Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040646
pub.
06/09/2018
prom.
29/08/2018
ELI
eli/besluit/2018/08/29/2018040646/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: " wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten"), artikel 7quater, ingevoegd door de wet van 26 maart 2014;

Gelet op de probabilistische analyse van de netbeheerder van 15 november 2017 betreffende de toestand van 's lands bevoorradingszekerheid uitgevoerd overeenkomstig artikel 7bis van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014, alsook op het begeleidend schrijven bij die analyse;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Energie van 15 december 2017 betreffende de noodzaak tot het aanleggen van een strategische reserve opgesteld overeenkomstig artikel 7ter van voornoemde wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, ingevoegd door de wet van 26 maart 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 sluiten houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 sluiten houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018.

Overwegende de engagementen aangegaan door de minister van energie in een brief van 13 oktober 2017 ten opzichte van de Europese Commissie in het kader van de aanmelding voor staatssteun van het mechanisme van de strategisch reserve die door de Belgische overheid werd verricht op 13 juli 2017 overeenkomstig artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het licht van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 en die resulteerde in de beslissing van de Europese Commissie met kenmerk `SA.48648' van 7 februari 2018;

Overwegende de instructie van de minister van energie van 28 juni 2018 aan de netbeheerder om de berekening van de nood aan strategische reserves voor de winterperiode 2018-2019 te actualiseren, rekening houdend met de terugkeer van de centrale van Seraing naar de elektriciteitsmarkt en alle andere belangrijke ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt;

Overwegende dat een belangrijke ontwikkeling op de elektriciteitsmarkt heeft plaatsgevonden, met name de verbetering aangebracht aan bepaalde parameters gebruikt in het kader van het dagelijkse Flow Based marktkoppelingsmechanisme;

Overwegende dat op basis van de terugkeer van de centrale van Seraing en de andere genoemde ontwikkelingen, de transmissienetbeheerder, op 17 augustus 2018, een aangepaste analyse heeft overgemaakt aan de minister met als aanbeveling om geen volume aan strategische reserve aan te leggen voor de winter 2018-2019, Besluit :

Artikel 1.De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn van toepassing op dit besluit.

Voor de toepassing van dit besluit wordt met "wet" bedoeld de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Art. 2.Het vereiste volume van de strategische reserve voor de periode van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019 wordt herleid tot 0 MW. De netbeheerder wordt ontheven van zijn taak bepaald in artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 sluiten houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018.

Art. 3.Dit besluit wordt betekend aan de netbeheerder en aan de commissie en wordt gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie.

Art. 4.Het onderhavig ministerieel besluit vervangt en annuleert het ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019 en tot intrekking van het ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 sluiten houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 29 augustus 2018.

De Minister van Energie, M. C. MARGHEM

^