Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2012
gepubliceerd op 27 september 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003288
pub.
27/09/2012
prom.
24/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/24/2012003288/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1992 pub. 19/03/2014 numac 2014000119 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van accijns


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977, artikel 300;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1992 pub. 19/03/2014 numac 2014000119 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het uitstel van betaling, het laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 30 december 2010;

Gelet op advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 7 juni 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2012;

Gelet op het akkoord van de Minister van Budget, gegeven op 20 september 2012;

Gelet op advies nr. 51.956/1/V van de Raad van State, gegeven op 11 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1992 pub. 19/03/2014 numac 2014000119 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten waarbij uitstel van betaling wordt verleend voor de betaling van de accijns, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.§ 1. De personen aan wie uitstel voor de betaling van accijns wordt verleend, de duur van deze uitstellen en de data waarop deze ingaan, zijn, naar de aard van de producten, vastgesteld in de navolgende tabel :

Krediet- genietenden

Aard van de producten

Uitstel - Datum waarop het krediet ingaat

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours

Ethylalcohol en geestrijke dranken

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Alcool éthylique et boissons spiritueuses

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Bier

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Bières

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Erkende entrepot-houders en importeurs

Stille wijn, mousse-rende wijn, andere al of niet mousserende gegiste dranken en tussenproducten

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Entrepositaires agréés et importateurs

Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Energieproducten (met uitzondering van aardgas, kolen, cokes en bruinkool)

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite)

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Alcoholvrije en daaraan gelijkgestelde dranken

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Boissons non alcoolisées et boissons y assimilées

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Houders van een vergunning « accijnsinrichting »


Koffie

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Titulaires d'une autorisation « établissement d'accise »

Café

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.


§ 2. De marktdeelnemers, in de zin van artikel 1bis van de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, genieten voor de accijnzen en de btw op tabaksfabrikaten een uitstel van betaling tot de donderdag van de week volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend. § 3. De betaling zoals voorzien in § 1 inzake « Ethylalcohol en geestrijke dranken » en « Koffie », alsook de betaling voorzien in § 2, wordt uitgesteld als volgt : - voor de periode van 1 oktober 2012 tot en met 29 september 2013, de donderdag van de derde week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend; - voor de periode van 30 september 2013 tot en met 28 september 2014, de donderdag van de tweede week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend; - vanaf 29 september 2014, de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012.

Brussel, 24 september 2012.

S. VANACKERE

^