Etaamb.openjustice.be
Programmadecreet van 08 juli 2022
gepubliceerd op 02 augustus 2022

Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022

bron
vlaamse overheid
numac
2022032862
pub.
02/08/2022
prom.
08/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JULI 2022. - Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Financiën en Begroting

Art. 2.Aan artikel 53, § 4, van het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° de ontvangen middelen als gevolg van de waarborgen, vermeld in artikel 18, vierde lid, van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en in artikel 13 van het Indemniteitsdecreet van 21 januari 2022.". HOOFDSTUK 3. - Landbouw en Visserij Afdeling 1. - Uitbreiding Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij voor

cofinanciering van het Vlaams Klimaatfonds voor land- en tuinbouw

Art. 3.Aan artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij, gewijzigd bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° Vlaams Klimaatfonds: het Vlaams Klimaatfonds, vermeld in artikel 14 van het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten.".

Art. 4.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° uitgaven die betrekking hebben op de cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor land- en tuinbouw gerelateerde initiatieven.".

Art. 5.Aan artikel 5 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten en gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017 en 6 juli 2018, wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° financiering uit het Vlaams Klimaatfonds.".

Art. 6.Aan artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. De raad verleent geen advies over de middelen en uitgaven gerelateerd aan het Vlaams Klimaatfonds.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende

het landbouw- en visserijbeleid

Art. 7.Artikel 12 van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013035845 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.In het kader van de landbouwvorming kunnen naschoolse activiteiten worden georganiseerd.

De Vlaamse Regering kan de doelgroepen van de naschoolse activiteiten, vermeld in het eerste lid, en de doelen waartoe die activiteiten moeten bijdragen, bepalen.

In het kader van de naschoolse activiteiten, vermeld in het eerste lid, kunnen examens georganiseerd worden en getuigschriften en attesten uitgereikt worden.".

Art. 8.Artikel 14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017 en 26 april 2019, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt het woord "centra" vervangen door het woord "begunstigden"; 2° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 dat de begunstigden erkend of geregistreerd moeten worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen en aan welke voorwaarden ze in voorkomend geval moeten voldoen;"; 3° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° op welke wijze examens georganiseerd worden, en onder welke voorwaarden een attest of getuigschrift verkregen kan worden.".

Art. 10.Artikel 16 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.Binnen de grenzen van de jaarlijks toegestane begrotingskredieten kunnen subsidies worden toegekend voor de organisatie van sensibiliseringsacties om een duurzame landbouw te bevorderen.

Met betrekking tot de subsidies, vermeld in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering bepalen: 1° wie in aanmerking komt voor subsidiëring;2° dat de begunstigden erkend of geregistreerd moeten worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen en aan welke voorwaarden ze in voorkomend geval moeten voldoen;3° aan welke regels de sensibiliseringsacties moeten voldoen;4° aan welke verplichtingen de begunstigden moeten voldoen;5° onder welke voorwaarden de subsidie verleend wordt; 6° welke procedure gevolgd moet worden.".

Art. 11.In hetzelfde decreet worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 17, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017 en 26 april 2019;2° artikel 18. HOOFDSTUK 4. - Onderwijs en Vorming Afdeling 1. - Bijzondere salarisschalen hoger kunstonderwijs

Art. 12.In artikel III.5, § 12, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de tabel wordt vervangen door wat volgt: "

begrotingsjaar

VOWprof

VOWprof2014

VOWhko2014

bedrag professionele kunstopleidingen

bedrag bijzondere salarisschalen

2012

800.000


2013

5.200.000


2014

7.500.000

100.000


2015

10.900.000

100.000


2016

14.300.000

100.000


2017

17.666.520

100.000


2018

20.966.520

100.000


2019

24.366.520

100.000


2020

27.766.520

100.000


2021

27.766.520

100.000


2022

31.166.520

100.000

2.000.000

2023

34.566.520

100.000

2.000.000

vanaf 2024

37.066.520

100.000

2.000.000


2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Het bedrag voor de aanpassing van de bijzondere salarisschalen is op indexniveau 2022 en wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexformule, vermeld in paragraaf 9.". Afdeling 2. - Rechtzetting artikel III.5, § 16, van de Codex Hoger

Onderwijs (overdracht `assistent in de psychologie' naar Artesis Plantijn Hogeschool)

Art. 13.In artikel III.5, § 16, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 sluiten, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Volgende bedragen, uitgedrukt in euro, worden toegevoegd aan de bedragen VOWprof, vermeld of berekend overeenkomstig dit artikel:

Begrotingsjaar 2019

25.594,20

Begrotingsjaar 2020

51.188,40

Begrotingsjaar 2021

76.782,60

Begrotingsjaar 2022

102.376,80

Vanaf begrotingsjaar 2023

127.971,00


". Afdeling 3. - Herschikking werkingsuitkeringen hoger onderwijs

Art. 14.In artikel III.24, § 11, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de tabel wordt vervangen door wat volgt: "

2021

Vanaf 2022

bestemming

hogescholen

universiteiten

hogescholen

universiteiten

budget wendbaar en weerbaar personeelsbeleid

2.638.575

1.776.250


afschaffen baremieke leeftijd

5.047


optrekken laagste lonen ATP

45.441

56.559


2° het derde lid wordt opgeheven. Afdeling 4. - Vormingsfonds hogescholen

Art. 15.In artikel III.34, § 6, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/03/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014031412 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2001 type decreet prom. 21/03/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014035432 bron vlaamse overheid Decreet tot aanpassing van enkele hogeronderwijsbepalingen die de organisatie en controle van het onderwijs faciliteren en de plan- en implementatielasten verminderen type decreet prom. 21/03/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035613 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type decreet prom. 21/03/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014031415 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 1998 type decreet prom. 21/03/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014031413 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2000 type decreet prom. 21/03/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014031414 bron brussels hoofdstedelijk parlement Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 1999 type decreet prom. 21/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035419 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de eerste zin vervangen door wat volgt: "Vanaf het begrotingsjaar 2022 ontvangen de universiteiten een bedrag van 464.000 euro voor de vorming en opleiding van het personeel aan de universiteiten."; 2° in de tweede zin van het eerste lid en in het tweede lid worden de woorden "en hogescholen" opgeheven. Afdeling 5. - Wendbaar en weerbaar personeelsbeleid hoger onderwijs

Art. 16.In artikel III.34/1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten0, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1. De hogescholen en universiteiten ontvangen de volgende aanvullende uitkeringen:

2021

vanaf 2022

bestemming

hogescholen

universiteiten

hogescholen

universiteiten

bevorderen duurzame mobiliteit en verhoging fietsvergoeding

356.100

838.375

1.089.666

2.565.428

tegemoetkoming in het digitaliserings- beleid

356.100

670.700

1.089.666

2.052.342

internetvergoeding

1.424.400

2.682.800

4.358.664

8.209.368

tegemoetkoming kortingskaart

89.025

167.675

90.806

171.029

wendbaar en weerbaar personeelsbeleid

3.060.000

1.737.794

re-integratiecoaches

688.500


De bedragen worden verdeeld op basis van het procentuele aandeel van elke hogeschool en universiteit in de totale werkingsmiddelen.

In afwijking van het tweede lid, worden de bedragen voor de re-integratiecoaches als volgt verdeeld:

hogeschool

bedrag (in euro)

1° Arteveldehogeschool

57.375

2° Erasmushogeschool Brussel

38.250

3° Hogeschool Gent

76.500

4° LUCA School of Arts

38.250

5° Hogeschool West-Vlaanderen

38.250

6° Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

57.375

7° Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid

57.375

8° Thomas More Kempen en Thomas More Mechelen-Antwerpen

76.500

9° UC Leuven en UC Limburg

76.500

10° Odisee

57.375

11° Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

57.375

12° Hogeschool PXL

38.250

13° Hogere Zeevaartschool

19.125


Het bedrag dat conform het eerste, tweede en derde lid wordt verkregen, wordt toegevoegd aan de werkingsmiddelen.". Afdeling 6. - Aanpassing berekening werkingsuitkeringen

graduaatsopleidingen - beperking van de groei

Art. 17.In artikel III.42/1, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten sluiten en vervangen bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 18/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044513 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° voor het begrotingsjaar 2022: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2019-2020 in de hogescholen vermenigvuldigd met 8/12, en met het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studie- punten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2019-2020 in de hogescholen, beperkt tot 2% en vermenigvuldigd met 4/12;"; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° voor het begrotingsjaar 2023: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2021-2022 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2020-2021 in de hogescholen, beperkt tot 2%;"; 3° aan het eerste lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° voor het begrotingsjaar 2024: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2022-2023 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2021-2022 in de hogescholen, beperkt tot 2%."; 4° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "In de begrotingsjaren 2020 en 2021 wordt de groei, berekend overeenkomstig het eerste lid, verdeeld onder de betrokken hogescholen op basis van hun aandeel in de groei van het aantal lestijden gedeeld door 12 respectievelijk het aantal opgenomen studiepunten."; 5° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 wordt de groei, berekend overeenkomstig het eerste lid, berekend per hogeschool op het budget van de hogeschool in kwestie.". Afdeling 7. - Aanpassing berekening werkingsuitkeringen

graduaatsopleidingen - beperking van de groei bij die instellingen die geen graduaatsopleidingen overgenomen hebben van de CVO's

Art. 18.In artikel III.42/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011326 bron vlaamse overheid Decreet houdende een circusbeleid type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019040781 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs type decreet prom. 01/03/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019030259 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040678 bron vlaamse overheid Decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren type decreet prom. 01/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040739 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1°, b), i), wordt vervangen door wat volgt: "i) voor het begrotingsjaar 2022: het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2019-2020 in de hogeschool in kwestie, vermenigvuldigd met 8/12, en met het percentage van de evolutie tussen het aantal opgenomen studiepunten in de graduaatsopleidingen van het academiejaar 2020-2021 en het aantal opgenomen studiepunten van het academiejaar 2019-2020 in de hogescholen, beperkt tot 2% en vermenigvuldigd met 4/12;"; 2° aan punt 1°, b), ii), wordt de zinsnede ", beperkt tot 2%" toegevoegd;3° aan punt 1°, b), iii), wordt de zinsnede ", beperkt tot 2%" toegevoegd;4° aan punt 2°, b), wordt de zinsnede ", beperkt tot 2%" toegevoegd;5° aan punt 2°, c), wordt de zinsnede ", beperkt tot 2%" toegevoegd;6° aan punt 3°, b), wordt de zinsnede ", beperkt tot 2%," toegevoegd;7° het tweede lid wordt opgeheven. Afdeling 8. - Toelage Hogere Instituten en andere instellingen voor

Schone Kunsten

Art. 19.In artikel III.119 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2021 pub. 22/02/2022 numac 2022020178 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 23/12/2021 pub. 11/03/2022 numac 2022030475 bron vlaamse overheid Decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking type decreet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021043608 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2022 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.De Vlaamse Regering kan in de vorm van een jaarlijkse toelage bijdragen in de financiering van de Hogere Instituten voor Schone Kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren.

De toelage aan P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) wordt vanaf het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 1.309.000 euro.

De toelage aan het Orpheus Instituut wordt vanaf het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 757.000 euro.

De toelage aan de IOA (International Opera Academy) wordt vanaf het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 576.000 euro.

De toelage aan het HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) wordt voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 1.000.000 euro.

De toelage aan PoPoK (Posthogeschool voor Podiumkunsten) wordt voor het begrotingsjaar 2022 vastgesteld op 461.000 euro.

De bedragen, vermeld in deze paragraaf, worden binnen de perken van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het begrotingsjaar 2022 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule, vermeld in artikel III.5, § 9."; 2° paragraaf 6, 7, 8 en 9 worden opgeheven. Afdeling 9. - Omkadering permanente ondersteuning voor de CLB's van

het officieel gesubsidieerd onderwijs

Art. 20.In artikel 40, § 2, van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding sluiten betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Van de omkaderingsgewichten aan de gesubsidieerde officiële permanente ondersteuningscellen, vermeld in het eerste lid, 1°, worden 1,44 omkaderingsgewichten toegekend aan de permanente ondersteuningscel van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten enerzijds en 0,55 omkaderingsgewichten aan de permanente ondersteuningscel van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen anderzijds.". HOOFDSTUK 5. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 21.Aan artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006, 21 november 2008, 18 december 2009, 30 juni 2017 en 20 december 2019, wordt een paragraaf 10 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 10. De middelen van het fonds van het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verkregen op basis van paragraaf 2, kunnen eveneens aangewend worden voor de betaling van facturen voor het tijdelijk inhuren van personeel via uitzendarbeid of externe ICT-profielen ter vervanging van de personeelsleden binnen WVG die ten laste genomen worden door andere organisaties of overheden.". HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 22.Dit decreet treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van: 1° artikel 7 tot en met 11, die in werking treden op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum;2° artikel 18 en 20, die in werking treden op 1 september 2022. Artikel 2, 12 tot en met 17 en 19 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, B. DALLE De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - Ontwerp van programmadecreet : 1302 - Nr.1 - Verslagen : 1302 - Nrs. 2 t/m 5 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1302 - Nr. 6 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 6 juli 2022.

^