Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002003311 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002009661 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Personeel. - Justitiehuizen Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. L'Heureux, F., stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002009670 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2002 : - is de heer Marissiaux, P., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi :(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002009669 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is de heer Schools, J., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Mechelen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 21/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002009671 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. 21/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002009672 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de juy belast met het afnemen van examens over de kennis van het Nederlands voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002009673 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd september 2002 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...) type koninklijk besluit prom. 04/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002011234 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de provinciale commissies voor de distributie van de provincies West-Vlaanderen en Limburg type koninklijk besluit prom. 04/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002011235 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 06/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002011236 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 21/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002014158 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van de wijze van uitgifte van de loterijen met biljetten genaamd « Cabrio » en « Thematische », openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002022509 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002022524 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 09/07/2002 numac 2002003317 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 03/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002022410 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 3 juni 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002027604 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 31 mei 2002 wordt « Environmental Researc Center-ERC » met ingang van 31 mei 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als het analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen. Bij min Bij ministerieel besluit van 31 mei 2002 wordt de n.v. Algemeen Vervoer Dender & Schelde me(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002027606 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 29 mei 2002 wordt de heer Joseph Jeanmoye, arrondissementscommissaris, met ingang van 1 september 2002 in ruste gesteld. Dit uittreksel vervangt hetgeen dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

decreet

type decreet prom. 18/10/2001 pub. 09/07/2002 numac 2002031287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling type decreet prom. 24/05/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002035848 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002027608 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de centra voor maatschappelijk werk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/01/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige en plaatsvervangend rekenplichtige voor het "Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/03/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002035834 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, inzake de reis- en maaltijdvergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002035849 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/07/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002007180 bron ministerie van landsverdediging Omzendbrief tot toekenning van een herstructureringspremie type omzendbrief prom. 28/06/2002 pub. 09/07/2002 numac 2002022532 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministeriële omzendbrief nr. 420 betreffende de notificatie van homeopathische geneesmiddelen

document

type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur Kennismanagement van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Op 10 augustus 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 in een(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Instellingen en Bevolking » van de FOD « Binnenlandse Zaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minima(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Civiele Veiligheid » van de FOD « Binnenlandse Zaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 j(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal «*****» van de **** «*****» **** : 1. **** zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een **** van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 ****(...) 3. ****(****) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2**** cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002165 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Crisiscentrum » van de FOD « Binnenlandse Zaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar n(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univers(...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002002168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Veiligheids- en preventiebeleid » van de FOD « Binnenlandse Zaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...) type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002009668 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 22 mei 2002 heeft de heer Crijns, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002021281 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 wordt de heer Leën, Frederik H.H., Hoofd van de Afdeling 3 &(...)

document

type document prom. -- pub. 09/07/2002 numac 2002027605 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Politie voor de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein Bij besluit van de secretaris-generaal van 16 mei 2002, dat op 13 juni 2002 in werking treedt, wordt de heer Richard Manka, attaché, aangesteld binnen de grenzen van het ambtsg
^