Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2020
gepubliceerd op 08 juni 2020

Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020030957
pub.
08/06/2020
prom.
20/05/2020
ELI
eli/wet/2020/05/20/2020030957/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2020. - Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 1. - Steun aan het verspreid vervoer

Art. 2.In artikel 18 van de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020, worden de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2020" vervangen door de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2021". HOOFDSTUK 2. - Steun aan het gecombineerd vervoer Afdeling 1. - Wijziging van de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten

Art. 3.In artikel 24 van de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, vervangen bij de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten, worden de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2020" vervangen door de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2021". Afdeling 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012 sluiten

betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden

Art. 4.In artikel 3, vierde lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden voor de periode 2009-2012 sluiten betreffende de bevordering van het gecombineerd spoorvervoer van intermodale transporteenheden, ingevoegd bij de wet van 28 juni 2013 en gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type wet prom. 15/05/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 sluiten en bij de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten, worden de woorden "Voor de jaren 2016 tot en met 2020" vervangen door de woorden "Voor de jaren 2016 tot en met 2021".

Art. 5.In artikel 5, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 sluiten et gewijzigd bij de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten, worden de woorden "Voor de jaren 2016 tot en met 2020" vervangen door de woorden "Voor de jaren 2016 tot en met 2021".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type wet prom. 15/05/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten, bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 sluiten en bij de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Met uitzondering van de jaren 2009, 2015, 2017 en 2021 hebben de aanvraagdossiers betrekking op het vervoer van ITE dat ten vroegste plaatsvindt op de datum van indiening van het aanvraagdossier. Voor de genoemde jaren hebben ze eveneens betrekking op het vervoer van ITE dat ten vroegste plaatsvindt vanaf 1 januari van het betreffende jaar.".

Art. 7.In artikel 22 van hetzelfde besluit, vervangen bij de wet van 5 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 sluiten, worden de woorden "treedt buiten werking op 31 december 2020" vervangen door de woorden "treedt buiten werking op 31 december 2021". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 8.De verlenging van de bij de artikelen 2 tot 7 van deze wet ingestelde subsidies is alleen geldig op voorwaarde dat de begunstigde onderneming binnen 24 maanden niet overgaat tot collectief ontslag dat niet door economische noodzaak gerechtvaardigd is, maar ingegeven is door de wil dividenden uit te keren.

De vennootschappen die dit artikel niet in acht nemen, kunnen een financiële sanctie oplopen die overeenstemt met de terugbetaling van de ontvangen steun, verhoogd met een geldboete die overeenstemt met 100 % van die steun.

Art. 9.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, Fr. BELLOT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken: 55-1257 Integraal verslag: 14 mei 2020

^