksdoeleinden mag worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de sporter.

Monsters en de bijbehorende analytische gegevens en informatie over dopingcontroles, die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, worden zodanig voorbewerkt dat wordt voorkomen dat de monsters en de bijbehorende analytische gegevens en informatie over dopingcontroles, aan een individuele sporter zouden kunnen worden toegeschreven, overeenkomstig artikel 13, § 8, lid 2.

Elk onderzoek waarbij monsters en de bijbehorende analytische gegevens en informatie over dopingcontroles betrokken zijn, moet voldoen aan de beginselen van artikel 19 van de Code.

Art. 18.Zodra het monster geanalyseerd is, wordt het resultaat aan de NADO van de Franse Gemeenschap bezorgd, overeenkomstig artikel 17, && 1 en 2, samen met een door het laboratorium aangevuld analyseverslag, waarin met name het voor analyse ingesteld proces en de opvolging wordt beschreven.

De regering bepaalt het model van het analyseverslag van de monsters dat wordt gebrukt door het laboratorium en de procedure voor de overzending van de resultaten, overeenkomstig de internationale norm voor laboratoria.

Art. 19.Na de toepassing van artikel 18 stelt de NADO van de Franse Gemeenschap de geteste sporter in kennis van het resultaat van de analyse.

Onverminderd artikel 20 en met inachtneming van artikel 23, § 1, bepaalt de Regering de inhoud en de modaliteiten van deze kennisgeving, overeenkomstig de eisen van de Internationale standaard voor resultaatbeheer.

Art. 20.§ 1. In geval van een abnormaal testresultaat moet, onverminderd artikel 19, de in dat artikel bedoelde kennisgeving: a) vergezeld gaan van het in artikel 18 bedoelde analyseverslag;b) het recht van de sporter vermelden om te verzoeken om een analyse van het B-monster door een geaccrediteerd of anderszins door het WADA erkend laboratorium, waarbij de sporter of een vertegenwoordiger van de sporter aanwezig kan zijn, eventueel in aanwezigheid van een deskundige;c) verduidelijken dat indien geen tegenexpertise wordt aangevraagd, zoals toegestaan onder b), het resultaat van de analyse wordt bevestigd en als definitief abnormaal wordt beschouwd, met als gevolg dat de zaak overeenkomstig § 3, lid 1, onder b), en artikel 23, § 3, voor de toepassing van artikel 23, § 1, wordt voorgelegd aan de CIDD. De regering bepaalt volgens welke procedure en onder welke voorwaarden die tegenexpertise verloopt, overeenkomstig de internationale norm voor laboratoria.

Onverminderd lid 2 vallen de kosten van deze tegenexpertise ten laste van de sporter indien het resultaat van de analyse van monster A wordt bevestigd. § 2. Indien de sporter niet om een tegenexpertise verzoekt of indien de tegenexpertise de abnormale analytische bevinding van het A-monster bevestigt, verstrekt de NADO van de Franse Gemeenschap een tweede en definitieve kennisgeving aan de betrokken sporter, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale standaard voor resultaatbeheer en artikel 23, § 1.

In de in lid 1 bedoelde kennisgeving, onverminderd de leden 3 tot en met 6, de NADO van de Franse Gemeenschap: a) bevestigt het testresultaat en de definitieve afwijking ervan;b) legt de betrokken sporter bijgevolg een overtreding van de antidopingregel onder artikel 6, 1° of 2°, ten laste;c) stelt de betrokken sporter in kennis van de verwijzing naar de CIDD overeenkomstig § 3, eerste lid, onder b) en artikel 23, § 3, met het oog op de toepassing van artikel 23, § 1;d) stelt de betrokken sporter in kennis te van de gevolgen waaraan hij krachtens dit decreet en in overeenstemming met de Code is blootgesteld. Voorafgaand aan de in lid 1 bedoelde kennisgeving en overeenkomstig artikel 7.3 van de Code, controleert de NADO van de Franse Gemeenschap echter in ADAMS, indien nodig door contact op te nemen met het WADA, of de betrokken sporter zich schuldig heeft gemaakt aan een of meer eerdere overtredingen van de antidopingregel.

Indien bij toepassing van het voorgaande lid blijkt dat de betrokken sporter een of meer eerdere overtredingen van de antidopingregel heeft begaan, wordt hiermee eveneens rekening gehouden en wordt dit door de NADO van de Franse Gemeenschap vermeld in haar in lid 1 bedoelde kennisgeving.

Onverminderd het bepaalde in dit lid, stelt de Regering de nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

De Regering kan tevens, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale standaard voor resultaatbeheer maar onverminderd artikel 23, § 1, beslissen over andere bijkomende elementen die kunnen worden opgenomen in de kennisgeving bedoeld in het eerste lid. § 3. Onverminderd § 2, wanneer het analyseresultaat bevestigd en dus definitief abnormaal is, zal de NADO van de Franse Gemeenschap: a) het WADA en, in voorkomend geval, de internationale federatie van de sporter en, in voorkomend geval, de NADO van het land of de entiteit waar de sporter verblijft en/of de NADO van het land of de landen waarvan de sporter onderdaan of licentiehouder is, overeenkomstig artikel 14.1, lid 2 van de Code, in kennis te stellen van de vermeende overtreding(en) van de antidopingregel; b) de betrokken sporter in kennis stellen van de verwijzing naar de CIDD overeenkomstig en artikel 23, § 3, met het oog op de toepassing van artikel 23, § 1. De regering bepaalt overeenkomstig artikel 13 en de voorschriften van de Internationale standaard voor resultaatbeheer de inhoud en de modaliteiten van de in lid 1, onder a), bedoelde kennisgeving. § 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Regering nadere regels vaststellen, alsmede aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. HOOFDSTUK IV. - Verblijfgegevens van de sporters Afdeling I. - Inlichtingen die door de organisatoren moeten worden

meegedeeld

Art. 21.Elke organisator deelt aan de NADO van de Franse Gemeenschap jaarlijks op voorhand en volgens de regels bepaald door de regering de sportmanifestaties of -wedstrijden mee die hij heeft geprogrammeerd en waaraan elitesporters deelnemen, om de planning van de dopingcontroles mogelijk te maken. Afdeling II. - Verblijfsgegevens die door de elitesporters moeten

worden meegedeeld

Art. 22.§ 1. In de vorm en volgens de regels bepaald door de regering dienen de elitesporters van de categorieën A en B die deel uitmaken van de doelgroep van de Franse Gemeenschap via publicatie in de gegevensbank ADAMS nauwkeurige en geactualiseerde gegevens over hun verblijf te verstrekken.

Elitesporters in categorie C hoeven geen verblijfgegevens te verstrekken.

Onverminderd § 4, zesde lid, zijn de lijsten van sportdisciplines die met de categorieën A en B overeenkomen, die welke in bijlage 1 zijn opgenomen. § 2. De gegevens die de elitesporters categorie A moeten verstrekken zijn: a) hun naam en voorna(a)m(en);b) hun geslacht;c) het adres van hun woonplaats en, indien dit verschillend is, dat van hun gewone verblijfplaats;d) hun telefoonnummer(s) en e-mailadres;e) hun discipline en sportteam;f) hun sportfederatie;8° volledige adres van hun verblijfplaats, trainingsplaats, plaats van wedstrijden en sportevenementen tijdens het komende trimester;g) een tijdvak van 60 minuten waarin de sporter dagelijks op een aangegeven plaats ter beschikking staat voor een onaangekondigde dopingtest. § 3. De gegevens die de elitesporters categorie B moeten verstrekken zijn: a) hun naam en voorna(a)m(en);b) hun geslacht;c) hun telefoonnummer(s) en e-mailadres;d) hun discipline en sportteam;e) hun sportfederatie;f) hun uurrooster en plaats van sportwedstrijden en trainingen tijdens het komende trimester;g) het volledige adres van hun gewoonlijke verblijfplaats voor de dagen dat zij niet op een sportwedstrijd of training zijn tijdens het komende trimester. Elitesporters in de categorieën A en B kunnen een derde, zoals een coach, begeleider of sportorganisatie, machtigen om namens hen de verblijfgegevens in te dienen, mits de derde de machtiging aanvaardt.

Niettegenstaande de toepassing van het geval bedoeld in het vorige lid is de sporter uiteindelijk verantwoordelijk voor de juistheid en de bijwerking van de meegedeelde gegevens. § 4. Elitesporters van categorie B die hun verblijfsverplichtingen niet nakomen en/of één of meer controles missen, kunnen, na schriftelijke kennisgeving door de NADO van de Franse Gemeenschap en volgens de door de regering vastgestelde procedures, voor een periode van zes maanden in categorie A worden heringedeeld en bijgevolg voor diezelfde periode van zes maanden aan de verblijfsverplichtingen van deze laatste categorie moeten voldoen. Ingeval van een nieuw verzuim tijdens deze termijn van 6 maanden, wordt deze met 12 maanden verlengd, vanaf de datum van de laatste vaststelling van het verzuim.

De elitesporters van de categorie B of C voor wie een tuchtschorsing wordt uitgesproken voor doping of waarvan de prestaties een plotselinge en belangrijke verbetering vertonen, of die ernstige tekens van doping vertonen, kunnen, met inachtneming van de criteria die opgenomen zijn in artikel 4.5.3 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, en volgens door de regering nader te bepalen regels, ertoe gehouden worden de plichten inzake verblijfsgegevens van elitesporters van categorie A na te leven gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Deze periode kan met ten hoogste twaalf maanden worden verlengd indien ernstige aanwijzingen van dopinggebruik worden bevestigd en aanhouden.

Sporters tegen wie de NADO van de Franse Gemeenschap ernstige aanwijzingen heeft van dopinggebruik, in het kader van een antidopingonderzoek dat in voorkomend geval wordt uitgevoerd in samenwerking met een of meer andere antidopingorganisaties en/of de politie en/of de gerechtelijke diensten, kunnen, na schriftelijke kennisgeving door de NADO van de Franse Gemeenschap en op de door de regering bepaalde wijze, verplicht worden om gedurende een periode van maximaal 12 maanden te voldoen aan de verblijfsverplichtingen van categorie A. Deze periode kan met ten hoogste twaalf maanden worden verlengd indien ernstige aanwijzingen van dopinggebruik worden bevestigd en aanhouden.

Sporters die op een preselectielijst voor Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Europese Kampioenschappen of Wereldkampioenschappen staan, kunnen, na schriftelijke kennisgeving door de NADO van de Franse Gemeenschap en op de door de regering bepaalde wijze, verplicht worden aan de verblijfsverplichtingen van categorie A te voldoen gedurende een periode van maximaal 12 maanden, die niet eerder begint dan 9 maanden voor de betrokken wedstrijd en niet later eindigt dan 3 maanden na de wedstrijd.

Onverminderd het bepaalde in dit lid, stelt de Regering de nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Overeenkomstig artikel 3, § 6/1, derde lid, van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de voorkoming en bestrijding van doping in de sport, kan de regering, na een met redenen omkleed advies van de Coördinatieraad, ingesteld overeenkomstig artikel 5 van hetzelfde samenwerkingsakkoord, de lijsten van de sporttakken vermeld in bijlage 1 en overeenstemmend met de categorieën A, en B, wijzigen § 5. Uitgezonderd in geval van overmacht, dient iedere elitesporter van categorie A of B beschikbaar te zijn voor één of meerdere dopingscontroles op de aangeduide verblijfplaats. § 6. De regering bepaalt de rechten en plichten van de elitesporters betreffende de melding van hun verblijfsgegevens en de vorm waarin die verblijfsgegevens worden meegedeeld. § 7. De verplichtingen bepaald in het huidig artikel worden van kracht vanaf het ogenblik dat de elitesporter ervan verwittigd werd door betekening en tot ontvangst van de betekening van het einde van hun uitwerking, volgens door de regering bepaalde nadere regels.

Indien een elitesporter de naleving van de plichten bedoeld in dit artikel of elk verzuim dat hem zou worden verweten, wil betwisten, bij toepassing van dit artikel, kan hij een beroep tegen de betwiste beslissing instellen bij de CIDD, overeenkomstig en onverminderd artikel 23, § 2.

Het in het voorafgaande lid bedoelde beroep heeft een schorsende werking en wordt ingediend binnen de veertien dagen na de betekening van de betwiste beslissing.

De Regering stelt de nadere regels vast van de procedure voor het in het tweede lid bedoelde beroep. § 8. De in dit artikel bepaalde verplichtingen blijven in voege tijdens de volledige periode van schorsing van de elitesporter en hun naleving veronderstelt het recht van de elitesporter om deel te nemen aan nieuwe wedstrijden of sportmanifestaties, na zijn schorsing. § 9. Via beveiligde communicatiekanalen en volgens de door de regering bepaalde procedures wordt de volgende informatie ter kennis gebracht van de personeelsleden die belast zijn met de dossiers betreffende de verblijfsverplichtingen van topsporters binnen respectievelijk de NADO van de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: a) elke beslissing om een sporter in de doelgroep van de Franse Gemeenschap op te nemen of uit die doelgroep uit te sluiten, voordat die informatie ter kennis gebracht wordt van de sporter;b) elk verzuim van een elitesporter van de doelgroep van de Franse Gemeenschap dat te maken heeft met een dopingtest of met de verplichtingen die hij omtrent zijn verblijfsgegevens moet nakomen. § 10. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Regering nadere regels vaststellen, alsmede aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. HOOFDSTUK V. - Vervolging en sancties

Art. 23.§ 1. Ongeacht zijn of haar aansluiting bij een sportorganisatie, wordt elke sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel wordt beweerd en waarvan de NADO van de Franse Gemeenschap kennis heeft gegeven, disciplinair beoordeeld door het CIDD. Onverminderd lid 1 is de CIDD een onafhankelijk en onpartijdig hoororgaan in de zin van artikel 8.1, van de code en overeenkomstig de voorschriften van de internationale norm voor resultaatbeheer, dat bevoegd is in eerste aanleg en, in voorkomend geval, in beroep. § 2. Onverminderd § 1 is de CIDD ook bevoegd om elk beroep van een topsporter in verband met de verblijfsverplichtingen, zoals bepaald in artikel 22, § 7, tweede en derde lid, te behandelen.

Binnen twee dagen na ontvangst van het beroep als bedoeld in het vorige lid of binnen twee dagen na een eventuele hoorzitting op verzoek van de sporter, vraagt de CIDD een met redenen omkleed advies aan de NADO van de Franse Gemeenschap over de gegrondheid van het beroep en de verstrekte schriftelijke en/of mondelinge toelichting.

De NADO van de Franse Gemeenschap brengt haar met redenen omkleed advies uit en bezorgt het aan de CIDD, per e-mail, binnen de drie dagen na ontvangst van het in de vorige alinea bedoelde verzoek.

De CIDD kan, naar aanleiding van een beroep als bedoeld in lid 1, het bestreden besluit bevestigen of herzien.

De beslissing van de CIDD over een beroep als bedoeld in lid 1 is definitief.

De beslissing van de CIDD, als bedoeld in het vorige lid, wordt schriftelijk meegedeeld aan de sporter en aan de NADO van de Franse Gemeenschap, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het beroep of, indien van toepassing, binnen 14 dagen na het horen van de elitesporter, indien deze gevraagd heeft te worden gehoord om zijn of haar uitleg en eventuele middelen van verdediging te presenteren.

Indien de beslissing van de CIDD niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen is betekend, wordt de betwiste beslissing geacht te zijn teruggedraaid en wordt er geen schending van de verblijfsverplichting vastgesteld tegen de betrokken elitesporter. § 3. Voor de toepassing van § 1 vindt de verwijzing naar de CIDD in eerste instantie plaats door toezending van een administratief dossier, per e-mail, door de NADO van de Franse Gemeenschap, op dezelfde dag als de betekening aan de sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel wordt aangevoerd, gedaan overeenkomstig § 1, eerste lid.

Het in het vorige lid bedoelde administratieve dossier bestaat uit dezelfde documenten als die waarvan op grond van § 1, eerste lid, kennis is gegeven aan de sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel wordt aangevoerd.

In geval van een vermeende overtreding van de antidopingregel krachtens artikel 6, 1° of 2°, gebeurt de betekening aan de sporter krachtens § 1, eerste lid, zoals bepaald in artikel 20, § 2.

In het in het derde lid bedoelde geval geschiedt de in artikel 20, § 3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde aanhangigmaking bij de CIDD, onverminderd het bepaalde in dit lid, op dezelfde wijze als omschreven in het eerste en tweede lid.

Behalve in het in lid 3 bedoelde geval, wordt de betekening aan de sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel wordt aangevoerd overeenkomstig § 1, lid 1: a) schriftelijk gedaan, in overeenstemming met de vereisten van de Internationale standaard voor resultaatbeheer, maar onverminderd de in § 1, lid 1, vastgelegde beginselregel;b) geeft de feitelijke elementen aan waarmee de NADO van de Franse Gemeenschap in het betrokken geval rekening heeft gehouden;c) een uiteenzetting opgenomen van de feiten en het recht op grond waarvan de NADO van de Franse Gemeenschap tot de conclusie is gekomen dat in deze zaak een overtreding van de antidopingregel is begaan;(d) de beweerde overtreding(en) van de antidopingregel, indien van toepassing op de zaak, vermeld;e) de sanctie(s) vermeld die in beginsel van toepassing zou(den) zijn ingevolge artikel 10 van de Code en dit besluit indien de vermeende overtreding(en) van de antidopingregel(s) door de CIDD wordt (worden) geconstateerd en derhalve definitief wordt (worden) vastgesteld;f) in voorkomend geval, verwezen naar deze bepalingen, met uitdrukkelijke vermelding van de geldende beroepsmiddelen, als bedoeld in artikel 5.g) naar deze bepalingen verwezen, met uitdrukkelijke vermelding van de toepasselijke rechtsmiddelen, zoals bepaald in § 5. § 4. Onverminderd en voor de toepassing van § 1, wordt de CIDD erkend als het enige bevoegde antidoping tuchtrechtelijke orgaan in de Franse Gemeenschap dat voldoet aan de algemene voorwaarden en beginselen van artikel 8.1 van de Code, alsmede aan de eisen van de Internationale standaard voor het beheer van resultaten.

Met name voldoet de CIDD aan de volgende voorwaarden en beginselen: 1° het waarborgt de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn tuchtrechters;2° het ziet erop toe dat de verdedigingsrechten worden geëerbiedigd, met inbegrip van het recht van de sporter of andere persoon tegen wie een mogelijke overtreding van de antidopingregel wordt aangevoerd, om te worden gehoord en om zich op eigen kosten te laten vertegenwoordigen of bijstaan door een raadsman;3° het voorziet in een eerlijke en contradictoire hoorprocedure binnen een redelijke termijn;4° het doet uitspraak en deelt deze binnen een redelijke termijn schriftelijk mee aan de partijen bij de zaak;5° het motiveert zijn beslissingen, in feite en in rechte;6° het waarborgt dat elke genomen tuchtrechtelijke beslissing minstens vatbaar is voor beroep door de partijen bedoeld in § 5, eerste lid;7° het vermeldt in zijn beslissingen de middelen en termijnen voor een eventueel beroep;8° het waarborgt, ten aanzien van alle partijen in de zaak, dat de beginselen en voorwaarden bedoeld in 1° tot 5° geldig zijn en gelijkelijk van toepassing zijn op het niveau van het beroep, indien van toepassing;9° het zal alle bepalingen van de Code met betrekking tot de tuchtprocedures en de gevolgen van inbreuken op de antidopingregels respecteren en toepassen, in het bijzonder de artikelen 10 en 13 van de Code, die respectievelijk betrekking hebben op sancties tegen personen en op beroepen;10° het eerbiedigt en past alle bepalingen van het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten toe;11° het stelt een reglement inzake de tuchtprocedure vast dat in overeenstemming is met de in dit lid bedoelde beginselen en voorwaarden, en past dit reglement toe;12° tegelijk met de oproeping van de partijen voor de eerste terechtzitting brengt het de in 11° bedoelde procedureregels onder hun aandacht;13° het zorgt er in het algemeen voor dat de partijen in de zaak voldoende geïnformeerd worden over hun rechten, over de toepasselijke procedures en over de sancties die krachtens de Code en dit besluit kunnen worden opgelegd aan de sporter en/of aan elke andere persoon tegen wie of waarvan een inbreuk op de antidopingregel wordt aangevoerd; 14° het ziet er in voorkomend geval op toe dat de regel bedoeld in artikel 7.4.1 van de Code betreffende de verplichte voorlopige schorsingen wordt nageleefd en toegepast; 15° het leeft de beginselen na die zijn vastgelegd in artikel 7.2.d van de Overeenkomst ter bestrijding van doping ondertekend te Straatsburg op 16 november 1989; 16° het leeft artikel 17 van de Code na en ziet er derhalve op toe dat geen procedure voor een overtreding van de antidopingregel wordt ingesteld tegen een sporter of een andere persoon zonder dat de vermeende overtreding van de antidopingregel binnen tien jaar na de datum van de vermeende overtreding aan de sporter of de andere persoon is meegedeeld. § 5. Voor de toepassing van § 1, onverminderd leden 2 en 3 en in overeenstemming met artikel 13 van de Code, dat de regels en beginselen inzake beroep behandelt, hebben de volgende partijen het recht om tegen een in eerste aanleg door de CIDD genomen tuchtrechtelijke beslissing in beroep te gaan bij het beroepsorgaan van de CIDD: - de sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel is vastgesteld en die door de NADO van de Franse Gemeenschap is geïnformeerd overeenkomstig §§ 1, lid 1 en 3, lid 3 of 5, naargelang van toepassing; - de andere partij die betrokken is bij de zaak waarin de uitspraak is gedaan; - in voorkomend geval, de sportorganisatie of nationale sportorganisatie waarbij de sporter of andere persoon is aangesloten; - in voorkomend geval, de betrokken internationale federatie; - de NADO van de Franse Gemeenschap en, indien verschillend, de nationale antidopingorganisatie van het land waar de persoon verblijft of van de landen waarvan de persoon onderdaan of licentiehouder is; - in voorkomend geval, de C. I.O. of C.I.P., wanneer de beslissing van invloed kan zijn op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, met name beslissingen die gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot deelname; - Het WADA, rekening houdend met de specifieke termijnen van artikel 13.2.3.5 van de Code.

In overeenstemming met de artikelen 13.2.1 en 13.2.3.1 van de Code en in afwijking van lid 1 en § 1, lid 2 in fine, kan in gevallen die voortvloeien uit deelname aan een internationaal evenement of in gevallen waarbij sporters op internationaal niveau zijn betrokken, tegen een tuchtrechtelijke beslissing die in eerste aanleg door de CIDD is genomen alleen beroep worden ingesteld bij het TAS door de volgende partijen: - de sporter of andere persoon tegen wie een overtreding van de antidopingregel is vastgesteld en die door de NADO van de Franse Gemeenschap is geïnformeerd overeenkomstig §§ 1, lid 1 en 3, lid 3 of 5, naargelang van toepassing; - de andere partij die betrokken is bij de zaak waarin de uitspraak is gedaan; - in voorkomend geval, de betrokken internationale federatie; - de NADO van de Franse Gemeenschap en, indien verschillend, de nationale antidopingorganisatie van het land waar de persoon verblijft of van de landen waarvan de persoon onderdaan of licentiehouder is; - in voorkomend geval, de C. I.O. of C.I.P., wanneer de beslissing van invloed kan zijn op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, met name beslissingen die gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot deelname; - Het WADA, rekening houdend met de specifieke termijnen van artikel 13.2.3.5 van de Code.

In overeenstemming met artikel 13.2.3.2 in fine van de Code en onverminderd § 1, lid 2 in fine en lid 1, kunnen het WADA en, indien van toepassing, het C.I.O. of het C.I.P., alsmede de bevoegde internationale federatie, in alle andere gevallen dan die bedoeld in lid 2, ook bij het TAS in beroep gaan tegen een door de CIDD genomen tuchtrechtelijke beslissing. § 6. Onverminderd § 4, tweede lid, 4°, brengt de CIDD de partijen bij de zaak en de NADO van de Franse Gemeenschap op de hoogte van de genomen beslissingen en van de identiteit van de eventueel gesanctioneerde personen, zowel in eerste aanleg als in beroep.

De NADO van de Franstalige Gemeenschap deelt vervolgens, via beveiligde communicatiekanalen, de genomen beslissingen en de identiteit van de gesanctioneerde personen, zowel in eerste aanleg als in beroep, mee aan de andere Belgische NADO's, aan het WADA, aan de antidopingverantwoordelijken van de erkende fitnesscentra, alsook aan de sportorganisaties, aan de nationale sportorganisaties en, in voorkomend geval, aan de bevoegde internationale federatie, aan de NADO van het land waar de betrokkene verblijft en/of aan de NADO's van de landen waarvan de betrokkene onderdaan of licentiehouder is, alsook aan de het C.I.O. of het C.I.P., naargelang het geval, wanneer de beslissing een impact kan hebben in verband met de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, in het bijzonder de beslissingen die een impact kunnen hebben op de mogelijkheid om deel te nemen. De NADO van de Franse Gemeenschap meldt deze kennisgeving in ADAMS. Overeenkomstig de artikelen 14.3.2 en 14.3.5 van de Code, met betrekking tot topsporters en andere personen die een overtreding van de antidopingregel hebben begaan, met uitzondering van amateursporters, minderjarigen, beschermde personen en recreatieve sporters, zal de NADO van de Franse Gemeenschap, onverminderd de voorgaande paragraaf, gedurende één maand of voor de duur van de periode van onverkiesbaarheid, afhankelijk van welke periode het langst is, op haar website ook de naam publiceren van de sporter of andere persoon die wegens doping is geschorst, de sport waarin hij/zij actief is, de antidopingregel die is overtreden, de verboden stof of methode die daarbij betrokken kan zijn, alsmede de opgelegde gevolgen.

Ingevolge artikel 14.3.4 van de Code mag, in elk geval waarin de CIDD hetzij in eerste aanleg, hetzij in beroep tot de bevinding is gekomen dat de sporter of andere persoon geen overtreding van de antidopingregel heeft begaan, het besluit alleen met uitdrukkelijke toestemming van de sporter of andere persoon worden gepubliceerd, hetzij tijdens de hoorzitting, hetzij later schriftelijk na kennisgeving van het besluit van de CIDD. Wanneer de CIDD een besluit neemt als beschreven in het voorgaande lid, vraagt het de sporter of andere persoon die geen overtreding van het antidopingvoorschrift heeft begaan, of hij ermee instemt dat het besluit dat hem aangaat wordt gepubliceerd, zo nodig door het besluit te anonimiseren.

Indien de sporter of andere persoon zijn toestemming heeft gegeven voor de bekendmaking van de beslissing die hem aangaat, in het geval bedoeld in het vorige lid, wordt deze vervolgens bekendgemaakt op de website van de NADO van de Franse Gemeenschap, indien nodig onder de specifieke voorwaarden die door de betrokken sporter of andere persoon zijn gevraagd. § 7. Onverminderd de §§ 1 en 2 wordt binnen de CIDD ook een Commissie van beroep voor de TTN-commissie ingesteld, die bevoegd is in de gevallen bedoeld in artikel 10, § 5, tweede en vierde lid.

Artikel 10, § 8, is mutatis mutandis ook van toepassing op de kamer van beroep van de TTN-commissie.

Onverminderd het bepaalde in dit lid, stelt de Regering de nadere regels vast, alsmede alle aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. § 8. Aangezien dit de enige bevoegde tuchtrechtelijke instantie voor dopingbestrijding in de Franse Gemeenschap is, wordt, overeenkomstig en onverminderd de §§ 1 en 4, en tevens rekening houdend met haar aanvullende bevoegdheden als bedoeld in respectievelijk §§ 2 en 7, jaarlijks een subsidie toegekend aan de CIDD om de verdere werking ervan te waarborgen.

De in de vorige alinea bedoelde subsidie laat andere financieringsbronnen onverlet en is bestemd voor de volgende posten: a) de honoraria van de tuchtrechters, zowel in eerste aanleg als in beroep;b) de honoraria of bezoldiging van de onafhankelijke artsen die zitting hebben in de kamer van beroep van de TTN-commissie, als bedoeld in § 7;c) de gehele of gedeeltelijke bezoldiging van één voltijdse of twee halftijdse personen met een juridische opleiding die belast zijn met juridische en administratieve taken voor de CIDD;d) alle of een deel van de diverse exploitatiekosten, met inbegrip van de kosten voor computer- en kantoorapparatuur en, in voorkomend geval, huur. Onverminderd de volgende leden wordt de in lid 1 bedoelde toelage vastgesteld op een basisbedrag van 120.000 euro, onder voorbehoud van de ontwikkeling van de gezondheidsindex en de eventuele indexering van de salarissen.

De CIDD bezorgt de NADO van de Franse Gemeenschap elk jaar, uiterlijk op 15 januari, een beknopt jaarverslag, vergezeld van de nodige bewijsstukken, waarin de eerste in elk geval aan de tweede de stand van zaken van het voorbije jaar meedeelt: 1° het aantal van behandelde disciplinaire dossiers, zowel in eerste aanleg als in beroep;2° het aantal beslissingen, in beroep, over de verblijfsvereisten;3° het aantal beslissingen genomen door de Commissie van beroep van de TTN-commissie;4° het exacte bestede bedrag voor de post bedoeld in lid 2, a);5° het exacte bestede bedrag voor de post bedoeld in lid 2, b);6° het exacte bestede bedrag voor de post bedoeld in lid 2, c);7° het exacte bestede bedrag voor de post bedoeld in lid 2, d); Op basis van het in het vorige lid bedoelde verslag wordt, afhankelijk van het exacte aantal door de CIDD behandelde dossiers, bedoeld in 1° tot 3°, en de exacte bestede bedragen, bedoeld in 4° tot 7°, het in lid 3 bedoelde basisbedrag elk jaar naar boven of naar beneden bijgesteld.

Indien bij toepassing van het bovenstaande lid blijkt dat de werkelijke uitgaven van de CIDD voor een bepaald jaar lager zijn dan het voor datzelfde jaar werkelijk uitgekeerde bedrag, wordt het verschil tussen het werkelijk uitgekeerde bedrag en het totaal werkelijk uitgegeven bedrag in mindering gebracht op het bedrag van de voor het volgende jaar uit te keren subsidie.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden wordt de in lid 1 bedoelde subsidie uiterlijk op 15 mei van het betrokken begrotingsjaar door de Regering aan de CIDD overgemaakt. § 9. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de regering nadere regels vaststellen, alsmede aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan.

Art. 24.Onverminderd artikel 23, § 1 en andere mogelijke sancties tegen personen zoals bedoeld bij artikelen 9 en 10 van de Code en bij dit decreet, mag, overeenkomstig artikel 10.14.1. van de Code, geen (voorlopig) geschorste sporter of andere persoon gedurende de (voorlopige) schorsingsperiode in geen enkele hoedanigheid deelnemen aan een wedstrijd of sportactiviteit die wordt toegelaten door een ondertekenaar, een lid van de ondertekenaar of een club of een andere organisatie die lid is van een ondertekenaar, behalve aan toegelaten opvoedings- of rehabilitatieprogramma's inzake doping, noch aan wedstrijden die worden toegelaten of georganiseerd door een professionele liga of een organisatie die verantwoordelijk is voor internationale of nationale evenementen, noch aan een elitesportactiviteit of aan een sportactiviteit van nationaal niveau die door de regering of een andere gouvernementele organisatie wordt gefinancierd.

Onverminderd artikel 22, § 8, dat alleen van toepassing is op elitesporters van de categorieën A of B, blijven sporters of andere personen die op grond van het voorgaande lid onverkiesbaar zijn verklaard, onderworpen aan tests en eventuele door een antidopingorganisatie ingediende verzoeken betreffende hun verblijfplaats.

Art. 25.De NADO van de Franse Gemeenschap voert doelgerichte controles uit op alle leden van het betrokken team, wanneer meer dan één van de leden schuldig werd bevonden aan een overtreding van de antidopingregels.

Art. 26.§ 1. De NADO van de Franse Gemeenschap legt een administratieve geldboete van 250 € op aan de elitesporter van categorie A die zich, binnen een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het eerste verzuim, schuldig maakt aan een tweede gemiste test en/of verzuim aan zijn verplichtingen inzake de mededeling van verblijfsgegevens, zoals bepaald in artikel 22.

Afhankelijk van de wegingscriteria en eventuele vrijstellingen die door de regering worden bepaald, legt de NADO van de Franse Gemeenschap een administratieve boete op van 250 tot 1.000 euro aan een sporter of een andere persoon die schuldig is bevonden aan doping na een definitieve tuchtrechtelijke beslissing van de CIDD. Die boete, bedoeld in het voorgaande lid, wordt verdubbeld in geval van herhaling binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de laatste veroordeling.

Wanneer een sporter trouwens schuldig bevonden is aan doping ten gevolge van een tuchtbeslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, schorst de Regering de financiële en/of materiële overheidssteun die hem wordt toegekend, te rekenen vanaf de mededeling van deze beslissing en tot, minstens, het einde van de eventueel uitgesproken schorsing. § 2. Naargelang de ernst van de vastgestelde inbreuk(en), op basis van criteria bepaald door de regering, legt de NADO van de Franse Gemeenschap een administratieve geldboete op van 1.000 tot 10.000 euro aan sportorganisaties en organisatoren die de verplichtingen niet naleven, die hen worden opgelegd door dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, alsook, in voorkomend geval, door het decreet van 10 mei 2013 tot instelling van een procedure voor de erkenning van kwaliteitsfitnesscentra Die boete, bedoeld in het voorgaande lid, wordt verdubbeld in geval van herhaling binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste veroordeling.

Bovendien kan de NADO van de Franse Gemeenschap, overeenkomstig artikel 12 van de Code, indien na een procedure overeenkomstig lid 1 of in geval van recidive, zoals bepaald in lid 2, wordt vastgesteld dat een sportorganisatie de Code op het gebied waarvoor zij bevoegd is, niet heeft nageleefd, de betrokken sportorganisatie verzoeken alle of een deel van de leden van die sportorganisatie uit te sluiten van toekomstige aangewezen evenementen of van alle evenementen die binnen een bepaalde periode plaatsvinden.

In geval van toepassing van het vorige lid en indien de betrokken sportorganisatie niet reageert op het verzoek dat de NADO van de Franse Gemeenschap tot haar richt, kan deze laatste, in voorkomend geval, de in lid 1 bedoelde procedure tegen de betrokken sportorganisatie toepassen. § 3. De Regering bepaalt de administratieve geldboetes die aan een organisator kunnen worden opgelegd als hij met kennis van zaken de inschrijving aanvaardt van een sporter die geschorst is wegens doping voor het door hem georganiseerde evenement of de door hem georganiseerde wedstrijd. § 4. De Regering bepaalt de procedures en de nadere regels voor de kennisgeving van de administratieve beslissingen bedoeld in de §§ 1 tot 3.

Elke administratieve geldboete die uit hoofde van dit decreet wordt opgelegd, wordt geïnd door de NADO van de Franse Gemeenschap en wordt gebruikt voor dopingbestrijdingsdoeleinden, waaronder dopingpreventie, -voorlichting, -bewustmaking en -opvoeding.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de inning van de administratieve geldboetes die met toepassing van dit decreet worden opgelegd.

Art. 27.Onverminderd de toepassing van tuchtsancties uitgesproken door de CIDD en andere straffen gesteld door het Strafwetboek of bijzondere rechtsvoorschriften, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met een geldboete van vijf tot vijftig euro of met één van die straffen alleen, hij die de bepalingen van artikel 6, 6°, tweede lid, tot 11°, overtreedt.

In geval van herhaling binnen twee jaar na een in kracht van gewijsde gegaan vonnis wegens bovenvermelde overtreding kunnen de straffen worden verdubbeld.

Art. 28.De verboden stoffen en voorwerpen die gebruikt worden om verboden methodes toe te passen, wanneer er een strafrechterlijke inbreuk wordt begaan, worden in beslag genomen en buiten werking gesteld.

Art. 29.§ 1. Overeenkomstig artikel 15.1.1 van de Code wordt elke beslissing betreffende een overtreding van een antidopingregel, genomen door een ondertekenende antidopingorganisatie, een beroepsinstantie als gedefinieerd in artikel 13.2.2 van de Code, of door het TAS, na kennisgeving aan de bij de procedure betrokken partijen, automatisch en zonder verdere formaliteiten in de Franse Gemeenschap erkend. Het is bindend voor sporters, sportorganisaties, de NADO van de Franse Gemeenschap, de CIDD, de organisatoren, de antidopingverantwoordelijken van erkende fitnesscentra en alle andere personen en instellingen die onder dit decreet vallen.

Overeenkomstig de artikelen 15.1.1.1 en 15.1.1.2 van de Code heeft, onverminderd en in overeenstemming met lid 1, elke beslissing uitgesproken door een van de organisaties of instanties bedoeld in lid 1, waarbij een (voorlopige) schorsingsperiode wordt opgelegd, in de Franse Gemeenschap automatisch dezelfde gevolgen als die welke in artikel 24 zijn vastgesteld voor de betrokken sporter of andere persoon tijdens de (voorlopige) schorsingsperiode, naar gelang van het geval.

Overeenkomstig artikel 15.1.1.3 van de Code is, onverminderd en in overeenstemming met lid 1, elke beslissing uitgesproken door een van de organisaties of instanties bedoeld in lid 1, waarbij een overtreding van het antidopingreglement wordt aanvaard, van rechtswege bindend in de Franse Gemeenschap.

Overeenkomstig artikel 15.1.1.4 van de Code, onverminderd en in overeenstemming met lid 1 en, in voorkomend geval, onverminderd lid 2, annuleert elke beslissing van één van de in lid 1 bedoelde organisaties of instanties waarbij resultaten krachtens artikel 10.10 van de Code voor een bepaalde periode nietig worden verklaard, automatisch alle resultaten die door de betrokken sporter of andere persoon gedurende die periode in de Franstalige Gemeenschap zijn behaald. § 2. Overeenkomstig artikel 15.1.2 van de Code zijn de automatische erkenning van de beslissingen en de toepassing van de in § 1 bedoelde rechtsgevolgen van toepassing vanaf de vroegste van de volgende twee data: a) de datum waarop de NADO van de Franse Gemeenschap de kennisgeving van de betrokken beslissing ontvangt;of b) de datum waarop het betrokken besluit in ADAMS is geregistreerd. § 3. Overeenkomstig artikel 15.1.3 van de Code wordt elke beslissing uitgesproken door en ondertekenende antidopingorganisatie, een beroepsinstantie als gedefinieerd in artikel 13.2.2 van de Code, of door het TAS, na kennisgeving aan de bij de procedure betrokken partijen, automatisch en zonder verdere formaliteiten in de Franse Gemeenschap erkend. Het is bindend voor sporters, sportorganisaties, de NADO van de Franse Gemeenschap, de CIDD, de organisatoren, de antidopingverantwoordelijken van erkende fitnesscentra en alle andere personen en instellingen die onder dit decreet vallen.

De in lid 1 genoemde gevolgen zijn van toepassing vanaf de vroegste van de volgende twee data a) de datum waarop de NADO van de Franse Gemeenschap de kennisgeving van de betrokken beslissing ontvangt;of b) de datum waarop het betrokken besluit in ADAMS is geregistreerd. § 4. Overeenkomstig artikel 15.1.4 van de Code, en in afwijking van § 1, is een beslissing over een overtreding van de antidopingregel die is uitgesproken door een organisatie die verantwoordelijk is voor grote evenementen, in het kader van een versnelde procedure in de loop van een evenement, niet bindend in de Franse Gemeenschap, tenzij de regels van de betrokken organisatie de sporter of andere persoon de mogelijkheid bieden om tegen de beslissing in beroep te gaan volgens een niet-versnelde procedure. § 5. Overeenkomstig artikel 15.3 van de code kan een antidopingbeslissing uitgesproken door een organisatie die geen ondertekenaar is, toch erkend worden in de Franse Gemeenschap en dezelfde rechtsgevolgen hebben als deze bedoeld in § 1, op voorwaarde dat de NADO van de Franse Gemeenschap kan aantonen dat de beslissing onder de bevoegdheid van de betrokken organisatie viel en dat de antidopingregels van die organisatie overigens in overeenstemming zijn met de Code. § 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan de Regering nadere regels vaststellen, alsmede aanvullende procedures ter verduidelijking of ter vergemakkelijking van de toepassing ervan. HOOFDSTUK VI. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen

Art. 30.Onverminderd artikel 31 wordt het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, zoals gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2015 en 14 november 2018, ingetrokken.

Art. 31.De regering stelt de datum van inwerkingtreding vast en bepaalt de eventuele overgangsbepalingen van dit besluit.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 14 juli 2021.

De minister-president, P.-Y. JEHOLET De Vice-President en de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op "Wallonie Bruxelles Enseignement" F. DAERDEN De Vice-Presidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2020-2021 Documenten van het Parlement. - Ontwerpdecreet, nr. 262-1. - Verslag van de commissie, nr. 262-2 - Aangenomen tekst in de plenaire vergadering, nr. 262-3 Integraal verslag. - Discussie en goedkeuring. - Zitting van 14 juli 2021

^