Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 september 2022
gepubliceerd op 08 december 2022

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022042276
pub.
08/12/2022
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2022. - Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: TITEL 1. - Bepalingen betreffende sport

Artikel 1.§ 1. Vanaf het begrotingsjaar 2023 wordt in de organisatie-afdeling "Sport" van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap een basisartikel gecreëerd voor de promotie van topsport in de Franse Gemeenschap. § 2. De regering kan, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, overeenkomsten sluiten met topsporters, belovende sporters, jonge talenten, trainingspartners, sporters in omscholing en topscheidsrechters die de erkenning bedoeld in artikel 19 van het decreet van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014854 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging sluiten betreffende de sportbeweging georganiseerde in de Franse Gemeenschap hebben verkregen. § 3. Overeenkomsten met sporters met een statuut worden gesloten op halftijdse of voltijdse basis voor een vaste periode van maximaal één jaar, verlengbaar, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van de wet van 24 februari 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars sluiten betreffende de arbeidsovereenkomst van bezoldigde sporters. § 4. De bezoldiging, evenals de daarmee verbonden baremaverhogingen, kunnen worden vastgesteld op basis van de baremaschalen vermeld in artikel 30 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de regering van de Franse Gemeenschap.

TITEL 2. - Bepalingen inzake hulpverlening aan de jeugd

Art. 2.§ 1. De regering kan subsidies toekennen in het kader van een tweejaarlijkse projectoproep voor een totaalbedrag van 1.108.550 euro per jaar.

De projectleider moet een actiedienst in open milieu zijn zoals bedoeld in artikel 2, 30°, van het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming.

De oproep tot het indienen van projecten is bedoeld om te voorkomen dat jongeren uit de samenleving vallen en om maatregelen te nemen waardoor jongeren actief kunnen worden in de samenleving. Het project zal transversale acties uitvoeren in verband met de verschillende belangen van de jongere en zal ernaar streven de jongere lokale hulp te bieden. Het streeft naar maatschappelijke integratie op lange termijn en zal daarom de nodige samenwerking met de wereld van onderwijs, vrije tijdsopvang, opleiding en arbeid tot stand brengen.

De oproep tot het indienen van projecten is identiek voor de gehele Franse Gemeenschap.

De subsidies worden volgens de in paragraaf 2 bedoelde procedure toegekend met inachtneming van de volgende criteria: - deel uitmaken van de preventie van sociale uitsluiting en jongeren in staat stellen actief te worden in de samenleving; - transversaal zijn door integratie van de sociale actoren die het leven van de jongere vormgeven (school, opleiding, jeugd, sport, werk, enz.); - jongeren aanspreken volgens de leeftijdscriteria die zijn vastgelegd in het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de specifieke voorwaarden voor de goedkeuring en de toekenning van subsidies voor diensten van acties in open milieu; - ervoor zorgen dat het project toegankelijk is voor alle betrokken jongeren en daarom acties ondernemen die het betrokken publiek proactief bereiken.

De regering kan de criteria, de procedure en de voorwaarden voor de selectie van de projecten vaststellen. § 2. De administratieve dienst die belast is met hulpverlening aan de jeugd moet nagaan of de in het kader van de oproep ingediende projecten voldoen aan de in § 1 bedoelde criteria. § 3. De in paragraaf 1 bedoelde subsidies worden betaald in twee schijven die als volgt worden vastgesteld: 1° een eerste schijf, overeenkomend met 80% van het subsidiebedrag, wordt betaald zodra het subsidiebesluit is aangenomen;2° een tweede schijf, overeenkomend met 20% van het subsidiebedrag, wordt betaald na verificatie en validering van de bewijsstukken waaruit de verwezenlijking van het gesubsidieerde project blijkt. TITEL 3. - Bepalingen betreffende de jeugd

Art. 3.§ 1. De regering kan vier subsidies toekennen in het kader van een driejaarlijkse oproep tot het indienen van projecten, voor een jaarlijks bedrag van 45.000 euro per project.

De doelstellingen van de oproep tot het indienen van projecten zijn het ondersteunen van werkgelegenheid in jongerencentra en jeugdorganisaties om initiatieven van jongeren te bevorderen, banden te herstellen en hun participatie en betrokkenheid aan te moedigen.

Hij zal gericht zijn op een of meer van de volgende thema's: 1. onderwijs in relaties, affectief en seksueel leven;2. media-opvoeding;3. informatie voor jongeren;4. nationale en internationale mobiliteit;5. lokaal jeugdbeleid;6. artistieke en culturele productie;7. burgerparticipatie;8. opleiding en begeleiding;9. sectoroverschrijdende partnerschappen;10. emancipatie van jongeren. De subsidies worden volgens de in paragraaf 3 bedoelde procedure toegekend met inachtneming van de volgende criteria: 1° vallen binnen één of meer van de bovengenoemde thema's zoals vermeld in de oproep tot het indienen van projecten met het oog op het opnieuw in contact brengen met jongeren;2° zich richten tot een doelgroep van jongeren zoals bedoeld in het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties en het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdcentra, jeugdverblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties;3° het bevorderen van de ontwikkeling van een verantwoordelijk, actief, kritisch en solidair burgerschap bij jongeren door bewustwording en kennis van de maatschappelijke werkelijkheid, een verantwoordelijke houding en actieve deelname aan het sociale, economische, culturele en politieke leven, alsmede het uitvoeren en bevorderen van activiteiten op sociaal-cultureel gebied en op het gebied van een levenslang leren;4° ervoor zorgen dat het project toegankelijk is voor alle jongeren om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, met bijzondere aandacht voor de meest kansarme groepen, en een mix van doelgroepen aanmoedigen om zo inclusief en participatief mogelijke projecten te ontwikkelen. § 2. Operatoren die een project kunnen indienen zijn: 1° Erkende jeugdorganisaties als bedoeld in artikel 3 van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;2° de jeugdcentra bedoeld in artikel 3 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdcentra, jeugdverblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties;3° de ontmoetings- en verblijfscentra bedoeld in artikel 4 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdcentra, jeugdverblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties;4° de jongereninformatiecentra bedoeld in artikel 6 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van jongerencentra, jeugd- en verblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties. § 3. De dienst van de Administratie belast met jeugdzaken is verantwoordelijk voor het controleren of de projecten die in het kader van de in § 1 bedoelde oproep tot het indienen van projecten worden voorgedragen, aan de criteria voldoen bedoeld in § 1, derde lid.

Op voorstel van de in het vorige lid bedoelde dienst, de adviescommissie voor jeugdorganisaties, bedoeld in artikel 37 van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, bedoeld in artikel 21 van het decreet van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongeren informatiecentra en van hun federaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdcentra, jeugdverblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties, stellen gezamenlijk maximaal vier projecten voor aan de regering, binnen een maand na de datum van het voorstel van de in het vorige lid bedoelde dienst. § 4. De in paragraaf 1 bedoelde subsidies worden betaald in twee schijven die als volgt worden vastgesteld: 1° een eerste schijf, overeenkomend met 80% van het subsidiebedrag, wordt betaald zodra het subsidiebesluit is aangenomen;2° een tweede schijf, overeenkomend met 20% van het subsidiebedrag, wordt betaald na verificatie en validering van de bewijsstukken waaruit de verwezenlijking van het gesubsidieerde project blijkt. TITEL 4 Inwerkingtreding

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 oktober 2022, met uitzondering van artikel 1, dat in werking treedt op 1 januari 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 september 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het Toezicht op Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN De Vicepresidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2022-2023 Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 432-1. - Amendement(en) tijdens de commissie, nr. 432-2. - Commissieverslag, nr. 432-3. - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr. 432-4 Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 28 september 2022

^