Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 juni 2002
gepubliceerd op 01 oktober 2002

Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014215
pub.
01/10/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/wet/2002/06/26/2002014215/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 JUNI 2002. - Wet houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 3bis , § 2 van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, ingevoegd bij de wet van 30 augustus 1988, wordt de zin « hij werkt in de tijd terug over een periode van dertig jaar te rekenen van die dag. » opgeheven.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Gedrukte stukken . - Wetsontwerp 1372/3. - Verslag 1372/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 1372/3.

Handelingen van de Kamer . - Vergadering van 8 mei 2002.

Senaat.

Documenten . - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2-1147/1. Aangenomen op 28 mei 2002.

^