Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022280 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 19/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 13/12/2020 pub. 26/10/2021 numac 2021022205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 3, § 2 van de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021022207 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van 7 oktober 2021 houdende de vaststelling van de criteria op basis waarvan de door het vliegtuigpersoneel opgelopen dosis kan worden beschouwd als minder dan 1 mSv per jaar Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 h Besluit : Enig artikel. Voor de toepassing van artikel 9.1 koninklijk besluit van 20 juli 2001 h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021033497 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2021, is opdracht gegeven om het ambt van secretaris bij het secretariaat van de gedelegeerd Europese aanklagers te vervullen, aan de heer Van Buggenhout D., deskundige bij het parket Brus Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021033603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijksperso - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur Internationale Relaties - Coördinator - Comm(...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021042825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2021 aan de MUCF type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021042845 bron sciensano Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt Mevrouw Christiane VLEMINCKX, geboren op 12 februari 1958, bevorderd met ingang van 1 september 2020 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Eerstaanwezend werkleider in type koninklijk besluit prom. 17/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021205067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022273 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2018 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor medische specialisten in klinische biologie type ministerieel besluit prom. 11/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor medische specialisten in klinische infectiologie type ministerieel besluit prom. 08/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022275 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021033485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel te vervullen aan Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan plaatsvinden voor 18 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021204969 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 21 mei 2021 worden de resoluties van 23 maart 2021 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen de budgetten van het boekjaar 2021 van 3 provinciebe - Gewoon bedrijf "Les Rhizomes"; - Gewoon bedrijf "Ressort"; - Gewoon bed(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021204796 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 251.479 van 14 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 september 2021, heeft de Raad van State de volgende prej « Schenden de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 3°, 40ter, § 1, en 40ter, § 2, eerst(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021204797 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 251.450 van 9 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 september 2021, heeft de Raad van State de volgende preju « Schendt artikel L1523-10, § 3, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentra(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de graden en salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en loodsdienst-rededienstcoördinatoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021032813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker dekvloeren type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie fijnschilder type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021032814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker stukadoorwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker schilder- en decoratiewerken type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker tegelzetwerken type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie buitenschrijnwerker kunststoffen/pvc type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie buitenschrijnwerker aluminium/metaal type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aankoper

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033618 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033619 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Beheerraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033620 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021033640 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk en titel XIV

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021204790 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 6 juli 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 augustus 2021, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, afdeling « Zijn de artikelen 182 en 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veili(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205060 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren van de financiële afdeling (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG21186 Solliciteren kan tot 30/08/2021 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205019 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundig controleurs (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG21225. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20/10/2021. De uiterste inschrijvings(...) Solliciteren kan tot 03/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205063 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Arts. - Data analisten (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: ANG21225. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belg(...) De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot en met 25/11/2021. Solliciteren(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021021963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2021, wordt de heer Christophe HESSELS aangesteld in de hoedanigheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2021, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: - wordt aan de - wordt, op voordracht van een representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als lid van het zelfd(...)

document

type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205018 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG21078 Deze selectie werd afgesloten op 26/10/2021. Er zijn 2 laureaten(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021204977 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 10 september 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de "s.r.l. CEMEPRE", gevestigd rue de la Menuiserie 19, Bij beslissing van 10 september 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse(...) type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205020 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Windows/Linux systeembeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG21119 Deze selectie werd afgesloten op 05/10/2021. Er zijn 2 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205023 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerkbeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG21153 Deze selectie werd afgesloten op 01/10/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205022 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technical Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: AFG21102 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 2 jaa(...) type document prom. -- pub. 26/10/2021 numac 2021205021 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technical Officers (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG21134 Deze selectie werd afgesloten op 21/09/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 j(...)
^