Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022204415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022015330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties type koninklijk besluit prom. 06/06/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten naar de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning type koninklijk besluit prom. 14/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032760 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren type koninklijk besluit prom. 20/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032875 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1675/27 van het Gerechtelijk Wetboek en tot organisatie van de toekenningsvoorwaarden, de betalingsmodaliteiten en het beheer van en de controle op de toelagen voor de oprichting van het centraal register collectieve schuldenregelingen type koninklijk besluit prom. 12/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022204343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022, wordt met ingang van 1 augustus 2022, aan Mevrouw Marie-Laurence Mevrouw Marie-Laurence LAMBERT wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in he(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022041147 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 02/08/2022 numac 2022204336 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 02/08/2022 numac 2022204334 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/12/2021 pub. 02/08/2022 numac 2022204339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09, programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Benoeming van de voorzitter Bij ministerieel besluit van 18 juli 2022, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: Wordt de

arrest

type arrest prom. 17/05/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel type arrest prom. 14/06/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032530 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van de Teams Invordering natuurlijke personen Jette en Sint-Joost

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022020947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 06/05/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022041595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de handelsnormen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204455 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeenten Comblain-au-Pont en Fexhe-le-Haut-Clocher aangewezen wordt

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204483 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Opleidingsbeheerden (niveau B) voor Mobiliteit-Brussels. - Selectienummer: REQ147 Solliciteren kan tot en met 16/08/2022 via www.talent.brussels. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Een lijst van maximaal 12 laureaten, geldig voor 6 maanden, zal na de selectie worden opgesteld.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022032873 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikkingen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van 21 juni 2022, - is het adjunct-mandaat van ondervoorzitter van mevr. Van Gerwen L., vast hernieuwd met ingang van 19 december 2022. - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg

programmadecreet

type programmadecreet prom. 08/07/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032862 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2022

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. RABARISON Giulia, met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. MAHAUX Véronique met ing Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een attaché Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt de heer GOOSSENS Robin, met ingang van 1 juni 2022 m(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. AKKERMANS Inne, met inga Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevr. HAJLAOUI Nada, met ingan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 17 juli 2022 wordt mevrouw SU(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 juli 202 1° als vertegenwoordigers van universiteiten : - de heren FLAMAING Johan, PETROVIC Mirko en SCH(...)

document

type document prom. 20/03/2022 pub. 02/08/2022 numac 2022032052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 02/08/2022 numac 2022204448 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de DIRECTEUR-GENERAAL Juridische Expertise voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG22725 Solliciteren kan tot en met 01/09/2022 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.
^