Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017
gepubliceerd op 04 januari 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017041021
pub.
04/01/2018
prom.
21/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/21/2017041021/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, § 1, IX, 6°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de zesde staatshervorming;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, artikel 4, eerste lid, 11° ;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Actiris, gegeven op 28 september 2017;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 september 2017;

Gelet op het advies nr. 62.312/1 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2017, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het protocol gesloten op 12 september 2016 tussen het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitoefening van de bevoegdheid van de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages;

Overwegende de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, artikel 104 tot 112;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding sluiten tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding;

Overwegende de wet van 1 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (III), artikels 80 tot 86;

Overwegende de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring;

Op voordracht van de minister van Tewerkstelling, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Afdeling 1. - Algemene principes

Art. 2.Er wordt verstaan onder : 1° "Werkzoekende" : een persoon gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ingeschreven is als werkzoekende bij Actiris, en die : - ofwel geen beroepsactiviteit of gelijkwaardige activiteit uitoefent en een werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt; - ofwel een inkomensgarantieuitkering krijgt als deeltijds werknemer met behoud van rechten. 2° "Het FIRST-stagebesluit" : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring sluiten betreffende de stage eerste werkervaring;3° "Vierpartijenovereenkomst" : de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen een werkgever, Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel;4° "Bruxelles Formation" : het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding, opgericht door het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994;5° "SFPME" : "Service formation petites et moyennes entreprises", afgekort tot SFPME, bedoeld in artikel 1, § 1, 2°, b) van het kaderakkoord tot samenwerking van 24 oktober 2008;6° "VDAB" : De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, opgericht door het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;7° "FOREM" : Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi opgericht door het decreet van het Waals Gewest van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi";8° "Arbeitsamt" : Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft opgericht door het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap;9° "SYNTRA" : Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht door het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";10° "IFAPME" : Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises opgericht door het decreet van het Waals Gewest van 17 juli 2003 houdende oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises";11° "IAMW" : Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen (Instituut voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's) opgericht door het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's.

Art. 3.§ 1. Wanneer hij studies, een opleiding of een stage volgt, kan de werkzoekende op zijn verzoek worden vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt voorzien in artikel 56 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering. § 2. De vrijstelling van beschikbaarheid impliceert dat de werkzoekende, voor de duur van de vrijstelling, een geschikte werkaanbieding of baan kan weigeren. Hij is er ook van vrijgesteld zich te integreren op de arbeidsmarkt.

Art. 4.§ 1. De werkzoekende is ertoe gehouden gevolg te geven aan de verbintenissen gemaakt tegenover de diensten van Actiris die aanleiding geven tot de vrijstelling. Bovendien moet hij de studies, opleiding of stage regelmatig volgen voor de duur van de vrijstelling. § 2. De werkzoekende blijft ingeschreven bij de diensten van Actiris, ook tijdens de periode van vrijstelling.

Art. 5.De vrijstelling wordt verleend voor de duur van de studies, opleiding of stage anders dan degene bedoeld in de artikelen 7 tot 14, indien voldaan is aan de volgende voorwaarden : 1° Het verzoek tot vrijstelling wordt voor het begin van de studies, opleiding of stage voorgelegd aan de dienst Vrijstellingen van Actiris, behalve voor de FIRST-stage, waarvoor automatisch een vrijstelling geldt;2° Met uitzondering van de FIRST-stage moeten de studies, opleiding of stage passen in het kader van : - ofwel het Individueel Begeleidingsplan van de werkzoekende, wanneer zo'n plan zich opdringt; - ofwel het actieplan voorzien in het kader van een vierpartijenovereenkomst. 3° De studies, opleiding of stage stemmen overeen met : - ofwel minstens 4 weken en gemiddeld 20 uur per week; - ofwel 27 studiepunten. 4° De studies, opleiding of stage worden hoofdzakelijk van maandag tot en met vrijdag, voor 17.00 uur gevolgd; 5° Het verzoek tot vrijstelling om een opleiding of stage te volgen of studies te hervatten wordt aanvaard door de dienst Vrijstellingen van Actiris.Die houdt met name rekening met de aard van de opleiding, de toename van de kansen op inschakeling op de arbeidsmarkt, de al gevolgde studies en de duur van de werkloosheidsperiode.

Art. 6.Wanneer een werkzoekende een opleiding volgt die geen gemiddelde van 20 uren per week bereikt, zal de vrijstelling geweigerd worden. Men kan hem echter toestaan de opleiding te volgen en tegelijkertijd beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Afdeling 2. - Bijzondere modaliteiten

Onderafdeling 1. - Beroepsopleiding

Art. 7.§ 1. De werkzoekende wordt automatisch vrijgesteld wanneer hij ofwel een beroepsopleiding volgt die georganiseerd, gesubsidieerd of geconventioneerd wordt door Bruxelles Formation, de VDAB, FOREM of Arbeitsamt (ADG), ofwel een individuele beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinstelling goedgekeurd door Bruxelles Formation of de VDAB. § 2. De vrijstelling wordt verleend als de opleiding voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 3°, eerste streepje, en 4°. § 3. De vrijstelling wordt verleend voor de duur van de opleiding.

Onderafdeling 2. - Middenstandsopleiding

Art. 8.§ 1. De werkzoekende wordt op zijn verzoek vrijgesteld wanneer hij een Middenstandsopleiding georganiseerd of gesubsidieerd door SFPME, SYNTRA, IFAPME of IAWM volgt. § 2. De vrijstelling wordt verleend als de opleiding voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, en 4°. § 3. De vrijstelling wordt verleend voor de duur van de opleiding, met inbegrip van de vakantieperiodes. § 4. In geval van toelating in het volgende jaar wordt de werkzoekende op zijn verzoek vrijgesteld. § 5. De vrijstelling wordt slechts een keer verleend.

Onderafdeling 3. - Alternerend onderwijs

Art. 9.§ 1. De werkzoekende kan op zijn verzoek worden vrijgesteld wanneer hij een alternerende opleiding volgt in het alternerend hoger secundair onderwijs. § 2. De vrijstelling wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° Het verzoek voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, 4° en 5°.2° Bij het begin van de alternerende opleiding in het onderwijs is de werkzoekende geen houder van een diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs.3° de alternerende opleiding in het onderwijs geeft aanleiding tot een beroepskwalificatie en vormt een voorbereiding op een beroep opgenomen in de lijst van de knelpuntberoepen zoals jaarlijks gepubliceerd door Actiris. Er wordt rekening gehouden met de lijst zoals ze eruit ziet op de begindatum van de opleiding.

Wanneer het diploma leidt tot een niet in de lijst opgenomen beroep, wordt de beslissing over de verlening van de vrijstelling ter beoordeling voorgelegd aan de dienst Vrijstellingen van Actiris op basis van meer bepaald : - de competenties van de werkzoekende; - de professionele balans van de werkzoekende; - het beroepsproject van de werkzoekende; - het eventuele begeleidingsplan; - de arbeidsmarktbehoeften. § 3. De vrijstelling wordt slechts een keer verleend. Deze wordt toegekend voor de duur van een schooljaar, met inbegrip van de daaraan verbonden vakantieperiodes. Deze periode wordt op verzoek van de werkzoekende verlengd, wanneer de onderwijsinstelling de werkzoekende toestaat zich in te schrijven voor het volgende schooljaar.

Art. 10.§ 1. De werkzoekende kan op zijn verzoek worden vrijgesteld wanneer hij een alternerende opleiding volgt in het alternerend hoger onderwijs. § 2. De vrijstelling wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° Het verzoek voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, 4° en 5°.2° Bij het begin van de alternerende opleiding in het onderwijs is de werkzoekende geen houder van een diploma of getuigschrift gelijkwaardig aan of hoger dan een diploma hoger onderwijs.Hij mag evenwel beschikken over een diploma of getuigschrift van hoger onderwijs wanneer dat laatste geen of weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt volgens de dienst Vrijstellingen van Actiris; 3° de alternerende opleiding in het hoger onderwijs geeft aanleiding tot een beroepskwalificatie en vormt een voorbereiding op een beroep opgenomen in de lijst van de knelpuntberoepen zoals jaarlijks gepubliceerd door Actiris.Er wordt rekening gehouden met de lijst zoals ze eruit ziet op de begindatum van de opleiding.

Wanneer het diploma leidt tot een niet in de lijst opgenomen beroep, wordt de beslissing over de verlening van de vrijstelling ter beoordeling voorgelegd aan de dienst Vrijstellingen van Actiris op basis van meer bepaald : - de competenties van de werkzoekende; - de professionele balans van de werkzoekende; - het beroepsproject van de werkzoekende; - het eventuele begeleidingsplan; - de arbeidsmarktbehoeften. § 3. De vrijstelling wordt slechts een keer verleend. De vrijstelling wordt toegekend voor de duur van een schooljaar, met inbegrip van de daaraan verbonden vakantieperiodes. Deze periode wordt op verzoek van de werkzoekende verlengd, wanneer de onderwijsinstelling de werkzoekende toestaat zich in te schrijven voor het volgende schooljaar.

Onderafdeling 4. - Opleiding in het kader van een activiteitencoöperatie

Art. 11.§ 1. De werkzoekende kan op zijn verzoek worden vrijgesteld wanneer hij als kandidaat-ondernemer een overeenkomst sluit met een activiteitencoöperatie. § 2. De vrijstelling wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° Het verzoek voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, 4° en 5°.2° De activiteitencoöperatie is erkend krachtens artikel 2, 1° van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen;3° de werkzoekende behoort tot de doelgroep van moeilijk te plaatsen werklozen of andere kansengroepen zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie;4° de financiële of materiële voordelen die de werkzoekende ontvangt tijdens de duur van de overeenkomst bedragen niet meer dan 2 euro per arbeidsuur gepresteerd krachtens deze overeenkomst. § 3. De vrijstelling wordt verleend voor de duur van de in § 1 bedoelde overeenkomst, met een maximum van achttien maanden.

Onderafdeling 5. - Studies met volledig leerplan

Art. 12.§ 1. De werkzoekende kan op zijn verzoek worden vrijgesteld wanneer hij studies met volledig leerplan volgt in het hoger secundair onderwijs. § 2. De vrijstelling wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° Het verzoek voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, 4° en 5°.2° De studies worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een gemeenschap en vallen onder het secundair onderwijs;3° De werkzoekende moet de activiteiten opgelegd door het studieprogramma volgen.Hij mag niet ingeschreven zijn als vrije leerling; 4° De werkzoekende is geen houder van een diploma of getuigschrift gelijkwaardig aan of hoger dan een diploma secundair onderwijs;5° De gevolgde studies leiden tot een diploma secundair onderwijs. § 3. De vrijstelling wordt verleend voor de duur van een schooljaar, met inbegrip van de daaraan verbonden vakantieperiodes. Deze periode wordt op verzoek van de werkzoekende verlengd, wanneer de onderwijsinstelling die werkzoekende toestaat zich in te schrijven voor het volgende schooljaar. § 4. De vrijstelling wordt slechts een keer verleend.

Art. 13.§ 1. De werkzoekende kan op zijn verzoek worden vrijgesteld wanneer hij studies met volledig leerplan volgt in het hoger onderwijs. § 2. De vrijstelling wordt verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° Het verzoek voldoet aan de voorwaarden voorzien in artikel 5,1°, 3°, tweede streepje, 4° en 5° ;2° De studies worden georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door een gemeenschap en vallen onder het hoger onderwijs;3° De werkzoekende is geen houder van een diploma of getuigschrift gelijkwaardig aan of hoger dan een diploma hoger onderwijs.Hij mag evenwel beschikken over een diploma of getuigschrift van hoger onderwijs wanneer dat laatste geen of weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt volgens de dienst Vrijstellingen van Actiris; 4° De studies leiden tot een diploma voor een beroep opgenomen in de lijst van de knelpuntberoepen zoals jaarlijks gepubliceerd door Actiris.Wanneer het diploma leidt tot een niet in de lijst opgenomen beroep, wordt de beslissing over de verlening van de vrijstelling ter beoordeling voorgelegd aan de dienst Vrijstellingen van Actiris op basis van meer bepaald : - de competenties van de werkzoekende; - de professionele balans van de werkzoekende; - het beroepsproject van de werkzoekende; - het eventuele begeleidingsplan; - de arbeidsmarktbehoeften. 5° De werkzoekende moet de activiteiten opgelegd door het studieprogramma volgen, met inbegrip van de examens. § 3. De vrijstelling wordt verleend voor de duur van een schooljaar, met inbegrip van de daaraan verbonden vakantieperiodes. Deze periode wordt op verzoek van de werkzoekende verlengd, wanneer het jaar is goedgekeurd en de werkzoekende regelmatig is ingeschreven voor het volgende periode, en dit voor ten minste 27 nieuwe studiepunten. § 4. De vrijstelling wordt slechts een keer verleend.

Onderafdeling 6. - Studies, opleidingen en stages in het buitenland

Art. 14.§ 1. Wanneer de werkzoekende studies in het kader van het Programma Erasmus+ of een opleiding of stage in het buitenland volgt, is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 5, 1°, 3°, eerste streepje, 4° en 5° van toepassing, voor zover : 1° De studies in het kader van het Programma Erasmus+ of de opleiding of stage in het buitenland ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de dienst Vrijstellingen van Actiris.Die houdt met name rekening met de volgende criteria : - De leeftijd van de niet-werkende werkzoekende; - De al gevolgde studies; - De bekwaamheden en verworven beroepservaring; - De duur van de werkloosheidsperiode; - De aard van de opleiding, stage of studies en de daaraan verbonden geboden mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 2° De werkzoekende is geen houder van een diploma of getuigschrift gelijkwaardig aan of hoger dan een diploma hoger onderwijs of beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs waarvan de dienst Vrijstellingen van Actiris meent dat dit diploma of getuigschrift maar weinig kansen biedt op de arbeidsmarkt;3° De werkzoekende moet zijn studies en/of zijn leertijd sinds minstens een jaar hebben beëindigd op de dag dat hij om de vrijstelling verzoekt;4° Tijdens zijn studies, opleiding of stage moet de werkzoekende in het buitenland verblijven. § 2. De vrijstelling wordt verleend voor een periode van maximaal 3 maanden per kalenderjaar. Ze kan tot 1 jaar verlengd worden indien een uitzonderlijke reden wordt ingeroepen. Deze verlenging is niet hernieuwbaar. Afdeling 3. - Intrekking en herziening

Art. 15.De vrijstelling kan worden ingetrokken als de werkzoekende het door de opleiding, stage of studies opgelegde programma niet regelmatig volgt. De nadere regels voor controle worden op voorstel van Actiris door de minister bepaald.

Art. 16.§ 1. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen over verjaring kan de dienst Vrijstellingen een beslissing of een weigering tot verlening herzien wanneer : 1° Er wordt vastgesteld dat de beslissing van Actiris is aangetast : - door een juridische vergissing of - door een materiële vergissing.2° Er wordt vastgesteld dat de beslissing is aangetast door de werkzoekende : - ofwel doordat hij onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens heeft verstrekt; - ofwel doordat hij heeft nagelaten een vereiste verklaring te verstrekken of dat hij buiten de door Actiris opgelegde termijn heeft gehoorzaamd in geval van verzoek om het dossier te vervolledigen; - of doordat hij onjuiste of vervalste documenten heeft verstrekt. § 2. Onverminderd de wettelijke en regelgevende bepalingen in verband met de verjaring kan de niet-werkende werkzoekende de herziening van een beslissing vragen bij de dienst Vrijstellingen en bij de directie van de dienst Vrijstellingen op basis van : - nieuwe en relevante elementen of - een materiële of juridische fout. § 3. De nieuwe beslissing wordt per post bekendgemaakt aan de werkzoekende en meegedeeld aan de RVA.

Art. 17.§ 1. In elke gemotiveerde beslissing van Actiris over het al dan niet verlenen van de vrijstelling wordt de beroepsmogelijkheid bij de bevoegde rechtbank en de termijn waarin en de wijze waarop het beroep moet worden ingesteld vermeld. § 2. Wanneer een beroep tegen een beslissing van Actiris wordt ingediend bij de bevoegde rechtbank, wordt de RVA daarvan op de hoogte gebracht. § 3. Alle beslissingen tot verlening, intrekking of weigering worden meegedeeld aan de RVA. Afdeling 4. - Evaluatie

Art. 18.§ 1. De minister van Tewerkstelling stelt jaarlijks een rapport voor over de uitvoering van dit besluit aan de Regering en aan de ESRBHG. § 2. Het eerste rapport wordt 12 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voorgesteld. § 3. Dit rapport bevat met name : 1° een statistische voorstelling van het aantal vrijstellingen dat het voorgaande jaar toegekend werd, opgesplitst in opleiding, stage en studies;2° een monitoring in verband met de drempel van 12%;3° een statistische voorstelling van de verdeling per geslacht van de werkzoekenden die een vrijstelling genieten, per soort vrijstelling. HOOFDSTUK 2. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 19.§ 1. Een werkzoekende die al een vrijstelling kreeg in toepassing van artikelen 91 tot 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, zoals van toepassing vóór 1 september 2017, blijft vrijgesteld voor de duur van de verleende vrijstelling, beperkt tot twaalf maanden na de initiële of de verlengde vrijstellingsbeslissing. Hij kan Actiris verzoeken hem een hernieuwing van de voornoemde vrijstelling te verlenen, in toepassing van hoofdstuk 1. § 2. Een werkzoekende die al een vrijstelling kreeg voor studies, een opleiding of een stage in een ander gewest, blijft vrijgesteld voor de initieel toegekende periode na de initiële vrijstellingsbeslissing.

Hij kan Actiris verzoeken hem een hernieuwing van de voornoemde vrijstelling te verlenen, in toepassing van hoofdstuk 1.

Art. 20.In het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering worden de volgende artikelen opgeheven : 1° artikel 91, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 oktober 1992 en door het koninklijk besluit van 5 maart 2006;2° artikel 92, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten;3° artikel 93, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2012 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011206471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten;4° artikel 94, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 160 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering sluiten. HOOFDSTUK 3 - Slotbepalingen

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

Brussel, 21 december 2017.

Voor de Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^