Etaamb.openjustice.be
Arrest van 07 mei 2020
gepubliceerd op 13 mei 2020

Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020030856
pub.
13/05/2020
prom.
07/05/2020
ELI
eli/besluit/2020/05/07/2020030856/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie


VERSLAG AAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING Ter attentie van de leden van de Regering, De maatregelen die de federale overheid op 18 maart 2020 goedgekeurd heeft om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te dijken, hebben tot gevolg dat tal van ondernemingen en handelszaken gedeeltelijk of volledig moeten sluiten.

De vertraging van de economische activiteit kan niet anders dan een grote impact hebben op de arbeidsmarkt en op de bestaande maatregelen inzake tewerkstellingssteun bedoeld om haar aantrekkelijkheid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren.

In dit geval zal de huidige crisis de maatregelen op het gebied van tewerkstelling, beroepsopleiding, socioprofessionele inschakeling en de sociale economie in gevaar brengen.

Bijgevolg moeten we de schadelijke gevolgen van deze crisis voor de verschillende begunstigden van deze maatregelen beperken. In dit verband wil dit besluit afwijkende bepalingen aanbrengen aan de gemeenschappelijke regeling voor een reeks maatregelen inzake tewerkstellingssteun, en dat door soepelere regels te voorzien.

Dit zijn de maatregelen die voorzien worden: ? een mechanisme ter versoepeling van de voorwaarden om het bedrag voor de financiering van de sociale inschakelings-ondernemingen te bepalen; ? de verlenging van de begeleiding van de projectdrager die een project heeft voorgesteld om activiteiten te creëren binnen een activiteitencoöperatie, maar met een beperking van de budgettaire impact van de crisis voor deze structuren; ? de gelijkstelling van de lessen die online of op afstand verstrekt worden, met de uren effectieve aanwezigheid inzake betaald educatief verlof; ? de automatische verlenging van de "Activa"-steun, wanneer de werknemer die deze steun geniet, tijdelijk werkloos werd gesteld; ? de verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques en de PWA-cheques; ? de mogelijkheid voor Actiris om verlengingen toe te kennen in verband met de vrijstelling van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende die een overeenkomst afsluit met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer; ? de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om een nieuwe First-stage te beginnen, indien deze als gevolg van de gezondheidscrisis onderbroken werd; ? de verlenging van de periode om aanvragen in te dienen voor de mentorpremie, en de mogelijkheid die de jongere geboden wordt om de premie "Jongere in alternerende opleiding" te genieten, op voorwaarde dat hij geslaagd is op school en dat zijn opleiding in de onderneming oorspronkelijk voorzien was voor 4 maanden.

De minister van Begroting heeft op 22 april 2020 zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp.

Op 4 mei 2020 heeft de Raad van State over onderhavig ontwerpbesluit een spoedadvies verleend binnen 5 werkdagen. Dit advies met referentienummer 67.301/1 werd in al zijn aanbevelingen in aanmerking genomen. Het kon niet bij dit verslag worden gevoegd, omdat het slechts in een voorlopige, eentalige versie beschikbaar was.

Ter informatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van Werk, B. CLERFAYT

7 MEI 2020. - Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, artikel 2;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;

Gelet op de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden sluiten betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages sluiten betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen sluiten betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting;

Gelet op de hoogdringendheid; dat de federale overheid op 18 maart 2020 immers maatregelen heeft getroffen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken, waardoor tal van ondernemingen gedeeltelijk of volledig moesten sluiten, zodat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 19 maart 2020 op haar beurt maatregelen heeft genomen ter ondersteuning van de economie en de werkgelegenheid;

Dat er in bijzondere maatregelen is voorzien voor de sociale inschakelingsondernemingen;

Dat diensten van de sociale economie ook lijden onder de economische terugval;

Dat hun inschakelingsactiviteiten van bijzonder moeilijk op de arbeidsmarkt te bemiddelen werkzoekenden niet in het gedrang mogen komen, zeker niet in de huidige crisis, die de risico's voor deze categorie enkel maar vergroot;

Dat de crisis de volgende maatregelen en sectoren alsook hun doelstellingen dreigt te hypothekeren: werkgelegenheid, beroepsopleiding, socioprofessionele inschakeling en inschakeling via de sociale economie;

Dat de voorgenomen maatregelen onontbeerlijk zijn met het oog op het behoud van de tewerkstelling in deze sectoren en van de sociale voorzieningen die eruit voortvloeien;

Dat het met het oog op de continuïteit van de openbare dienstverlening aangewezen is de werking aan te passen van de overheidsdiensten die belast zijn met de uitvoering van beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid, beroepsopleiding, socioprofessionele inschakeling en inschakeling via de sociale economie, met vrijwaring van de rechten van de begunstigden ervan;

Dat de bedrijvigheid van de dienstenchequesector verslapt en de arbeidsprestaties er een aanzienlijke teruggang laten optekenen; dat de gebruikers hun dienstencheques haast niet meer kunnen verzilveren; dat de geldigheidsduur ervan bijgevolg moet worden verlengd, zodat ze niet vervallen, de gebruikers die ze hebben aangekocht geen verlies lijden en de cheques voor de erkende ondernemingen gedurende een bijkomende maand geldig blijven, te rekenen vanaf de aldus verlengde periodes;

Dat het aangewezen is de toegekende subsidies en de rechten van de begunstigden te vrijwaren in het kader van beleidsmaatregelen inzake werkgelegenheid, beroepsopleiding, socioprofessionele inschakeling en inschakeling via de sociale economie, om de onvermijdelijke gevolgen van de COVID-19-epidemie te neutraliseren, waarbij er echter op wordt gelet dat niet buitenmate wordt gesubsidieerd;

Gelet op advies 67.301/1 van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2020, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;2° het koninklijk besluit van 23 juli 1985: het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;3° het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques sluiten: het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques sluiten betreffende de dienstencheques;4° het besluit van 21 december 2017: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages sluiten betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages;5° het besluit van 7 juni 2018: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren;6° het besluit van 16 mei 2019 : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen sluiten betreffende het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen;7° BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. HOOFDSTUK 2. - Maatregelen betreffende de sociale inschakelingsondernemingen

Art. 2.In afwijking van artikel 2, § 4, 1° en 2°, van het besluit van 16 mei 2019 moet de erkende sociale onderneming de bewijzen van tewerkstelling tegen 15 september 2020 aan BEW bezorgen.

Art. 3.In afwijking van artikelen 6 en 7 van het besluit van 16 mei 2019, wordt voor de ononderbroken referentieperiode van twaalf maanden over twee jaar geen rekening gehouden met de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020.

Art. 4.In afwijking van artikel 12, § 3, van het besluit van 16 mei 2019 wordt voor de betaling van de volledige subsidie enkel rekening gehouden met de daadwerkelijke tewerkstelling van werknemers gedurende het derde en vierde kwartaal van 2020.

Art. 5.In afwijking van artikel 15, 1° en 2° van het besluit van 16 mei 2019, blijven de werknemers die in dienst zijn bij de erkende sociale onderneming die een mandaataanvraag heeft ingediend, voort gelijkgesteld met doelgroepwerknemers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020. HOOFDSTUK 3. - Maatregelen betreffende de activiteitencoöperaties

Art. 6.In afwijking van artikel 3, § 3, derde lid van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen, wordt de maximumduur van de begeleiding met een periode van drie maanden verlengd ten gunste van de projectdrager voor wie de begeleiding nog liep op 1 maart of voor wie de begeleiding is aangevangen in de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020.

Art. 7.In afwijking van artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen, is het bedrag van de subsidie 2020 verschuldigd, indien de activiteitencoöperatie tijdens de voorbereidende fase en tijdens de testfase 75% van het aantal kandidaat-ondernemers vastgesteld in de erkenningsbeslissing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, heeft begeleid. De activiteitencoöperatie moet evenwel minstens twintig kandidaat-ondernemers begeleiden.

Onder deze drempel van 75% zal het bedrag van de subsidie 2020 gestort worden pro rata de behaalde doelstellingen ten opzichte van deze drempel. HOOFDSTUK 4. - Maatregelen betreffende het betaald educatief verlof

Art. 8.De lesuren vanop afstand omvatten alle uitwisselingen tussen het lerarenkorps en de werknemer in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 en worden voor de toepassing van artikel 111, § 1, tweede lid van de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten gelijkgesteld met uren van werkelijke aanwezigheid voor het bepalen van het betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend.

Art. 9.De opleidingsuren die in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 niet werden gegeven, komen voor de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 in aanmerking om te bepalen of de opleidingen als bedoeld in artikel 109 van de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten minstens 32 lesuren omvatten.

Art. 10.Voor de toepassing van artikel 21, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 worden de lesuren vanop afstand in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020, waarvoor de hoofden van de onderwijsinrichtingen en de verantwoordelijken voor het onderwijs in de organisaties bedoeld in artikel 109 van de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten of hun afgevaardigden niet via een getuigschrift kunnen bevestigen of ze wel of niet door de werknemer gevolgd zijn, geacht door de werknemer gevolgd te zijn. HOOFDSTUK 5. - Maatregelen betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden

Art. 11.De toekenning van de in artikelen 3 en 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden sluiten betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden bedoelde werkuitkeringen en de periodes worden opgeschort indien de aangeworven werknemer in de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020 tijdelijk werkloos wordt.

De opschorting eindigt automatisch zodra de periode van tijdelijke werkloosheid afloopt, uiterlijk op 1 juni 2020. HOOFDSTUK 6. - Maatregelen betreffende de dienstencheques

Art. 12.In afwijking van artikel 3, § 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques sluiten wordt de geldigheidsduur van de dienstencheques automatisch als volgt verlengd: 1° de op 31 maart 2020 nog geldige dienstencheques en de tussen 1 april en 31 mei 2020 uitgegeven dienstencheques worden met drie maanden verlengd voor de gebruiker;2° de in de loop van juni 2020 uitgegeven dienstencheques blijven voor de gebruiker geldig tot het einde van de achtste maand die volgt op de maand van hun uitgifte;3° de in de loop van juli 2020 uitgegeven dienstencheques blijven voor de gebruiker geldig tot het einde van de zevende maand die volgt op de maand van hun uitgifte. In afwijking van artikel 3, § 3, tweede lid van hetzelfde koninklijk besluit kunnen de dienstencheques met verlengde geldigheidsduur tot het einde van de krachtens het eerste lid verlengde periodes door de gebruiker worden omgeruild voor nieuwe dienstencheques. Voor alle in het eerste lid bedoelde gevallen beschikt de erkende onderneming over een bijkomende maand in vergelijking met de voor de gebruiker verlengde termijn voor deze omruiling.

Art. 13.In afwijking van artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques sluiten beschikt de erkende onderneming voor alle in artikel 12, eerste lid bedoelde gevallen over een bijkomende maand in vergelijking met de voor de gebruiker verlengde termijn om de dienstencheques met het oog op uitbetaling bij het uitgiftebedrijf in te dienen. HOOFDSTUK 7. - Maatregelen betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid

Art. 14.De in artikel 11, § 3, van het besluit van 21 december 2017 bedoelde vrijstelling, die loopt tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020, wordt voor een duur van drie maanden verlengd.

Art. 15.De in artikel 14, § 2, van het besluit van 21 december 2017 bedoelde vrijstelling, die loopt tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020, wordt voor de duur van drie maanden verlengd indien ze voor meer dan drie maanden werd verleend, zonder mogelijkheid van verlenging. HOOFDSTUK 8. - Maatregelen betreffende de PWA-cheques

Art. 16.De geldigheidsduur van de in artikel 79 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering bedoelde PWA-cheques en de periode van indiening worden automatisch verlengd met een duur van drie maanden, als deze cheques op 1 maart 2020 nog geldig waren. HOOFDSTUK 9. - Maatregelen betreffende de stage eerste werkervaring

Art. 17.In afwijking van artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring, kan de stagiair aanspraak maken op een nieuwe stage van drie maanden indien de eerste stage tussen 1 maart en 31 mei 2020 werd opgeschort of onderbroken door de gezondheidscrisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus, ongeacht de resterende termijn van de eerste stage. HOOFDSTUK 1 0. - Maatregelen betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren

Art. 18.In afwijking van artikel 3, derde en vierde lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren sluiten wordt de periode waarin de aanvragen kunnen worden ingediend, met drie maanden verlengd voor de overeenkomst alternerend leren die loopt tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020.

Art. 19.In afwijking van artikel 4 van hetzelfde besluit kan de alternerende opleiding minder dan vier maanden bedragen voor zover de jongere de voorwaarde vervult als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 4° van ditzelfde besluit, en het attest van de operator een verklaring op erewoord bevat dat de opleiding in de onderneming vier maanden had moeten duren, maar dat ze werd opgeschort of onderbroken door de gezondheidscrisis veroorzaakt door het COVID-19-virus. HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepalingen

Art. 20.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 21.De minister bevoegd voor Werk wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT

^