Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 januari 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032109 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" . - Nationale orden Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2017 : - wordt de volgende persoon benoemd tot Comma(...) - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Kroonorde : de heer de heer Pascal Dudk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de O.C.M.W. van Aarlen : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis 1e klasse : type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale AISH : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van eers Mevr. Anna-Maria Casagrande, gegradueerde verpleegster; De heer Jean-Paul Charlier, adjunct-dien(...) type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017032194 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017040778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017204847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017204854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017204865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017204992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2013 betreffende het tijdskrediet, gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar voor de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomite voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de verlenging van de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016 betreffende de invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017205795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014408 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de tarificatie van de certificering van de installateurs van individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014407 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van het premieaanvraagformulier voor de installatie of het herstel van een individueel zuiveringssysteem type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014409 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de opstelling van een installatieverslag voor een individueel zuiveringssysteem type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017014410 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de traificering van de controle op de installatie van de individuele zuiveringssystemen, uitgevoerd door de saneringsinstellingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017206815 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 28 september 2017 wordt de heer Ibrahim Hakim voor een termijn van tien jaar die ingaat op 28 september 2017 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te ver 5. dienstverlening bij baanoperaties : * 5.7. het vervoer, het inladen in en het uitladen uit he(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017041024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement betreffende de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven De Raad van Bestuur, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende d Gelet op de ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017032244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de overdracht van het personeel van de gob naar het Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017206814 bron waalse overheidsdienst Gewestelijke overheidsdiensten. - Plaatselijke Besturen Bij besluit van de Waalse Regering van 7 december 2017, dat op 1 januari 2018 in werking treedt, wordt de heer Xavier Bossu, arrondissementscommissaris bij het Provinciebestuur Luxemburg, i De heer Xavier Bossu wordt ertoe gemachtigd zijn rechten op een rustpensioen ten laste van de Staat(...) type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017206866 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de VZW « Centre de référence en santé mentale »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017207050 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de invoering van het openbare beheer van de autonome sanering

document

type document prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017207006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A1 Facilities & Maintenance (niveau A1) voor Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG17228 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2017. Er zijn 6 laureat(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017207013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Facilities & Maintenance (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG17213 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2017. Er zijn 5 laureaten.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché business analist voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Attaché business analist : 1. type vacante bettreking prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032240 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor mandaatsbetrekking bij de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling . - Oproep tot kandidaatstelling van Nederlandse taalrol Krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 hou(...) Het gaat om de betrekking van Directeur-diensthoofd (A4) voor de Directie "Onafhankelijke dien(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/01/2018 numac 2017032238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving van attachés **** voor de Rechterlijke orde . Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2017. Er is(...)
^