Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2002
gepubliceerd op 09 juli 2002

Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid

bron
ministerie van financien
numac
2002003311
pub.
09/07/2002
prom.
11/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/11/2002003311/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUNI 2002. - Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 2001 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 2.18.12;

Overwegende dat op het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 een provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 12.394.676 euro, bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid;

Overwegende dat sommige kredieten, geopend op de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002, ontoereikend zijn om de uitgaven verbonden aan de uitvoering van het voornoemd plan te dekken;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 12.394.676 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 18-60-1 (basisallocatie 10.01.27.52) van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2002.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

BIJLAGE - ANNEXE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 11 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

^