Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die beslissen welke procedure gevolgd wordt na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020 type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021021304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van onafhankelijke deskundigen en waarnemers in het Auditcomité dat gemeenschappelijk is voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap en de Overheidsdienst van Wallonië type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021021305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de subsidiëring van associatieve en expressieradio's met een cultureel doeleinde of voor permanente opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een aanbesteding voor de toewijzing van een radiofrequentie bestemd voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 01/09/2021 numac 2021031852 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 genomen met toepassing van artikel 111, § 2, 1° van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031854 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en opvoedkundige prestaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging tot oprichting van de gespecialiseerde basisschool van de types 2 en 5 "L'Univers du Petit Prince" die deel uitmaakt van de Federatie van onafhankelijke gesubsidieerde vrije scholen

document

type document prom. 30/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen type document prom. 30/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021237 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal Brussel Huisvesting tot subdelegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor herhuisvestingstoelagen
^