Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 juni 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021031940
pub.
02/08/2021
prom.
30/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, artikel 27, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie;

Gelet op de aanwijzingen die uitgezonden door een representatieve vakorganisatie, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie sluiten tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1) in 1°, eerste streepje, worden de woorden "de heer Marceau Verhaege (RSVZ)" vervangen door de woorden "de heer Claude Franc (RVA)";2) in 2°, eerste streepje, worden de woorden "de heer Claude Franc (RVA)" vervangen door de woorden "mevrouw Catherine Haubruge (RIZIV)".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 30 juni 2021.

P. DE SUTTER

^