Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041227 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de griffier van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten Gelet op de pensionering van de huidige griffier met ingang van 1 december 2020, dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van arti(...) Opdrachten Onverminderd artikel 58, van dezelfde wet staat de griffier, onder het collegiaal gez(...) type wet prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020055617 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van De Backer, Hendrik De heer De Backer, Hendrik, geboren te Lier Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020911 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020917 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030842 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2999 van 16 maart 2020: Worden aangewezen in het ambt van **** militaire docent in het organiek kader van de Koninklijke Militaire School: Luit Luitenant-kolonel **** ****. ****, om les te geven in het ****, vanaf 1 september 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041173 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3000 van 16 maart 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. de **** , op 1 april 2019, aangesteld in de graad van kapitein in het reserve(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041225 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Fonds de Saint-Servais. - Afschaffing van een plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 16 april 2020 wordt de plaats van kapelaan ten laste bij de Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041228 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke eredienst. - Grez-Doiceau. - Omvorming van een plaats van kapelaan in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 28 april 2020, wordt de plaats van kapel Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 maart 2020. type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het uurloon in de niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verhoging van de sectorale loonbarema's type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de arbeidsduur, de overuren en de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016 betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2019 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200793 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2017 betreffende de vaststelling van de gecoördineerde teksten van de statuten van het "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door Constructiv van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 1992 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffende diverse arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020201008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2014 betreffende de arbeiderscategorieën type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020201011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020201013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/03/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020201020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030854 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2019 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2020 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214) (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (1) type ministerieel besluit prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1)

arrest

type arrest prom. 07/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie type arrest prom. 07/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020030857 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020202117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 30 april 2020 werd mevrouw DEKEYSER Solange, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen o

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020020895 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de Eggevoordetoren gelegen Maalbeeklaan 21, in Brussel in het Leo Het goed is geregistreerd bij het kadaster van Brussel 5 de afdeling, perceel E598.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020202189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020030843 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer A. BOUCHIHA c.s. heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.313/XV-4384. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020030846 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Châtelet heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.312/VIII-11.376. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020030845 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Franse Gemeenschap heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020030844 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat c. Die bekendmaking is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020030849 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap RAMABEL c.s. heeft de nietigverk Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 230.309/ XV-4381. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041261 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2020, wordt de heer Jacob DE TROYER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041263 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, wordt de heer Régis GASPER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041262 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, wordt de heer Christophe R.F.G. MARTIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, word(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2020 numac 2020041281 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2020, wordt de heer Mohammed LAFTAH, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo

document

type document prom. 09/02/2020 pub. 13/05/2020 numac 2020010354 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^