Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de plaatsvervangende magistraten-bijzitters in de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2016 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 28/10/2016 numac 2016024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2016 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2016 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/09/2016 pub. 24/10/2016 numac 2016022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 29/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016205050 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

arrest

type arrest prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de voorzitster van het directiecomité houdende aanduiding inzake tuchtzaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toevoeging van Brussel Preventie & Veiligheid in het toepassingsgebied van diverse reglementeringen die gelden voor het gewestelijk openbaar ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016031660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stage eerste werkervaring

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/09/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016031725 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016031762 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1620 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot uitvoering van het Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het "Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 10/10/2016 numac 2016205049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016205059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2011 houdende uitvoering van artikel 5bis van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Assesse type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205107 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering Besluit tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205108 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2011 ter uitvoering van artikel L3113-1 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016205106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016205171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016205246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering, ter bestemming van de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren , tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector

document

type document prom. 29/09/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016205969 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type document prom. 29/09/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016205991 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 29/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris bij de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 29/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2016206106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken
^