Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 september 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018012693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 06/09/2018 numac 2018013511 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018202929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de statuten van het "Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de loonkostontwikkeling 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders ingeval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de intrekking van de luchthavenidentificatiebadge (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 124 en nr. 125 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de nadere precisering van de modaliteiten met betrekking tot de tijdelijke tewerkstelling van een havenarbeider in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend alsook de definitieve opname van een havenarbeider (m/v) in de pool van een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018203664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120, collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 gesloten in de Nationale Arbeidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018013554 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verlenging A329-4085 Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt een verlenging van de vervoersvergunning referte A323-2280 van 12 mei 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013586 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor inzaaien van een vanggewas of een specifieke teelt ter uitvoering van de artikelen 4.3.1 en 5.2.2.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016 type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018013593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties. - vzw ATECON Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 wordt de vereniging zonder winstoogmerk ATECON, gevestigd te 2000 ANTWERPEN, Britselei 94 bus 31, met ondernemi type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013621 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor chemie - studierichting : biochemie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen ingenieur en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013622 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de rechten" gerangschikt op het gebied van de rechtskundige wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor modestyling" gerangschikt op het gebied van de beeldende, visuele en ruimtekunsten van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018040639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-069/2 Direct Energie NV Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018, wordt het behouden van de individuele vergunning voor aardgaslevering van Direct Energie NV ten gevolge van de controlew type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018040638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-068/2 Direct Energie Belgium NV Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018 wordt het behouden van de individuele vergunning voor aardgaslevering van Direct Energie Belgium NV ten gevolge van type ministerieel besluit prom. 29/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018040646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot herziening van de instructie tot aanleg van een strategische reserve 2018-2019

decreet

type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204390 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204411 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018204412 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opname van sterkere samenwerkingsverbanden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018013592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10277:2018 Bright steel products - Technical delivery conditions vervangt NBN EN 10277-1:(...)

document

type document prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018204427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Aangestelden van het Bosbeheer bij de Anti-Stroperij Eenheid (niveau C) voor de SPW. - Selectienummer: AFW18009 Solliciteren kan tot 20/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018204503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationeel shiftmedewerkers (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18056 Deze selectie werd afgesloten op 24/08/2018. Er zijn 68 laureaten. De lijst is(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018204521 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : AFG18047 Deze selectie werd afgesloten op 28/08/2018. Er zijn 0 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018204531 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de HVW - Hoofden van het betaalkantoor van Waver (m/v/x) (BFG18120) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun p(...) Solliciteren kan tot 20 september 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten (...) type document prom. -- pub. 06/09/2018 numac 2018204536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige technisch beheerder inzake openbare werken en gebouwen (niveau A), voor le SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Selectienummer : AFW170010 Deze selec(...) Er zijn 19 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.
^