Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 juli 2021

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Christian THILL. Bij hetzelfde besluit wordt de b

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2021021307
pub.
20/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020 type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die beslissen welke procedure gevolgd wordt na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Christian THILL. Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^