Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2021

Aanstelling Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021, wordt de heer Daniel FLORE aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur ad interim van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de Federale overheidsdienst Justitie in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021021256
pub.
06/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Aanstelling Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die beslissen welke procedure gevolgd wordt na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020 sluiten, wordt de heer Daniel FLORE aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur ad interim van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juli 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^