Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 januari 2022
gepubliceerd op 08 februari 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022200452
pub.
08/02/2022
prom.
29/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108, gelezen in samenhang met de wet van 30 juli houdende diverse bepalingen, artikel 17;

Gelet op de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen, artikel 65;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2022030234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen sluiten tot wijziging van de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gegeven op 22 april 2021;

Gelet op het advies nr. 2.247 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 26 oktober 2021;

Gelet op het advies nr. 70.671/1 van de Raad van State, gegeven op 29 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 42, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen worden de woorden "papieren of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "door middel van een" en "formulier".

Art. 2.Artikel 44 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "De werknemer of zijn mandataris en, naargelang het geval, de werkgever of zijn mandataris, de curator, de vereffenaar vermelden de passende inlichtingen op het formulier, verklaren die correct en ondertekenen die gezamenlijk, en voegen, zo nodig, de stukken bij die deze inlichtingen bewijzen.

Het formulier, bedoeld in het eerste lid, kan worden getekend: - hetzij door middel van een handgeschreven handtekening; - hetzij door middel van een elektronische handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart; - hetzij door middel van een elektronische handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidswaarborgen als de elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd.

De mandataris van de werknemer kan enkel gebruik maken van de elektronische handtekening.

Ingeval hij gebruik maakt van het elektronisch formulier dat leidt tot de rechtstreekse indiening van de vordering in het Centraal Register Solvabiliteit, worden de elektronische bevestiging van de indiening door de werknemer of zijn mandataris en de definitieve aanvaarding van de vordering in het Centraal Register Solvabiliteit door de curator gelijkgesteld met de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke handtekening.

Art. 3.In artikel 50 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 21 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 31/01/2022 numac 2022030234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/01/2022 pub. 04/02/2022 numac 2022200564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen sluiten tot wijziging van de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt ingetrokken.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 26 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002. Koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000266 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007.

^