Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002003320 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de fusie tussen twee beleggingsondernemingen . - Wi(...) Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002003321 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen een beleggingsonderneming en een kredietinstelling Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995, heef(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000018 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 februari 1981 betreffende het indienen van een Europese octrooiaanvraag, het omzetten ervan in een nationale aanvraag en het registreren van Europese octrooien met rechtsgevolgen in België type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 februari 2000 ter goedkeuring van de interprofessionele akkoorden van een interprofessioneel organisme erkend in het kader van de productie van zaaizaden type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000065 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000100 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 juli 1998 tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000128 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 08/03/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000224 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten type koninklijk besluit prom. 20/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002000514 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012298 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de creatie van een tewerkstellingsakkoord in uitvoering van hoofdstuk IV van titel III van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012465 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 23/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1968 betreffende het statuut van de syndicale afgevaardigde type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012462 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan, in uitvoering van het protocol van collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1999 betreffende de tewerkstelling en vorming, in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling IV van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen alsook het koninklijk besluit van 4 juni 1999 houdende de vormvoorwaarden waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst en het akkoord betreffende vorming en tewerkstelling dienen te voldoen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeevisserij" type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012675 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012676 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen type koninklijk besluit prom. 14/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 19/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002016115 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002022371 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/05/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002022534 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, 7°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002003326 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002011085 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Machtigingen tot bevoegdheid Bij ministerieel besluit van 27 februari 2002 worden de titularissen van de hierna vermelde functies gemachtigd tot het uitoefenen van de bevoegdheid in het kader van de toepassing van artikel 1 - de directeur-generaal van het Bestuur Handelsbeleid; - de adviseur-generaal, tweetalig adjunct(...) type ministerieel besluit prom. 12/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011151 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de doorvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik type ministerieel besluit prom. 12/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011152 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011232 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002016116 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 09/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027579 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden op het grondgebied van de gemeente Moeskroen voor gemengde bedrijfsactiviteit bestemd worden type ministerieel besluit prom. 04/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027583 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van goederen te Komen-Waasten

decreet

type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027588 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake toegang tot informatie, inspraak voor de bevolking en mogelijkheid van verhaal in milieuzaken, opgemaakt te Aarhus op 25 juni 1998, en met zijn Bijlagen type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027587 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België betreffende het programma AIRBUS A330/A340 en met de Bijlagen I en II, opgemaakt te Madrid op 26 juli 1995 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027586 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk België en het Internationale Comité van het Rode Kruis opgemaakt te Brussel op 19 april 1999 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027589 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap van België, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Rabat op 26 oktober 1999 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027591 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Tsjechische Republiek, anderzijds, opgemaakt te Praag op 28 maart 2001 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027592 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Republiek Libanon en, anderzijds, de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgemaakt te Brussel op 26 september 2000 type decreet prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002027590 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Republiek Slowakije, anderzijds, opgemaakt te Bratislava op 30 maart 2001 type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002009647 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 19 juni 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, is aan Mevr. Van de Peer, P., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om van

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 10/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002003304 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002003312 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/03/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002031188 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te bevorderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002018045 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Charles Deloof, wonende te 8310 Assebroek , Sint-Trudostraat 66, en Marie-Louise(...) Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers : - G/A. 122.289/X-11.003; - G/A. 122.304/X-(...) type bericht prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002018046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 12 april 2002 een vordering tot schorsing van de Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 122.357/XII-3571. Verzoekende partijen :

document

type document prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002002163 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur Personeelsontwikkeling van de Directie Personeel van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 10 juli 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van Niveau 1 in e(...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...) type document prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002002162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Directeur Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement van de Directie Organisatie van de FOD « Personeel en Organisatie » Toelaatbaarheidsvereisten : Op 10 juli 2002 gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie (...) De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u (...)

erratum

type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003238 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking en van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003239 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003240 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 11 mei 1965 betreffende het toekennen van vergoedingen wegens verblijfkosten aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie. - Erratum type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003243 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003241 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse verordeningsbepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Erratum type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003244 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake bijzondere graden van het personeel van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 11/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003246 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uniformisering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro. - Errata type erratum prom. 11/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003247 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Erratum type erratum prom. 11/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003248 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van Financiën. - Errata type erratum prom. 11/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003245 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uniformisering van de spilindexen in de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Errata type erratum prom. 11/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003249 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën. - Erratum type erratum prom. 12/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003250 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de merking van bepaalde biljetten luidend in Belgische frank die bestemd zijn om uit de omloop te worden genomen naar aanleiding van de omschakeling op de chartale euro. - Erratum type erratum prom. 18/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot invoering van de euro in de ministeriële besluiten met betrekking tot de Thesaurie. - Errata type erratum prom. 26/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002009651 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht. - Erratum

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 03/07/2002 numac 2002009650 bron ministerie van justitie Adreswijziging rechtbank van eerste aanleg en parket procureur des Konings Hasselt Vanaf 1 september 2002 zullen de rechtbank van eerste aanleg en het parket van de procureur des Konings te Hasselt gevestigd zijn Thonissenlaan 75, te 3500 Hassel
^