Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 mei 2014
gepubliceerd op 30 juli 2014

Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014022417
pub.
30/07/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/wet/2014/05/15/2014022417/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2.- Wijzigingen van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers

Art. 2.In de inleidende zin van artikel 2 van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, worden de woorden "moet worden" vervangen door de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt".

Art. 3.In artikel 15, § 2, 3°, van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten worden de woorden "ofwel kunnen kopiëren, ofwel" ingevoegd tussen de woorden "deze bescheiden die zij" en de woorden "tegen ontvangstbewijs".

Art. 4.In artikel 16, § 1 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "tijdelijk in bezit nemen" vervangen door de woorden "of bewijs van verzegeling tijdelijk in bezit nemen of verzegelen". 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Deze statutaire of contractuele personeelsleden kunnen de producten die niet conform zijn met de in uitvoering van deze wet genomen besluiten, met de uitvoeringsmaatregelen genomen in kader van de Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten of met de verordeningen van de Europese Unie die opgenomen zijn in bijlage I, in beslag nemen, verzegelen of kunnen eisen deze producten van de markt terug te nemen."; 3° in het derde lid, worden de woorden "verzegelen, terugnemen," ingevoegd tussen de woorden "het bestuurlijk in beslag nemen," en de woorden "teruggeven".

Art. 5.In artikel 16bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen sluiten, worden de woorden "verzegeling, beslag, teruggeven," ingevoegd tussen de woorden "de analyse," en het woord "opslag".

Art. 6.In artikel 17 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht voor het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake productnormen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen behoren : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met de bepaling onder 17°, luidende : "17° hij die artikelen 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 of 10, 15, §§ 1 of 2, 17, § 1, 19, §§ 1 of 2 van Verordening (EU) nr.649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, overtreedt." 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met de bepaling onder 13°, luidende : 13° hij die de artikelen 8, §§ 4 of 7, 10, §§ 1 of 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 of 4, van Verordening (EU) nr.649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, overtreedt."

Art. 7.In artikel 18, § 4bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/09/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 10/09/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen sluiten, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 8.In bijlage I van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 28 maart 2003, 27 december 2004, 20 juli 2005, 1 maart 2007, 11 mei 2007, 10 september 2009 en 27 juli 2011, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen" vervangen door de woorden "Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud

Art. 9.In artikel 44 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2012, wordt § 1 vervangen als volgt : " § 1. Wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaren en met geldboete van 26 euro tot 50.000 euro, of met één van deze straffen alleen, hij die de bepalingen betreffende de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten, evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, genomen in uitvoering van artikel 5, overtreedt."

Art. 10.In dezelfde wet wordt een artikel 45bis ingevoegd, luidende : "

Art. 45bis.§ 1. Onverminderd de wet van 28 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, zijn de in artikel 47 vermelde agenten bevoegd voor het opleggen van bestuurlijk beslag in geval van de door artikel 5 voorziene overtredingen op de specimens van de uitheemse soorten die het voorwerp uitmaken van het misdrijf. § 2. De inbeslaggenomen specimens worden toevertrouwd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze zendt ze, indien nodig, naar een bewaarcentrum of naar elke andere plaats die geschikt is. § 3. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor het nemen van bestuurlijke maatregelen omtrent de inbeslaggenomen specimen. Deze maatregelen kunnen onder andere zijn : 1° het geven van de volle eigendom aan de geschikte natuurlijke of rechtspersoon;2° een bevel tot slachten;3° een bevel tot vernietigen;4° de openbare verkoop;5° een combinatie van de in 1°, 2°, 3° en 4° bedoelde maatregelen. Deze bestuurlijke maatregelen worden schriftelijk opgelegd. De schriftelijke oplegging kan gebeuren door ofwel de kennisgeving van het besluit houdende de bestuurlijke maatregelen ofwel de kennisgeving van het proces-verbaal. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu behoudt het recht om ten allen tijde de bestuurlijke maatregelen op te heffen.

Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan de in artikel 44bis gestelde bevoegdheid. § 4. In geval van veroordeling spreekt de rechtbank de verbeurdverklaring uit van de specimens die niet werden vernietigd en legt zij de veroordeelde de onkosten te laste die zouden gemaakt zijn, evenals de kosten van expertises, van het vervoer naar bewaarcentra, van het slachten, van het vernietigen en van de bewaring tot aan de datum van het vonnis.".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Nr. 14/272 : Kamer : 23/04/2014 - Senaat : 24/04/2014. Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu (doc. K. 3518; S-5-2889)

^