Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033442 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2022 en voor het jaar 2023 type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022015002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de opleidingsinspanningen voor 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 18/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033707 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het reglement kwaliteitscontrole vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen type koninklijk besluit prom. 22/03/2010 pub. 08/12/2022 numac 2022034195 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 08/12/2022 numac 2022034270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034271 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de substitutie door de apotheker in geval van onbeschikbaarheid van een voorgeschreven geneesmiddel dat wordt afgeleverd in een voor het publiek opengestelde officina. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/08/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034272 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project `Strengthening access to and use of essential controlled medicines for medical purposes in the Democratic Republic of the Congo ' type koninklijk besluit prom. 30/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042298 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt mevrouw Hafida OTHMANI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042299 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt mevrouw France RAVYTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt de heer Niels SCHOOFS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042302 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 september 2022, wordt mevrouw Cécile LEMAIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022203629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022203650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep 33 jaar - nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 07/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033666 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende benoeming van Géraldine LACASSE in de hoedanigheid van Attaché type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022034339 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2022, is het verzoek van de heren De Wulf A. en Verbist S. en de dames Vanderlinden E. en Ballière B., notarissen ter standplaats Gent , en mevr. Van Poucke K.,(...) Deze associatie heeft een antenne ter standplaats Gent (grondgebied van het vierde kanton), en een (...) type ministerieel besluit prom. 14/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042311 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de raad voor de Franse taal, de endogene regionale talen en het taalbeleid, ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 14/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042312 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 tot benoeming van de leden van de commissie voor levende kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur type ministerieel besluit prom. 14/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042313 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Schriften en Boek ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe cultuurbestuur type ministerieel besluit prom. 10/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042844 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de nv Nieuwpoortse Handelsmaatschappij, Noorderhavenoever 12 te 8620 Nieuwpoort type ministerieel besluit prom. 30/07/2015 pub. 08/12/2022 numac 2022206964 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 29/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042276 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de prioritaire oriëntaties en thema's van de voortgezette beroepsopleiding van de leden van het onderwijzend team van de scholen en de personeelsleden van het multidisciplinaire team van de psycho-medisch-sociale centra voor de periode tussen de schooljaren 2023-2024 en 2029-2030 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022033756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2021 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022034428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse besluiten betreffende de wetenschappelijke instellingen van de Franse Gemeenschap en het Musée royal de Mariemont

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022042924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Omzendbrief GPI 100 betreffende het gebruik van geweld tegen leden van de Geïntegreerde Politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022034006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de verzekering van de patiëntenvertegenwoordiging door het Vlaams Patiëntenplatform vzw en de Ligue des Usagers des Services de San Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 november 2016 tot toekenning van een toe(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022034521 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0036: Hempo BV/Teugels Invest BV- Teugels BV- Vleesgroothandel Rima NV en Rikstrans BV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde proc Op 30 november 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmel(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 120,73 wordt in de maand oktober 2022 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering v(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042968 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.190/ XIII-9777. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042967 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.514/ XIII-9814. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042965 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ardennes Liégeoises heeft de nietigverklaring gevor Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.472/ XIII-9805. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022042966 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 237.539/ XIII-9824. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022207014 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van franstalige Dossierbeheerders, controle en advies inzake overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectie-nummer : REQ118 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 9 laureaten. De lijst is 6 maand geldig.

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Adjuncten van de centrumdirecteur CIM en Caricole (m/v/x) - BNG22079 Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd af(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206851 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés teamchef - jurist (m/v/x) (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectie-nummer : ANG22529 Solliciteren kan tot en met 22/12/2022 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206880 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attachés Vertaler Revisor voor de Centrale Dienst voor Duitse vertaling (m/v/x) - BFG22090 Er is 1 laureaat. Deze se(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206910 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers bij de Ondernemingsrechtbank Luik - BFG22184 Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2022.(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022207016 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige logistieke teamleiders (niveau A1) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectie-nummer : AFG22388 Solliciteren kan tot en met 22/12/2022 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022034505 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 3:70, § 2, vijfde lid van het a) kosten bedoeld in artikel 3:70, § 2, eerste lid van voormeld koninklijk besluit: - 356,0(...)

document

type document prom. 14/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022206943 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 3 oktober 2019 tot erkenning van een voortgezette opleiding 'kinderopvang' die voor bepaalde kleuterschoolassistenten statutair vereist is type document prom. 14/07/2022 pub. 08/12/2022 numac 2022206961 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022207015 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van franstalige Digital Communication Officers (m/v/x) (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer : REQ202 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2022. Er zijn aantal laureaten. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022021134 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 juni 2022, wordt de heer Cédric JACOB benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022021133 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2022, wordt mevrouw Marie FERAIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206996 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2022 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verz - wordt de heer Arnaud Decoux benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voormelde Kas, in d(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206829 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** ****: selectie en rekrutering (niveau ****1) voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - ****: ****22527 Solliciteren kan tot 22/12/2022 via ****.****.****(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (****, ****, selectieprocedure,...) is(...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206861 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofden ICT-projecten (niveau A4) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : ANG22531 Solliciteren kan tot en met 21/12/2022 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: BNG22077 - BNG22081 - BNG22078 - BNG22099 - BNG22100 - BNG22080 - BNG22089 A. Attachés P&O (m/v/x) - BNG22077(...) A. Migration Officers (m/v/x) - BNG22081 - Er zijn 6 laureaten A. Celverantwoordelijken (m/v/x) (...) type document prom. -- pub. 08/12/2022 numac 2022206968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Logistiek deskundigen (niveau B) voor Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Selectienummer: ANG22402 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2022. Er is 1 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)
^