Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2022 pub. 02/03/2022 numac 2022040073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type wet prom. 29/01/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022031260 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen, gedaan te Santiago de Compostella op 25 maart 2015 (2) type wet prom. 29/01/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, aangenomen te Londen op 30 oktober 2009 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 08/02/2022 numac 2022200452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2022, 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 09/02/2022 numac 2022200320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 21/02/2022 numac 2022200254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 21/02/2022 numac 2022200288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 09/03/2022 numac 2022030845 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 2014 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 15/03/2022 numac 2022030767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Federaal agentschap voor beroepsrisico's type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022030133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot toekenning van ecocheques voor het jaar 2021 aan het personeel van de partnerdiensten van de justitiehuizen (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2022 en 2023 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot toekenning van ecocheques voor het jaar 2021 aan het personeel van de kinderopvang en ploegen SOS Kinderen (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 157 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 01/04/2022 numac 2022200217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, inzake het vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider in de gezinsopvang type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de indexering van de werkelijk uitbetaalde lonen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten : IFIC type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en ‑diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 156 van 15 juli 2021 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de indexering van de werkelijk uitbetaalde lonen in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022200235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd, in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds : IFIC type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere arbeiders en arbeidsters, tewerkgesteld in de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, die worden ontslagen in het raam van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere arbeiders en arbeidsters, tewerkgesteld in de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de fietsvergoeding voor werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de betaalde voetbalspelers type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden die gewerkt hebben in een zwaar beroep en een loopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer van de werknemers tewerkgesteld in ondernemingen van de sector der taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 05/04/2022 numac 2022200237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep, en een loopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022030235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, betreffende de praktische toepassing van landingsbanen voor de havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de toegang tot het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2010 betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap", FFSEW genoemd, en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/01/2022 pub. 06/04/2022 numac 2022200222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid en de vorming
^