Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016
gepubliceerd op 14 oktober 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031660
pub.
14/10/2016
prom.
29/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/29/2016031660/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden, inzonderheid de artikelen 5, 6, 7, 10, 12, 13;

Gelet op de vervulling van de in artikel 6, § 3bis, 1° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen bedoelde vormvereiste;

Gelet op de gender-test uitgevoerd op 27 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 januari 2016;

Gelet op het advies van ACTIRIS, gegeven op 28 januari 2016;

Gelet op het advies 59.052/1 van de Raad van State, gegeven op 4 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IX, 7°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK Ier. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De stage eerste werkervaring is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen en waarvan de doelstelling erin bestaat de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen. die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

Art. 2.De stage eerste werkervaring wordt geregeld door een stageovereenkomst gesloten tussen de stagiair, de stagegever en Actiris.

Art. 3.Het begeleidingsplan van de stagiair vormt een bijlage aan de stageovereenkomst.

Dit begeleidingsplan omvat op zijn minst relevante informatie over de stagegever, de stagemodaliteiten en de respectievelijke verbintenissen van de stagegever, Actiris en de stagiair. HOOFDSTUK II. - Stagevoorwaarden

Art. 4.Om toegelaten te worden tot deze stage moet de jongere bij aanvang van de stage, voldoen aan alle volgende voorwaarden : - jonger dan 30 zijn; - houder zijn van hoogstens een diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs; - gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - minimum 78 dagen ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende.

Art. 5.§ 1. De duur van de stage eerste werkervaring bedraagt minstens 3 en hoogstens 6 maand. § 2. In de mate waarin de stage de 3 maand niet overschrijdt kan Actiris beslissen om hetzij de stage te hernieuwen, hetzij een nieuwe stage voor te stellen en dit voor een nieuwe periode van 3 maand. De totale duur mag de 6 maand niet overschrijden.

Art. 6.De stage wordt uitgevoerd volgens een uurregeling die overeenstemt met een voltijds equivalent die, in de activiteitensector van de stagegever, van toepassing is op de betrokken functie.

Art. 7.De stagiair kan aanspraak maken op een nieuwe stage als de eerste stage voortijdig beëindigd werd voor zover de resterende periode ten minste gelijk is aan 3 maanden : - hetzij om redenen buiten zijn wil; - hetzij omdat de stagegever het begeleidingsplan niet naleeft; - hetzij in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, na voorafgaande kennisgeving aan Actiris.

Art. 8.Actiris verzekert de opvolging van de stage zowel voor de stagiair als voor de stagegever.

Art. 9.§ 1. Vóór de aanvang van de stage is de stagegever verplicht via een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid de stagiair te verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk, alsook voor alle schade die de stagiair zou kunnen berokkenen aan derden tijdens de uitoefening van zijn taken. § 2. Ingeval de stagiair tijdens de uitoefening van zijn contract schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog, zijn zware en lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. § 3. De wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsmaatregelen zijn van toepassing op de relatie tussen de stagegever en de stagiair.

Art. 10.Op het einde van de stage : - objectiveert de stagegever samen met de stagiair de verworvenheden van deze laatste, vult hij de evaluatiefiche van de stagiair in en maakt hij deze over aan Actiris en aan de stagiair; - op basis van de evaluatiefiche maakt Actiris een gepersonaliseerde balans op van de stage om een zo goed mogelijke doorstroming van de jongere naar de arbeidsmarkt te verzekeren. HOOFDSTUK III. - Uitkeringen en vergoedingen

Art. 11.De stagiair dagelijks een stage-uitkering van 26,82 euro, een bedrag dat jaarlijks kan worden aangepast door de minister voor Tewerkstelling.

De stage-uitkering, zoals bedoeld in de vorige alinea, wordt maandelijks gestort door de instelling en aangeduid door de Minister van Tewerkstelling.

Art. 12.De stagegever stort, als aanvulling op de uitkering bedoeld in artikel 11, maandelijks een vergoeding van 200 euro aan de stagiair. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast door de Minister van Tewerkstelling.

Art. 13.De stagiair dient een attest als bewijs van zijn aanwezigheid op de stageplaats, ondertekend door de stagegever, in bij de instelling die door de Minister van Tewerkstelling werd aangeduid. HOOFDSTUK IV. - Sancties

Art. 14.§ 1. Actiris op eigen initiatief of op initiatief van de stagiair elke schending van de ordonnantie, van dit besluit, van de stageovereenkomst of van het begeleidingsplan aanhangig maken.

Actiris deelt onverwijld via aangetekende brief de vaststelling van deze schending mee aan de stagegever en geeft hem de kans zijn verweermiddelen uiteen te zetten via aangetekende brief die binnen de 8 dagen van de officiële kennisgeving moet worden verstuurd. § 2. Na de verweermiddelen van de stategever te hebben onderzocht en, indien nodig, de stagiair of de stagegever te hebben gehoord, kan Actiris, binnen de maand, te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief van de stagegever zoals bedoeld in de vorige paragraaf, beslissen dat de stagegever, gedurende een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar, geen stagiair mag begeleiden, in geval van : - het niet naleven van de voorwaarden uit artikel 6 van de ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden; - het ontbreken van een verzekering voor de stagiair of het aantasten van het welzijn van de werknemer in strijd met artikel 9 van dit besluit; - het niet betalen van de stagevergoeding voorzien in artikel 12 van dit besluit; - het voortijdige stopzetten van de stage, conform artikel 14 van de ordonnantie, en dat de stopzetting onvoldoende gerechtvaardigd is en te wijten is aan de stagegever; - het niet naleven van de stageovereenkomst of van het begeleidingsplan.

In die gevallen kan Actiris eveneens beslissen alle stagiairs die nog door die stagegever begeleid zouden worden, op het moment van deze beslissing onmiddellijk op de stageplaats weg te halen. § 3. Actiris deelt zijn gemotiveerde beslissing via aangetekende brief mee aan de stagegever, alsook aan alle stagiairs die door deze beslissing worden getroffen.

Actiris verbindt zich ertoe zo snel mogelijk een nieuwe stageplaats voor te stellen aan de stagiairs van wie de stage voortijdig werd stopgezet wegens een schending van de verplichtingen door de stagegever en waarvoor hij op basis van dit artikel gesanctioneerd wordt. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 15.Een jaarlijks verslag over de stages eerste werkervaring zal door Actiris aan de Minister van Tewerkstelling en, ter informatie, aan de ESRBHG worden overgemaakt in de loop van het eerste semester van het jaar N+1.

Art. 16.De artikelen 1 tot 18 van de ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden, alsook artikel 19, 2° treden in werking op hetzelfde ogenblik als dit besluit.

Art. 17.Dit besluit treedt in werking op de door de minister van Tewerkstelling te bepalen datum.

Art. 18.De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2016.

De Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN

^