Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2007
gepubliceerd op 27 juli 2007

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012302
pub.
27/07/2007
prom.
18/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2007. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, inzonderheid op artikel 28, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Op voordracht van de Confederatie van Social Profit Ondernemingen en op voordracht van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen;

Op voordracht van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd in hoedanigheid van leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties : 1° Mevr.Brigitte Delbrouck; 2° Mevr.Elise Lay; 3° Mevr.Katrien Penne; 4° M.Philippe Six; 5° Mevr.Sylvie Slangen; 6° M.Francis Sobry; 7° M.Wouter Vander Steene.

Art. 2.Worden benoemd in hoedanigheid van leden van het hogergenoemd bijzonder comité, als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties : 1° M.Philippe Borsu; 2° Mevr.Hilde Duroi; 3° M.Marcel Savoye; 4° M.Marc Selleslach; 5° M.David Tonglet; 6° Mevr.Ann Van Laer; 7° M.Eddy Van Lancker.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 26 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002. Koninklijk besluit van 23 maart 2007, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007.

^