Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 april 2014
gepubliceerd op 04 juli 2014

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

bron
vlaamse overheid
numac
2014035558
pub.
04/07/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/25/2014035558/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202315 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales sluiten gesloten tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014 Stukken - Ontwerp van decreet : 2486 - Nr.1 - Verslag : 2486 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2486 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 23 april 2014.

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 2, d);

Gelet op het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 02/06/2004 numac 2004201576 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen sluiten waarbij de regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de plaatselijke besturen te codificeren (Waals Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie);

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Overwegend dat het wenselijk is dat de volledige doeltreffendheid van het recht op vrijheid van vereniging aan de gemeenten gegarandeerd wordt;

Overwegende dat de drie gewesten, in uitvoering van bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, verplicht zijn om een akkoord af te sluiten voor de regeling van aangelegenheden die betrekking hebben op het administratief toezicht op de intercommunales waarvan het ambtsgebied de grenzen van een enkel gewest van het Koninkrijk overschrijdt;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van zijn Minister-president en Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van zijn Minister-president en Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in de persoon van zijn Minister-President, die bevoegd is voor de lokale besturen; hierna de "Contracterende Partijen" genoemd;

Zijn overeengekomen wat volgt:

Artikel 1.Definities Voor de toepassing van dit akkoord, wordt verstaan onder: 1° gewestgrensoverschrijdende intercommunale: een vereniging opgericht door verscheidene gemeenten met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang waarbij gemeenten uit meer dan één Gewest zijn aangesloten.2° toepasselijk recht: het geheel van regelgeving vastgelegd door een gewest wat betreft: - de organisatie en werking van de intercommunales; - het bestuurlijk toezicht op de intercommunales 3° zetel van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale: plaats van haar voornaamste vestiging, in de zin van artikel 110 van de Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, gelegen op het grondgebied van een gewest dat dit akkoord ondertekent;

Art. 2.Aanhechtingscriterium van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales § 1. Het op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales toepasselijk recht is het recht van het gewest waaronder de aandeelhouders vallen die samen het grootste deel van de publiekrechtelijke aandeelhouders vormen.

Niettemin, in afwijking van het vorige lid, indien een gewestgrensoverschrijdende intercommunale meer eindverbruikers van haar distributiediensten telt in een ander gewest dan dat bedoeld in het vorige lid, is het recht van dat gewest van toepassing.

Niettegenstaande wat voorafgaat en in ieder geval: - oefent het Vlaamse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Sibelgas (ondernemingsnummer BE 0229.921.078) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan; - oefent het Brusselse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Vivaqua (ondernemingsnummer BE 0202.962.701) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan; - oefent het Waalse Gewest het toezicht uit over de intercommunale die momenteel Tecteo (ondernemingsnummer BE 0204.245.277) heet en dit ongeacht de eventuele toekomstige benaming ervan. § 2. Een gewestgrensoverschrijdende intercommunale die al bestaat op de datum van inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord moet uiterlijk 1 jaar na de inwerkingtreding van dit samenwerkingsakkoord : 1° voldoen aan de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales van het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig § 1.2° een deelnemende gemeente van een ander gewest dan dat waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig paragraaf 1, de statutaire mogelijkheid te bieden om uit de intercommunale te treden.Deze mogelijkheid vervalt na een jaar tenzij het toepasselijke recht ruimere mogelijkheden biedt. § 3. De rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de gewestgrensoverschrijdende intercommunale haar zetel heeft, kan op vraag van ofwel een vennoot, ofwel een belanghebbende derde, ofwel de bevoegde Minister, de ontbinding uitspreken van de gewestgrensoverschrijdende intercommunale die haar statuten niet zou gewijzigd hebben binnen de termijn voorzien in de vorige paragraaf.

Art. 3.Uitoefening van het bestuurlijk toezicht § 1. De bevoegdheid voor het bestuurlijk toezicht op een gewestgrensoverschrijdende intercommunale, wordt uitgeoefend door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1. § 2. De beraadslagingen van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales die het voorwerp zouden hebben uitgemaakt van een toezicht in een van de betrokken gewesten maar waarvan het recht niet van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 worden ter informatie bezorgd door de gewestgrensoverschrijdende intercommunale aan de toezichthoudende overheid en aan de regering(en) of de door de regering(en) aangewezen toezichthoudende overheid, van het (de) betrokken gewest(en).

Art. 4.Onteigeningen Onteigeningsmachtigingen worden verleend door het gewest waar het te onteigenen goed gelegen is. Een onteigeningsmachtiging kan slechts geweigerd worden indien de overlegcommissie, vermeld in artikel 6, daarover geraadpleegd werd.

Art. 5.Overlegcommissie Om de permanente samenwerking tussen de gewestelijke overheden te versterken, wordt een Commissie opgericht, die samengesteld is uit een vertegenwoordiger van elke gewestelijke minister die bevoegd is voor de uitoefening van het toezicht op de intercommunales en uit een vertegenwoordiger van elke regionale administratie.

Zij keurt haar huishoudelijk reglement goed.

Zij kan worden geadieerd door een regering in geval van een probleem met betrekking tot de uitoefening van toezicht door het gewest waarvan het recht van toepassing is overeenkomstig artikel 2, § 1 of met betrekking tot elke kwestie die verband houdt met de uitvoering van onderhavig akkoord.

De Commissie wordt belast met het opstellen van een jaarlijks activiteitenverslag aan de regeringen.

Art. 6.Periodieke opvolging Onverminderd artikel 2, § 1, lid 3, bepaalt de overlegcommissie jaarlijks, met eenparigheid en op grond van rechtvaardigingsstukken die zij definieert, het recht dat in uitvoering van artikel 2, § 1, lid 1 en 2 van toepassing is op elk van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales.

Wanneer de overlegcommissie een wijziging vaststelt van het toepasselijk recht op een gewestgrensoverschrijdende intercommunale, deelt het dat mee aan de intercommunale samen met de termijn waarbinnen de intercommunale zich moet conformeren aan het nieuwe recht dat van toepassing is en met de regels van toezicht van het gewest waarvan het recht van toepassing is.

Art. 7.Varia Iedere contracterende partij verbindt zich ertoe de andere contracterende partijen in te lichten over iedere wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op de werking van de intercommunales en op de uitoefening van het toezicht op deze intercommunales.

Deze informatie betreft de beperkingen op de filialisering en de dochtermaatschappijen van de intercommunales.

Art. 8.Inwerkingtreding Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op 1 juli 2014.

Opgemaakt te Brussel, op 13 februari 2014, in evenveel exemplaren als er Contracterende Partijen zijn.

Handtekeningen Kris PEETERS Minister-president van de Vlaamse Regering Rudi VERVOORT Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudy DEMOTTE Minister-President van het Waalse Gewest Geert BOURGEOIS Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Paul FURLAN Waalse Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad

^