Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen type wet prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021021248 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juni 2021, wordt een einde gesteld aan de tijdelijke aanwijzing van de heer Danny Spitaels, als Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de Federale Overheidsdienst Justitie met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021031568 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 06/07/2021 numac 2021042349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021042424 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, wordt de heer Tim VAN HOOLST, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW4, met de titel van onderzoeksleider bij de Koninklijke Sterrenwacht van België in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021042540 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021021256 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021, wordt de heer Daniel FLORE aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur ad interim van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de Federale overheidsdienst Justitie in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021203193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 10/05/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021203224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van een afwijking van de bepalingen betreffende de statische druk op de meter voor het water dat door de "Société wallonne des Eaux " verdeeld wordt

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021201440 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2021 van 11 maart 2021 Rolnummer 7244 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 17 januari 2019 « betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021202684 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2021 van 20 mei 2021 Rolnummers 7273 en 7294 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 april 2019 « betreffende het roerend e Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021188 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor een eenmalige onkostenvergoeding voor studenten die in het academiejaar 2020-2021 een diploma van bachelor in de verpleegkunde behalen met een studieomvang van 240 studiepunten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021030799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het programma van de kleuterschool van het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021042404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het kernnet

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021042539 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende diagnostische referentieniveaus in radiodiagnose met röntgenstraling

erratum

type erratum prom. 09/04/2020 pub. 06/07/2021 numac 2021042435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021042558 bron brussels hoofdstedelijk gewest RID in voege op 1 januari 2021. - ADR. - Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2021, akte nr. 2021/30148: 1.1.3.6.5 Vervang 1.1.3.1 a) en d) door 1.2.1 Definities: verplaats "flexibele IBC" naar de indeling onder letter f 1.2.1 Def(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021042464 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Sabine L.F. DE SCHRIJVER, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021042466 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt de heer Jo F.L. DENIJS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bij besl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021042465 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Wendy ROELANDT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing va

document

type document prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021202988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 juni 2021, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven : 1.(...) type document prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021203302 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Preventie (niveau A2) voor De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: ANB21012 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 06/07/2021 numac 2021203304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Tekenaars (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21065 Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^