Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2021

Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 21 mei 2021 worden de resoluties van 23 maart 2021 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de budgetten van het boekjaar 2021 van 3 provinciebe - Gewoon bedrijf "Les Rhizomes"; - Gewoon bedrijf "Ressort"; - Gewoon bed(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021204969
pub.
26/10/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 21 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021202808 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 januari 2021 betreffende de aanvraag tot registratie van de benaming "Boudin blanc de Liège" als beschermde geografische aanduiding type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021472 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie EFRO van de Algemene Directie van Brussel International type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021473 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie EFRO van de Algemene Directie van Brussel International type ministerieel besluit prom. 21/05/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021203720 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4780 Sankt Vith, Prümer Straße 39 sluiten worden de resoluties van 23 maart 2021 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de budgetten van het boekjaar 2021 van 3 provinciebedrijven aanneemt: - Gewoon bedrijf "Les Rhizomes"; - Gewoon bedrijf "Ressort"; - Gewoon bedrijf "Anim'Hainaut".

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 8 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Blegny sluiten wordt het besluit goedgekeurd, waarbij beslist wordt om reservekredieten over te schrijven voor de huishoudelijke uitgaven van de gewone dienst van de provinciale begroting van het begrotingsjaar 2021 naar de verplichte uitgaven van dezelfde aard in de vorige begrotingsjaren van de genoemde provinciale begroting, voor een bedrag van 44.634 euro.

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 27 juli 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021032061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg Antwerpen-DS-Noordzeeterminal-2NT, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 16/08/2021 numac 2021032151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg Antwerpen-DS-Noordzeeterminal-1NT, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 218, Tessenderlo - Km 3.450, gelegen te Ham, ter hoogte van de kilometerpaal 0.534 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 218, Tessenderlo - Km 3.450, gelegen te Tessenderlo, ter hoogte van de kilometerpaal 2.630 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 16/08/2021 numac 2021032150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 273, Balen-Werkplaatsen - Lommel , gelegen te Lommel, ter hoogte van de kilometerpaal 2.491 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 405 op de spoorlijn nr. 221, Y Ford - Y Lillobrug, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.270 sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het begrotingsjaar 2021 van de provincie Henegouwen, aangenomen door de provincieraad op 29 juni 2021, goedgekeurd.

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2021 worden de resoluties van 29 juni 2021 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de begrotingswijzigingen nr.1 van het boekjaar 2021 van 2 provinciebedrijven aanneemt: - Provinciebedrijf voor onderwijs "APMMBC"; - Provinciebedrijf "Hainaut Analyses".

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 16 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032135 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032136 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer sluiten worden de resoluties van 29 juni 2021 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de rekeningen van het boekjaar 2020 van 10 provinciebedrijven aanneemt: - Provinciebedrijf "Impulsion"; - Provinciebedrijf "PROMAR"; - Provinciebedrijf voor onderwijs "Cité G.Point"; - Provinciebedrijf "Hainaut Analyses"; - Provinciebedrijf "Mess et hébergements d'Havré"; - Provinciebedrijf voor onderwijs "Hôtel de Savoie" te Zinnik; - Provinciebedrijf "Hainaut Concept Impression"; - Provinciebedrijf voor onderwijs "APMMBC" te Morlanwelz; - Provinciebedrijf voor onderwijs van Charleroi; - Provinciebedrijf voor onderwijs "Mess de La Louvière".

PROVINCIE NAMEN. - Bij ministerieel besluit van 30 juni 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021258 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanduiding, in de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, van de bevoegde hiërarchisch meerdere inzake tuchtzaken en schorsing in het belang van de dienst type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020 type ministerieel besluit prom. 30/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die beslissen welke procedure gevolgd wordt na de vaststelling van inbreuken zoals bedoeld in artikel XV.60/1, § 2, tweede lid van het Wetboek van economisch recht sluiten worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het begrotingsjaar 2021 van de provincie Namen, aangenomen door de provincieraad op 28 mei 2021, goedgekeurd.

^