Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 maart 2002
gepubliceerd op 09 juli 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, inzake de reis- en maaltijdvergoeding

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035834
pub.
09/07/2002
prom.
08/03/2002
ELI
eli/besluit/2002/03/08/2002035834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAART 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, inzake de reis- en maaltijdvergoeding


De Vlaamse regering, Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, § 2;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20ter , § 2, ingevoegd bij het decreet van 5 juli 1989 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter , § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en op artikel 32ter , § 3 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 12 december 1990 en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en van een « Office de la Navigation », inzonderheid op artikel 8, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 3, § 1, ten dele vernietigd door het arrest nr. 28 van het Arbitragehof van 28 oktober 1986 en op artikel 3, § 2, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 5, § 1 en artikel 11, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid op artikel 2 en artikel 20;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 3 en op artikel 9, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II, inzonderheid op artikel 160, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 9 april 1992 en 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op artikel 24, 44, § 1 en 45, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 48, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van Export Vlaanderen, inzonderheid op artikel 20, § 1, gewijzigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, inzonderheid op artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 1998;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 13 september 2000;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 6 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 22 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 8 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, gegeven op 13 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 26 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, doorgestuurd op 20 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 14 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 27 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 27 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 20 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 27 september 2000;

Gelet op het advies van de algemene raad van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 19 september 2000;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gegeven op 27 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest, gegeven op 12 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Milieumaatschappij, gegeven op 4 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Landmaatschappij, gegeven op 19 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gegeven op 5 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor de Scheepvaart, gegeven op 30 augustus 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, gegeven op 5 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 19 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de administratieve diensten van het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 15 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 15 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 14 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, gegeven op 5 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van Kind en Gezin, gegeven op 4 oktober 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 8 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, doorgestuurd op 20 september 2000;

Gelet op het advies van de directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 29 augustus 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 september 2001, inzake het sectoraal akkoord 2001-2002;

Gelet op het protocol nr. 153.436 van 17 januari 2001 en het protocol nr. 166.487 van 2 juli 2001 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams gewest;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering, op 14 september 2001, over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies 32.326/3 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media en de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Huisvesting en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel V 3 van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 wordt opgeheven.

Art. 2.In deel V van hetzelfde besluit wordt een titel III ingevoegd luidend als volgt : « TITEL III. WIJZIGING VAN DIENSTAANWIJZING EN/OF STANDPLAATSBEPALING Art. V 15. § 1. De administratieve standplaats is de gemeente waar de ambtenaar hoofdzakelijk zijn ambt uitoefent of een zo centraal mogelijk bepaalde gemeente in zijn ambtsgebied. § 2. Voor de ambtenaren met een rang tot en met A2A kan de leidend ambtenaar de standplaats : - wijzigen; - vaststellen, wanneer ze om dienstredenen niet samenvalt met de gemeente waar de centrale administratie of de buitendienst gevestigd is. § 3. De standplaats van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar wordt vastgesteld door de benoemende overheid.

Art. V 15bis . § 1. De leidend ambtenaar kan na advies van de directieraad en mits motivering, de dienstaanwijzing wijzigen van ambtenaren van rang A2 en hoger. § 2. Het daartoe door de leidend ambtenaar gemachtigde afdelingshoofd kan binnen zijn afdeling mits motivering de dienstaanwijzing wijzigen van de ambtenaren van rang A1 en lager.

Art. V 15ter . Deze titel is eveneens van toepassing op de stagiair. »

Art. 3.In deel XIII titel IV « Vergoedingen » van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk III ingevoegd dat luidt als volgt : « Hoofdstuk III. Reis- en hotelkosten en maaltijdvergoeding voor dienstreizen Afdeling 1 - Algemene bepalingen

Art.XIII 104bis.- Reiskosten en maaltijdvergoeding worden slechts vergoed voor dienstreizen, gemaakt op kosten van de ambtenaar. De kosten die de ambtenaar heeft gehad worden terugbetaald, onder de bij dit hoofdstuk en de bijlagen bepaalde grenzen.

Art. XIII 104ter . - De leidend ambtenaar beslist welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is. Afdeling 2 - Reiskosten

Art. XIII 104quater. Deze afdeling is niet van toepassing op de Vlaamse economische vertegenwoordigers bij Export Vlaanderen.

Onderafdeling 1. - Gebruik van privé-voertuigen Art. XIII 104quinquies. § 1. De ambtenaar die voor dienstreizen gebruik maakt van zijn eigen voertuig, zoals hierna vermeld, heeft per afgelegde kilometer recht op een overeenkomstige vergoeding van : - auto, motorfiets en bromfiets : 0,2636 EUR/km - fiets : 0,15 EUR/km op basis van een kostenstaat voor reis- en maaltijdvergoeding.

In voorkomend geval heeft hij ook recht op de terugbetaling van parkeerkosten. § 2. Ingeval van carpooling wordt voor de bestuurder de vergoeding verhoogd met de helft. De personeelsleden die meereizen hebben geen recht op km-vergoeding. § 3. Indien de ambtenaar een reizende functie uitoefent kan hem voor het gebruik van zijn privé-voertuig een forfaitaire vergoeding worden betaald overeenkomstig bijlage Xa bij dit besluit. In dit geval dient hij geen kostenstaat in. De reizende functies worden gedefinieerd door de directieraad. Voor het bepalen van deze reizende functies, worden gemiddeld 3000 km en 60 dienstreizen per maand als minimum gesteld. § 4. De bedragen voor het gebruik van eigen auto, motorfiets of bromfiets, vermeld in §§ 1 en 2, en de bedragen vermeld in bijlage Xa worden elk jaar op 1 juli herzien door de Vlaamse minister bevoegd voor Ambtenarenzaken in functie van de evolutie van de criteria zoals bepaald in de federale reglementering inzake reiskosten.

Art. XIII 104sexies. § 1. Wanneer de ambtenaar verplicht is hetzij zijn eigen autovoertuig, hetzij zijn eigen motorfiets, hetzij zijn eigen bromfiets te gebruiken voor een dienstreis, wordt de verplaatsing van de woonplaats naar de standplaats vergoed aan de helft van de kilometervergoeding. § 2. Wanneer de kortste afstand van de woonplaats naar de plaats waarheen de ambtenaar zich moet begeven niet over de administratieve standplaats loopt dan wordt de ambtenaar volledig vergoed vanaf de woonplaats. § 3. De ringen rond een agglomeratie worden beschouwd als behorend tot die agglomeratie.

Onderafdeling 2 - Gebruik van andere voertuigen dan privé-voertuigen.

Art. XIII 104septies . De door de ambtenaar werkelijk gemaakte kosten voor een dienstreis per vliegtuig of met het openbaar vervoer worden integraal vergoed.

Art. XIII 104octies. De ambtenaar die en dienstreis maakt per spoor reist eerste klasse. Afdeling 3. Hotelkosten en maaltijdvergoeding

Onderafdeling 1 Eendagsreizen Art. XIII 104novies. § 1. De vergoeding voor middagmaal wordt slechts uitbetaald voor dienstreizen die in het totaal minstens zes uur duren. § 2. Indien de ambtenaar een reizende functie uitoefent kan hem voor de vergoeding voor middagmaal een forfaitaire vergoeding worden betaald overeenkomstig bijlage XIb. In dit geval dient hij geen kostenstaat in. De reizende functies worden gedefinieerd door de departementale directieraad.

Voor het bepalen van deze reizende functies houdt de directieraad rekening met de minima bepaald in artikel XIII 104quinquies , § 3. § 3. De vergoeding voor avondmaal wordt slechts uitbetaald voor dienstreizen, die in het totaal minstens zes uur duren en beginnen om of na 14 uur. § 4. Elke periode van zes uur op een dienstboot geeft recht op een maaltijdvergoeding. § 5. De middagmaal- en avondmaalvergoeding kunnen slechts gecumuleerd worden voor dienstreizen die minstens 12 uur duren. § 6. Er wordt geen maaltijdvergoeding toegekend voor dienstreizen binnen een straal van 25 km vanaf de standplaats of woonplaats wanneer de verplaatsing met een motorvoertuig gedaan wordt of binnen een straal van 5 km in het andere geval. Onder motorvoertuig wordt verstaan een auto, een motorfiets of een bromfiets. Indien een ambtenaar om dienstredenen verplicht wordt om gedurende een bepaalde periode een maaltijd te nemen in een restaurant waar de kostprijs in ruime mate hoger ligt dan in een restaurant van de instelling of het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, kan de Vlaamse minister bevoegd voor Ambtenarenzaken hem op deze bepaling een tijdelijke afwijking toestaan en dus toch een maaltijdvergoeding toekennen. § 7.Wanneer de reis op zijn kosten gebeurt heeft de ambtenaar die een eendagsreis maakt met overnachting maximaal recht tot terugbetaling van kamer en ontbijt volgens de bedragen vermeld in de omzendbrief reis- en maaltijdvergoeding. § 8. De vergoeding bedoeld in §§ 1, 3 en 4 bedraagt 9,5 EUR (100 %) en volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer, overeenkomstig artikel XIII 22. De vergoeding bedoeld in §§ 1, 3 en 4 wordt betaald na het indienen van een kostenstaat.

Onderafdeling 2 - Meerdaagse reizen Art. XIII 104decies . Wanneer de reis op zijn kosten gebeurt heeft de ambtenaar die een meerdaagse dienstreis maakt met overnachting maximaal recht tot terugbetaling van kamer en ontbijt volgens de bedragen vermeld in de omzendbrief reis- en maaltijdvergoeding.

Zowel voor middagmaal als voor avondmaal ontvangt hij telkens 17,5 EUR (100 %).

Dit bedrag volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig artikel XIII 22.

Art. 4.Aan artikel XIII 130 van hetzelfde besluit wordt volgende opsomming toegevoegd : - het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 en bij de koninklijke besluiten van 17 maart 1995, van 24 april 1997 van 26 mei 1999 en van 20 juli 2000; - het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993 en bij de koninklijke besluiten van 14 december 1970, 4 december 1990, 4 maart 1993, 17 maart 1995 en 20 juli 2000; - het ministerieel besluit van 11 juli 1967 tot vaststelling van een kilometervergoeding voor de personeelsleden die voor hun dienstreizen gebruik maken van een ander vervoermiddel dan een auto; - het ministerieel besluit van 22 april 1965 tot vaststelling van een kilometervergoeding voor de personeelsleden die voor hun dienstreizen gebruik maken van een ander vervoermiddel dan een auto; - het ministerieel besluit van 9 juni 1964 houdende vergoeding voor verblijfkosten aan de ambtenaren en beambten die in de Brusselse agglomeratie of in de omschrijving van hun administratieve standplaats met controleopdrachten zijn belast; - het ministerieel besluit van 19 november 1973 tot vaststelling voor de personeelsleden van het Ministerie van Financiën van sommige vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 18 februari 1975 en 18 maart 1975; - het ministerieel besluit van 3 november 1965 tot vaststelling van een kilometervergoeding voor diegenen die voor hun dienstverplaatsingen een hun toebehorend ander vervoermiddel dan een wagen gebruiken.

Art. 5.§ 1. De forfaitaire vergoedingen bedoeld respectievelijk in artikel XIII 104quinquies , § 3 en artikel 104novies , § 2 en waarvan de bedragen opgenomen zijn in als bijlage Ia en IIa bij dit besluit, gelden vanaf 1 januari 2002. Deze bijlagen worden bij het stambesluit VOI van 30 juni 2000 ingevoegd als bijlage Xa en XIa. § 2. Tot 31 december 2001 blijven de bedragen van bijlagen Ib en IIb bij dit besluit geldig. Deze bijlagen worden bij het stambesluit VOI van 30 juni 2000 ingevoegd als bijlage Xb en XIb.

Art. 6.§ 1. De bedragen die in dit besluit in euro zijn vermeld in de artikelen opgesomd in de hiernavolgende kolom 2, worden vanaf 1 september 2001 tot 31 december 2001 vervangen door de bedragen in Belgische frank vermeld in de hiernavolgende kolom 4.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. In afwijking van § 1 wordt voor niveau B, C, D en E het bedrag van 9,5 euro (100 %) voor een maaltijdvergoeding (eendagsreis) reeds vanaf 1 juli 2001 tot 31 december 2001 vervangen door 375 BEF (100 %). § 3. Het bedrag van de kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 10 BEF/km en vanaf 1 juli 2001 tot 31 december 2001 10,63 BEF/km.

Art. 7.De artikelen XIII 38, XIII 99, XIII 124 van hetzelfde besluit worden opgeheven. Artikel XIII 125, § 1 wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2000.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2001, uitgezonderd voor : - de vergoeding per kilometer voor de dienstverplaatsing met de auto, motorfiets of bromfiets, vermeld in artikel XIII 104quinquies , § 1; - de maaltijdvergoeding zoals vermeld in artikel XIII 104novies wat de niveaus B, C, D en E betreft; die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2001. - artikel 2, wat artikel V 15bis betreft, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2001.

Art. 9.De leden van de regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 maart 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

BIJLAGE Ia (EUR) (= Xa stambesluit VOI van 30 juni 2000) FORFAITARISERING KM-VERGOEDING (EUR) (geldig vanaf 1 januari 2002) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding, De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

BIJLAGE Ib (= Xb stambesluit VOI van 30 juni 2000) FORFAITARISERING KM-VERGOEDING (in BEF) (geldig tot 31 december 2001) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding, De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

BIJLAGE IIa (EUR) (= bijlage XIa van het stambesluit VOI van 30 juni 2000) FORFAITARISERING MIDDAGMAALVERGOEDING (geldig vanaf 1 januari 2002) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding, De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

BIJLAGE IIb (BEF) (= bijlage XIb van het stambesluit VOI van 30 juni 2002) FORFAITARISERING MIDDAGMAALVERGOEDING (geldig tot 31 december 2001) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000 inzake de reis- en maaltijdvergoeding, De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS

^