Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014
gepubliceerd op 14 april 2014

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202315
pub.
14/04/2014
prom.
13/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales


Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 2, d);

Gelet op het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Nijvel als uitbreiding van de bedrijfsruimte van Nijvel-Zuid (blad 39/7 S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027112 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Charleroi met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte in Pont-à-Celles (blad 46/3S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027117 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Hannuit, in uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027111 bron ministerie van het waalse gewest APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte en een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Oupeye , in uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte van de Hauts Sarts en de inschrijving van een groengebied (plaat 42/2N) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027118 bron ministerie van het waalse gewest APRIL 2004. - Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een industriële bedrijfsruimte te Visé , in uitbreiding van de bestaande industriële bedrijfsruimte en de inschrijving van twee groengebieden (blad 34/7S) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027113 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte te Sprimont , in uitbreiding van de gemengde bedrijfsruimte van « Damré » (blad 49/3N) type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004027114 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de inschrijving van een gemengde bedrijfsruimte voorbehouden voor activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling te Seraing , van een gemengde bedrijfsruimte voorbehouden voor activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling te Luik (Angleur), in uitbreiding van de bedrijfsruimte van Sart Tilman, van de gedeeltelijke desaffectatie van de bestaande bedrijfsruimte, van de inschrijving van twee groengebieden te Seraing (Ougrée) en een woongebied te Luik (Angleur) (bladen 42/5N en S en 42/6N en S) sluiten waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren (Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie);

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Overwegend dat het wenselijk is dat de volledige doeltreffendheid van het recht op vrijheid van vereniging aan de gemeenten gegarandeerd wordt;

Overwegende dat de drie gewesten, in uitvoering van bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, verplicht zijn om een akkoord af te sluiten voor de regeling van aangelegenheden die betrekking hebben op het administratief toezicht op de intercommunales waarvan het ambtsgebied de grenzen van een enkel gewest van het Koninkrijk overschrijdt;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van zijn Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van zijn Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de persoon van zijn Minister-President, die bevoegd is voor de lokale besturen; hierna de "Contracterende Partijen" genoemd;

Zijn overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.Definities Voor de toepassing van dit akkoord, wordt verstaan onder : 1° gewestgrensoverschrijdende intercommunale : een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang waarbij gemeenten uit meer dan één Gewest zijn aangesloten;2° toepasselijk recht : het geheel van regelgeving vastgelegd door een gewest wat betreft : - de organisatie en werking van de intercommunales; - het bestuurlijk toezicht op de intercommunales 3° zetel van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale : plaats van haar voornaamste vestiging, in de zin van artikel 110 van de Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, gelegen op het grondgebied van een gewest dat dit akkoord ondertekent.

Art. 2.Aanhechtingscriterium van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales § 1. Het op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales toepasselijk recht is het recht van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen.

Niettemin, in afwijking van het vorige lid, indien een gewestgrensoverschrijdende intercommunale meer eindverbruikers van haar distributiediensten telt in een ander gewest dan dat bedoeld in het vorige lid, is het recht van dat gewest van toepassing.

Niettegenstaande wat voorafgaat en in ieder geval : - oefent het Vlaamse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Sibelgas (ondernemingsnummer BE 0229.921.078)heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan; - oefent het Brusselse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Vivaqua (ondernemingsnummer BE 0202.962.701) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan; - oefent het Waalse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Tecteo (ondernemingsnummer BE 0204.245.277) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan. § 2. Een gewestgrensoverschrijdende intercommunale die al bestaat op de datum van inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord moet uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord : 1° voldoen aan de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales van het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig § 1. 2o "een deelnemende gemeente van een andere gewest dan dat waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig paragraaf 1, de statutaire mogelijkheid bieden om uit de intercommunale te treden. Deze mogelijkheid vervalt na een jaar tenzij de het toepasselijke recht ruimere mogelijkheden biedt. § 3. De rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de gewestgrensoverschrijdende intercommunale haar zetel heeft, kan op vraag van ofwel een vennoot, ofwel een belanghebbende derde, ofwel de bevoegde Minister, de ontbinding uitspreken van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale die haar statuten niet zou gewijzigd hebben binnen de termijn voorzien in de vorige paragraaf.

Art. 3.Uitoefening van het bestuurlijk toezicht § 1. De bevoegdheid voor het bestuurlijk toezicht op een gewestgrensoverschrijdende intercommunale, wordt uitgeoefend door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1. § 2. De beraadslagingen van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales die het voorwerp uitmaken van een toezicht in een van de betrokken gewesten maar waarvan het recht niet van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 worden ter informatie bezorgd door de gewestgrensoverschrijdende intercommunale aan de toezichthoudende overheid en aan de regering(en) of de door de regering(en) aangewezen toezichthoudende overheid, van het (de) betrokken gewest(en).

Art. 4.Bepaling betreffende de toepassing van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Het personeel van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale valt onder de aanbevelingen aangenomen door het Basisoverlegcomité dat bevoegd is voor het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1.

Art. 5.Onteigeningen Onteigeningsmachtigingen worden verleend door het gewest waar het te onteigenen goed gelegen is. Een onteigeningsmachtiging kan slechts geweigerd worden indien de overlegcommissie, vermeld in artikel 6, daarover geraadpleegd werd.

Art. 6.Overlegcommissie Om de permanente samenwerking tussen de gewestelijke overheden te versterken, wordt een Commissie opgericht, die samengesteld is uit een vertegenwoordiger van elke gewestelijke minister die bevoegd is voor de uitoefening van het toezicht op de intercommunales en uit een vertegenwoordiger van elke regionale administratie.

Zij keurt haar huishoudelijk reglement goed.

Zij kan worden gevat door een regering in geval van een probleem met betrekking tot de uitoefening van toezicht door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 of met betrekking tot elke kwestie die verband houdt met de uitvoering van onderhavig akkoord.

De Commissie wordt belast met het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag aan de regeringen.

Art. 7.Varia De contracterende partijen verbinden zich ertoe, ieder wat haar betreft, om de overblijvende bepalingen van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales op te heffen, voor zover ze van toepassing zijn op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.

Iedere contracterende partij verbindt zich ertoe de andere overeenkomstsluitende partijen in te lichten over iedere wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op de werking van de intercommunales en op de uitoefening van het toezicht op deze intercommunales.

Deze informatie betreft de beperkingen op de filialisering en de dochtermaatschappijen van de intercommunales.

Art. 8.Inwerkingtreding Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 1 juli 2014.

Brussel, op 13 februari 2014, in evenveel exemplaren als er Contracterende Partijen zijn.

K. PEETERS Minister-president van de Vlaamse Regering R. VERVOORT Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest R. DEMOTTE Minister-President van het Waalse Gewest G. BOURGEOIS Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand P. FURLAN

^