Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 juli 2002

Selectie van een Directeur-generaal « Veiligheids- en preventiebeleid » van de FOD « Binnenlandse Zaken » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onder(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002168
pub.
09/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van een Directeur-generaal « Veiligheids- en preventiebeleid » van de FOD « Binnenlandse Zaken » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn.2. Op 10 augustus 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben.3. Vereist(e) diploma(s) op 10 augustus 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau of titularis zijn van een graad van niveau 1. [Worden eveneens aanvaard: - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's; - de in het buitenland behaalde diploma's en studiegetuigschriften die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen.] De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Solliciteren kan tot 10 augustus 2002.

U reageert per fax (02-214 45 60) of brief t.a.v. Mevr. Martine De Cuyper (SELOR, Dienst « Selecties Federale Overheid », Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, bus 4, 1010 Brussel - Tel. 02-214 44 66) of per e-mail martine.decuyper@selor.be.

Uw inschrijving moet vergezeld zijn van een ingevuld standaard-CV-formulier. Dit formulier vindt u terug op de website www.copernic-us.be of kan u aanvragen bij Mevr. Ilse Spiessens.

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer ANG01621 (voor Nederlandstalige kandidaten) of AFG01671 (voor Franstalige kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

^